پایان نامه رشته روانشناسی درباره : سرمایه فرهنگی

94 33.6
تا حدودی جمع محور 112 40.0
کاملا جمع محور 34 12.1
کل 280 100

4-2-2-5- نظام قدرت خانوادگی کاربران
بوئرمن الگوهای ساختار قدرت خانواده را به پنج سطح مستبدانه، اقتدارگرایانه، دموکراتیک، مبتنی بر برابری و مخیرانه تقسیم بندی میکند. با پذیرش این تعریف محقق نظام قدرت در خانواده ایرانی را در دو سطح دموکراتیک و غیردمکراتیک تقسیم و بررسی کرده است. بر همین اساس در جدول ( 4-7) نشان میدهد که حدود 2/20 درصد از کاربران در درون خانواده خود از قدرت کاملا غیردموکراتیک، 4/27 درصد تا حدودی غیردموکراتیک، 7/36 درصد تا حدودی دموکراتیک و 1/15 درصد هم دموکراتیک برخوردارند. تقریبا تعداد خانواده های دموکراتیک بیشتر از غیردموکراتیک است اما، بایستی به این نکته توجه داشت که حدود 47 درصد هم غیردموکراتیک هستند. در واقع، در متغیر نظام قدرت خانوادگی کاربران، حداقل ارزش 17 و حداکثر ارزش 45 میباشد و با یک انحراف استاندارد به چهار دسته مساوی تقسیم شده است به طوری که، نظام قدرت خانوادگی کاربرانی که دارای ارزش 22/28 بوده نمره 1 (کاملا غیر دموکراتیک) گرفته، کسانی که ارزش 32/34 گرفتهاند نمره2 (تا حدوی دموکراتیک)، کسانی که 41/40 گرفتهاند نمره 3(تا حدودی دموکراتیک) و کسانی که ارزش 41/40 به بالاتر را گرفتهاند، نمره 4 (کاملا دموکراتیک) را دریافت کردهاند و در نهایت از امتیازها فراوانی گرفته شده است که در جدول (4-7) مشاهده میشود.

جدول 4- 7) فراوانی و درصد وضعیت نظام قدرت خانوادگی کاربران
نظام قدرت خانوادگی کاربران فروانی درصد
کاملا غیردموکراتیک 57 20.4
تا حدوی دموکراتیک 78 27.9
تا حدودی دموکراتیک 101 36.1
کاملا دموکراتیک 43 15.4
پاسخ نداده 1 .4

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کل 280 100

4-2-2-6- سرمایه فرهنگی کاربران
به نظر بوردیو، سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر بگذارد و به فرد امکان دهدکه سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد. سرمایه فرهنگی از دیدگاه بوردیو، یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در برگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته می شوند، بر اساس جدول زیر نیز، حدود 3/13 درصد از سرمایه فرهنگی پایین و اکثر آنها یعنی حدود 44 درصد از سرمایه فرهنگی متوسط به پایینی برخوردارند. پس میتوان عنوان نمود که نمونه آماری این پژوهش به نسبت بالایی نتوانسته است از کالاهای فرهنگی استفاده کند و در خلال اجتماعی شدن قرار بگیرد. به عبارتی، در متغیر سرمایه فرهنگی کاربران، حداقل ارزش 0 (اصلا) و حداکثر ارزش 13 میباشد و با یک انحراف استاندارد به چهار دسته مساوی تقسیم شده است به طوری که، سرمایه فرهنگی کاربرانی که دارای ارزش 58/4 بوده نمره 1 (پایین) گرفته، کسانی که ارزش 22/7 گرفتهاند نمره 2 (متوسط به پایین)، کسانی که 86/9 گرفتهاند نمره 3 (متوسط به بالا) و کسانی که ارزش 86/9 به بالاتر را گرفتهاند، نمره 4 (بالا) را دریافت کردهاند و در نهایت از امتیازها فراوانی گرفته شده است که در جدول (4-8) مشاهده میشود.

جدول 4- 8) فراوانی و درصد وضعیت سرمایه فرهنگی کاربران
سرمایه فرهنگی کاربران فروانی درصد
پایین 38 13.6
متوسط به پایین 126 45.0
متوسط به بالا 65 23.2
بالا 51 18.2
کل 280 100

4-2-2-7- پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران
از آنجا که پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر اساس نوع طبقه اجتماعی، سطح سواد، نوع شغل، وضعیت مالی و اقتصادی و نوع مسکن سنجیده شده، بنابراین، بر اساس جدول زیر مشخص شد که اکثر پاسخگویان دارای پایگاه اقتصادی- اجتماعی متوسطی هستند.
جدول 4- 9) فراوانی و درصد وضعیت پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران
پایگاه اقتصادی- اجتماعی فروانی درصد
پایین 43 15.4
متوسط به پایین 91 32.5
متوسط به بالا 103 36.8
بالا 43 15.4
کل 280 100

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *