پایان نامه ارشد با موضوع استان کرمانشاه، گندم و برنج، استان کرمان، استان فارس

دانلود پایان نامه

…………………..
29
فصل سوم: مواد و روش ها …………………
32
3-1 موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح ………
33
3-2 مشخصات آب و هوایی ………………….
33
3-3 مشخصات خاک محل آزمایش ………………
33
3-4 بذر گیاهی مورد آزمایش ………………
33
3-5 ماده شیمیایی مورد آزمایش ……………
34
3-6 غلظت و مراحل محلولپاشی ……………..
34
3-7 طرح آزمایشی مورد استفاده ……………
34
3-8 روش اجرای آزمایش در مزرعه …………..
34
3-9 صفات مورد مطالعه …………………..
35
3-10 اندازه گیری شاخص سطح برگ …………..
36
3-11 اندازه گیری کیفیت علوفه ……………
37
3-12 محاسبات آماری …………………….
38
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها …………
39
4-1 ارتفاع بوته ……………………….
40
4-2 قطر ساقه ………………………….
42
4-3 قطر بلال با پوشش ……………………
43
4-4 فاصله بلال از سطح زمین ………………
44
4-5 تعداد بلال در هر بوته ……………….
45
4-6 تعداد بلال در متر مربع ………………
46
4-7 وزن تر تک بوته …………………….
54
4-8 وزن خشک تک بوته ……………………
55
4-9 عملکرد علوفه تر در هکتار ……………
56
4-10 عملکرد علوفه خشک در هکتار ………….
58
4-11 نسبت وزن تر بلال به کل ……………..
60
4-12 نسبت وزن تر برگ به کل ……………..
62
4-13 نسبت وزن تر ساقه به کل …………….
63
4-14 شاخص سطح برگ (LAI) ………………..
70
4-15 ماده خشک تولیدی (DMD) …………….
77
4-16 میزان پروتئین اندام هوایی (CP) ……..

78
4-17 میزان کربوهیدرات (قند) در اندام هوایی (WSC) ………………………………..

79
4-18 فیبر (ADF) ……………………….
80
4-19 خاکستر (ASH) ……………………..
81
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات …………
90
5-1 نتیجه گیری ………………………..
91
5-2 پیشنهادات …………………………
92
منابع ………………………………..
93

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 سرعت خطی افزایش عملکرد ذرت در برخی کشور ها از سالهای 1966 تا 2000 ………….

11
جدول 3-1 خصوصیات شیمیایی خاک قبل از کاشت …
33
جدول 4-1 نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) بر اجزای عملکرد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ………….

48
جدول 4-2 مقایسه اثرات ساده بر اجزای عملکرد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلولپاشی اسید سالیسیلیک ……………………

49
جدول 4-3 مقایسه میانگین اجزای عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و ارقام ذرت ……..

50
جدول4-4 مقایسه میانگین اجزای عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …………………………….

51
جدول 4-5 مقایسه میانگین اجزای عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …………………………….

52
جدول 4-6 مقایسه میانگین اجزای عملکرد ذرت تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت، ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …………………….

53
جدول 4-7 نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) بر عملکرد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ………………

64
جدول 4-8 مقایسه اثرات ساده بر عملکرد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلولپاشی اسید سالیسیلیک …………………………….

65
جدول 4-9 مقایسه میانگین عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و ارقام ذرت …………..

66
جدول4-10 مقایسه میانگین عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ……………………………………..

67
جدول 4-11 مقایسه میانگین عملکرد ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …………………………….

68
جدول 4-12 مقایسه میانگین عملکرد ذرت تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت، ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …………………….

  تحقیق درموردمورفولوژی

69
جدول 4-13 نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) بر صفات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …………………….

71
جدول 4-14 مقایسه اثرات ساده بر صفات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلولپاشی اسید سالیسیلیک …………

72
جدول 4-15 مقایسه میانگین صفات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و ارقام ذرت ………………………

73
جدول4-16 مقایسه میانگین صفات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ………….

74
جدول 4-17 مقایسه میانگین صفات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …………..

75
جدول 4-18 مقایسه میانگین صفات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت، ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ..

76
جدول 4-19 نتایج تجزیه واریانس(میانگین مربعات) بر صفات کیفی ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …….

82
جدول 4-20 مقایسه اثرات ساده بر صفات کیفی ارقام ذرت تحت تیمارهای تاریخ کاشت و محلولپاشی اسید سالیسیلیک ……………………

83
جدول 4-21 مقایسه میانگین صفات کیفی ذرت تحت اثرات متقابل تا
ریخ کاشت و ارقام ذرت ……..

84
جدول4-22 مقایسه میانگین صفات کیفی ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …………………………….

85
جدول 4-23 مقایسه میانگین صفات کیفی ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک …………………………….

86
جدول 4-24 مقایسه میانگین صفات کیفی ذرت تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت، ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ………………..

87
جدول 4-25 همبستگی بین صفات زراعی و کیفی ارقام ذرت تحت محلولپاشی اسیدسالیسیلیک و تاریخ کاشت ……………………………

88

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 ساختار اسیدسالیسیلیک ……………
شکل 2-2 تهیه اسیدسالیسیلیک به روش کوپله- شمت
شکل 2-3 مسیر های بیوسنتزی اسیدسالیسیلیک ….
شکل 3-1 تصویر دستگاه Leaf Area meter ………..
شکل 3-2 تصویر دستگاه NIR ……………….
18
19
20
36
38

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلولپاشی اسیدسالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفهای در دامغان تحقیقی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تاریخ کاشت (15 تیر ماه، 5 مرداد ماه و 25 مرداد ماه) به عنوان عامل اصلی که تاریخ 25 مرداد ماه به علت سرما زود رس در منطقه دامغان به گل نرفته و اندازه گیری در این تاریخ صورت نگرفته است، هیبرید های ذرت علوفهای (Ks 704 و N 504) به عنوان عامل فرعی و محلولپاشی اسید سالیسیلیک (با غلظت 0 و 1 میلی مولار) به عنوان عامل فرعی در فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر تک بوته مربوط به رقم 704 در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه بدست آمد، همچنین میزان عملکرد علوفه تر در هکتار با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه به نسبت 19/60 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. بیشترین نسبت وزن تر ساقه به کل تحت محلولپاشی اسیدسالیسیلیک با غلظت 1 میلیمولار حاصل گردید. بیشترین نسبت وزن تر بلال به کل تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و اسیدسالیسیلیک با غلظت 1 میلیمولار در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و کمترین آن در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و تیمار بدون محلولپاشی حاصل شد. ارتفاع بوته تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت و هیبرید و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک با محلولپاشی 1 میلیمولار غلظت اسیدسالیسیلیک و تاریخ کاشت 5 مرداد ماه در رقم 504 به نسبت 76/64 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه و بدون محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در رقم 504 بود. بیشترین تعداد بلال در هر بوته هیبرید 504 برابر با (05/2 عدد) حاصل گردید. کمترین فاصله بلال تا سطح زمین نیز در تیمار بدون محلولپاشی و تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. همچنین میزان شاخص سطح برگ با تیمار بدون محلولپاشی و تاریخ کاشت 5 مرداد به نسبت 23/59 درصد بیشتر از محلولپاشی 1 میلیمولار و تاریخ کاشت 15 تیر ماه بود. بیشترین وزن خشک تک بوته توسط محلولپاشی 1 میلیمولار اسیدسالیسیلیک و بیشترین میزان درصد خاکستر (ASH) در تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. همچنین میزان عملکرد علوفه خشک در هکتار تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و هیبرید 504 با تیمار بدون محلولپاشی اسیدسالیسیلیک به نسبت 47/45 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه حاصل شد. میزان ماده خشک تولیدی (DMD) با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و محلولپاشی 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک در رقم 704 برابر با 71/73 درصد بود، همچنین میزان قند با کربوهیدرات در اندام هوایی (WSC) در محلولپاشی 1 میلیمولار اسیدسالیسیلیک و تاریخ کاشت 15 تیر ماه در رقم 704 به نسبت 16/81 درصد بیشتر از تیمار بدون محلولپاشی در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. در حالی که میزان پروتئین در اندام هوایی (CP) و فیبر (ADF) با تیمار بدون محلولپاشی اسیدسالیسیلیک به ترتیب برابر با 68/15 و 33/17 درصد حاصل شد. به طور کلی بهترین تاریخ کاشت برای افزایش عملکرد تر و خشک ذرت علوفهای تاریخ کاشت 5 مرداد ماه مشخص شد و همچنین محلولپاشی اسیدسالیسیلیک باعث بهبود علوفهای میشود که در نتیجه باعث بازدهی بیشتر علوفه سبز برای دام می شود.

  پایان نامه با کلید واژه هایامور حسبی، امر به معروف، نهی از منکر، مراجع صالح

کلمات کلیدی: ذرت علوفهای، محلولپاشی اسیدسالیسیلیک ،تاریخ کاشت، صفات زراعی.

مقدمه و کلیات

مقدمه:
ذرت یک گیاه 4 کربنه، بومی آمریکای مرکزی با تولید بسیار بالااست، که پایین بودن اسید آمینه لیزین آن از طریق وارد کرون پروتئین دانه های بقولات در جیره غذایی دام جبران شده است (کوچکی و خواجه حسینی، 1387). ذرت پس از گندم و برنج مهمترین محصول زراعی است و توجه خاصی به این گیاه است. زیرا که موارد استفاده زیادی برای انسان، دام صنعت، داروسازی، صنایع غذایی و … دارد (نورمحمدی و همکاران، 1389). توجه به نیاز روز افزون کشور به تامین مواد غذایی و تولید فراورده های دامی و سهم ذرت در جیره غذایی طیور بررسی عوامل مهم افزایش تولید این محصول استراتژیک اهمیت زیادی پیدا کرده است (مقنی نصری، 1381). ذرت نیرومندترین گیاه زراعی در جذب و ذخیره سازی انرژی موجود در زمین است به همین جهت به این گیاه لقب سلطان غلات را داده اند، این گیاه قادر است نسبت به آب مصرفی خود
بالاترین عملکرد را در واحد سطح تولید نماید (نورمحمدی و همکاران، 1389).
ذرت در رده بندی گیاهی، این گیاه از شاخه گیاهان گلدار یا پیدازادان از رده نهان دانگان از زیر رده تک لپه ای ها از راسته تک لپه ای های بی جام (یعنی با پوشش گل ها فاقد گلبرگ اند و از فلس هایی احاطه شده اند) و از تیره گندمیان و از زیر تیره پانیکویئده و طایفه Maydcae است(میر هادی، 1380).
نسبت تولید علوفه به کل محصولات زراعی در کشور 12/20 درصد است که از سال 1374 تا 1380 سیر صعودی داشته است (جلیلی، 1382).
راندمان تولید در هکتار ذرت دانه ای کشور در سال زراعی 1384-1383 در اراضی آبی 7227 کیلوگرم و در اراضی دیم 2788 کیلوگرم بوده است و کل تولید ذرت دانه ای در کشور حدود 2 میلیون تن برآورد شده است (آمارنامه کشاورزی، 1382).
براساس آمارنامه فائو )2003) سطح کل زیر کشت ذرت در جهان 142685000 هکتار میزان تولید کل ذرت در جهان 043/648 میلیون تن بوده است (آمارنامه کشاورزی 1382). سطح زیر کشت ذرت دانهای کشور در سال زراعی 1384-1383 حدود 276 هزار هکتار برآورد شده که 88/99 درصد آن اراضی آبی و بقیه دیم بوده است. استان کرمانشاه در سال زراعی 89 از لحاظ عملکرد ذرت در واحد سطح رتبه نخست و از لحاظ سطح زیر کشت پس از استان فارس و خوزستان مقام سوم را دارا بود. حدود 36 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت ذرت رفته که از این سطح 26 هزار هکتار کشت اول و مابقی کشت دوم است و پیش بینی می شود با آغاز برداشت از نیمه دوم شهریور امسال با عملکرد 2/9 تن در هکتار بیش از 320 هزار تن ذرت در این استان تولید شود (بی نام، 1389). علوفه خشک از لحاظ وزنی حدود 25 درصد علوفه تر را شامل می شود در آمریکای شمالی، معیار انرژی متمرکز در خوراک های دامی(علوفه خشک) که در بیشتر موارد استفاده می شود. شامل کل مواد قابل هضم (TDM)، مواد خشک قابل هضم و انرژی قابل هضم است (کریمی، 1386).
ذرت علوفهای به عنوان گیاهی با توانایی بالا و سازگاری در اکثر مناطق کشور می تواند نقش مهمی در تامین علوفه مورد نیاز دام ها بویژه در فصل زمستان ایفا نماید (چوگان، 1375). تقریباً کلیه قسمت های ذرت اعم از ساقه و برگ، دانه و حتی کاکل و چوب بلال مصرف می شود در بیش از 500 نوع فراوده گوناگون از آن بدست می آید، مواد مصرف ذرت در تغذیه انسان، تغذیه دام و طیور و مصارف صنعتی است (آمار نامه کشاورزی، 1382).
تعیین تاریخ کاشت یکی از اولویتهای تحقیقاتی در کشت هر محصول میباشد این عوامل اهمیت ویژهای در موفقیت کاشت ذرت دارد و عملکرد کمی و کیفی علوفه را تحت تأثیر قرار میدهد. زمان کاشت بر سرعت رویشی، شاخص سطح برگ، وزن برگ و ساقه و عملکرد نهایی علوفه تأثیر میگذارد (محمدی ،آقاعلیخانی، 1386).
نتایج مشابهی برای فرایند جوانهزنی بذرهای گیاه ذرت (Zea mays L.) گزارش

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید