پایان نامه کارشناسی ارشد : برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 کانتی یک روال تصمیم9 را بکار می برد که توسط انصاف10 تعریف  شده می باشد  و در آن اصول عدالت بر ساخته می گردد. یعنی روال برساختن اصول عدالت را معین می کند و از رهگذر این روال محتوی این آموزه بر ساخته می گردد.

         برساخت گرایی اخلاقی بر این باور می باشد که گفتمان اخلاقی ما شناختی می باشد و بعضی گزاره های اخلاقی صادق اند. گزاره های اخلاقی به واسطه ی نگرشهای ارزشمدارانه[1] صادق یا کاذب اند.

          برساخت گرایان اخلاقی دیدگاهشان را دیدگاهی  فرا اخلاقی درمورد ی طبیعت  صدق  و حقایق و خصوصیات اخلاقی میدانند.آنان  صدقها وحقایق اخلاقی را  برساختهای بشری میدانند نه چیزهای قابل کشف در عالم پیرامون. برساخت گرائی به لحاظ معنا شناختی2 جملات اخلاقی را  اظهار کننده امرواقع می دانند  بنا بر این به نظر می آید واقعاً صادق یا کاذب هستند. و به لحاظ وجود شناختی  حقایق اخلاقی وجود دارند البته وجود آنها وابسته به نگرشها  و توافقات و قرار دادهای بشری و نظایر آن می باشد.

       به عبارت دیگر این مفهوم بر ساخت گرایانه دومعنی شناخت شناسی3 و متافیزیکی دارد: 1- قبل از  بهره گیری ازروال نه تنها نمی توانیم هیچ حقیقت اخلاقی را بشناسیم  2- بلکه هیچ حقیقت اخلاقی  وجود ندارد تا شناخته گردد. اما حقایق اخلاقی وجود دارند  که به برداشتها وفعالیتهای  بر سازنده ی ما بستگی دارند. پس بر ساخت گرائی نظریه ای  شناخت گرایانه می باشد یعنی حقایق اخلاقی وجود دارند که صادق یا کاذب اند اما ناواقع گرایانه می باشد  زیرا تصریح دارد حقایق اخلاقی  به ما و فعالیتهای ما بستگی دارد.

  • صدق و منشاء هنجارمندی[2] احکام اخلاقی در این دو تفسیر در کجا قرار دارد؟

 سابقه و پیشینه پژوهش :

 1 – evaluative

2 – semantics

3- epistemology

  • source of  normativity

 

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت