مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، درجه حرارت

دانلود پایان نامه

1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصیفی 12
1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطی 13
1 ـ 14 ـ موانع تحقیق 13
فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه 16
2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالی 16
2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالی 16
2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالی 18
2 ـ 2 ـ نظریات و تئوری های مربوط به اشتغال 19
2 ـ 2 ـ 1 ـ نظریه اقتصاددانان کلاسیک 19
2 ـ 2 ـ 2 ـ نظریه کینز 19
2 ـ 2 ـ 3 ـ نظریه نئوکلاسیک ها 19
2 ـ 2 ـ 4 ـ نظریه مزد کارایی: 20
2 ـ 2 ـ 5 ـ نظریه داخلی ها ـ خارجی ها 20
2 ـ 2 ـ 6 ـ نظریه تودارو 20
2ـ3 ـ معانی و مفاهیم اعتبارات خرد 20
2-3 ـ 1 ـ اعتبارات خرد و توسعه روستایی 23
2ـ3ـ2 ـ اعتبارات خرد وکاهش فقر 25
2 ـ 3 ـ 3 ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی 28
2 ـ 4 ـ دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی 30
2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی 30
2 ـ 4 ـ 2 ـ دیدگاه بازار گرا 31
2 ـ 4 ـ 3 ـ دیدگاه دولت گرا 31
2 ـ 4 ـ 4 ـ دید گاه جامعه گرا 32
2 ـ 4 ـ 5ـ رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی 32
2 ـ4 ـ 6 ـ رویکرد جدید تأمین مالی روستایی 33
2 ـ 5 ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی 33
2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی 34
2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی 35
2 ـ 6 ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان 35
2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش 36
2 ـ 6 ـ 2 ـ چین 37
2 ـ 6 ـ 3 ـ پاکستان 37
2 ـ 6 ـ 4 ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا 38
2 ـ 7 ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران 39
2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران 40
2 ـ 9 ـ نتیجه گیری فصل دوم 40
فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی واقتصادی منطقه
3 ـ 1 ـ ویژگی های طبیعی شهرستان لنگرود 45
3 ـ 1 ـ 1 ـ مو قعیت جغرافیایی 45
3ـ 1 ـ 2 ـ زمین شناسی 56
3 ـ 1 ـ 3 ـ زمین شناسی اقتصادی 56
3 ـ 1 ـ 4 ـ آب وهوا 57
3 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ بارندگی 58
3 ـ 1 ـ 4 ـ 2 ـ درجه حرارت 60
3 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ رطوبت نسبی 64
3 ـ 1 ـ4 ـ 4 باد 66
3 ـ 1ـ 4 ـ 5 ـ تعداد روزهای یخبندان 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ توپوگرافی 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ ناحیه جلگه ای 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ نواحی کوهپایه ای 67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 4 ـ نواحی کوهستانی 67
3 ـ 1 ـ 6 ـ خاک شهرستان لنگرود 68
3 ـ 1 ـ 7 ـ پوشش گیاهی: 69
3 ـ 1 ـ 8 ـ جنگل 70
3 ـ 1 ـ 9 ـ مراتع( چمنزار) 70
3 ـ 1 ـ 10 ـ محیط زیست 71
3 ـ 1 ـ 11 ـ رودخانه ها: 71
3 ـ 1 ـ 11 ـ 1 ـ رودخانه شلمانرود 72
3 ـ 1 ـ 11ـ 2 ـ رود خانه بارکیلی رود 72
3 ـ 1 ـ 11 ـ 3 ـ رودخانه لنگرود رودخان 73
3 ـ 2 ـ ویژگی های انسانی 74
3 ـ 2 ـ 1 ـ جمعیت و سکونتگاه 74
3 ـ 2 ـ 2 ـ وضعیت برخورداری دهستانهای منطقه از امکانات و خدمات 79
3 ـ 3ـ بررسی خصوصیات اقتصادی شهرستان 81
3 ـ 3 ـ 1 ـ صنعت 81
3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ اقتصاد صنعت و معدن 81
3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ تولیدات صنعتی 83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ معدن 83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ ناحیه صنعتی اطاقور 83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 5 ـ شهرک صنعتی لنگرود 83
3 ـ3 ـ 2 ـ صنایع روستایی 84
3 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ صنایع روستایی دهستان چاف 85
3 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ صنایع روستایی دهستان دیوشل 85
3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ صنایع روستایی دهستان گل سفید 86
3 ـ 3 ـ 2 ـ 4 ـ صنایع روستایی دهستان اطاقور 86
3 ـ 3 ـ 2 ـ 5 ـ صنایع روستایی دهستان لات و لیل 87
3 ـ 3 ـ 2 ـ 6 ـ صنایع روستایی دهستان دریاسر 88
3 ـ 3 ـ 2 ـ 7 ـ صنایع روستایی دهستان مریدان 88
3ـ 3 ـ 3 ـ صنایع دستی 89
3 ـ 4 ـ کشاورزی 89
3 ـ 4 ـ 1 ـ کشاورزی دهستان چاف 90
3 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ کشاورزی دهستان دیوشل 91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ کشاورزی دهستان گل سفید 91
3 ـ 4ـ 1 ـ 3 ـ کشاورزی دهستان اطاقور 91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ کشاورزی دهستان لات و لیل 91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ کشاورزی دهستان دریاسر 92
3 ـ 4 ـ 1 ـ 6 ـ کشاورزی دهستان مریدان 92
3 ـ 4 ـ 2 ـ برنجکاری 95
3 ـ5 ـ دام، طیور و سایر محصولات 97
3 ـ 5 ـ 1 ـ صید و صیادی: 98
3 ـ 6 ـ خطوط ارتباطی: 99
3 ـ 7 ـ نتیجه گیری فصل سوم 99
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات
مقدمه 102
4 ـ 1 ـ وام های خود اشتغالی 102
4 ـ 1 ـ 2 ـ ویژگی های فردی 104
4 ـ 1 ـ 3 ـ وضعیت تأهل 105
4 ـ 1 ـ 5 ـ سواد 105
4 ـ 1 ـ 6 ـ وضعیت برخورداری از امکانات افراد وام گیردنده 107
4 ـ 1 ـ 7 ـ وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام 107
4 ـ 1 ـ 8 ـ محصولات کشت شده توسط دریافت کنندگان وام 108
4 ـ 1 ـ 9 ـ نوع محصولات دریافت کنندگان وام 109
4 ـ 1 ـ 10 ـ مساحت باغات دریافت کنندگان وام 110
4 ـ 1 ـ 11 ـ تعداد قطعات زمین دریافت کنندگان وام 110
4 ـ 1 ـ 12 ـ تعداد دام نگهداری شده توسط دریافت کننده گان وام 111
4 ـ 1 ـ 13 ـ تعداد طیور نگهداری شده توسط دریافت کنندگان وام 111
4 ـ 2 ـ سال اخذ وام 112
4 ـ 2 ـ 1 ـ میزان وام دریافتی 112
4 ـ 2 ـ2 ـ تعداد افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند 114
4 ـ 3 ـ اشتغال 115
4 ـ 3 ـ 1 ـ وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام 115
4 ـ 3 ـ 2ـ انواع مشاغل ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام 117
4 ـ 3 ـ 3 ـ افراد وام گیرنده ای که با دریافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند 120
4 ـ 3 ـ 4 ـ میزان توسعه شغل افراد دریافت کننده وام 121
4 ـ 4 ـ مراکز پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان 123
4 ـ 5 ـ نظرات دریافت کنندگان وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل 124
4 ـ 6 ـ افرادی که وام های دریافتی را غیر از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد 126
4 ـ 7 ـ نظر وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها 126
4 ـ 8 ـ میزان نظارت مسؤلین امر بعد از اعطای اعتبارات 127
4 ـ 9 ـ عمده ترین مشکلات وام از نظر دریافت کنندگان وام 127
4 ـ 10 ـ وام های خود اشتغالی و نظر دریافت کنندگان در مورد اثرات آن 128
4 ـ 11 ـ نقش اعتبارات دریافتی در توانمندسازی اقتصادی وام گیرندگان 131
4 ـ 12 ـ نتیجه گیری فصل چهارم 133
فصل پنجم : نتیجه گیری و آزمون فرضیات
مقدمه 136
5 ـ 1 ـ آزمون فرضیات 136
5 ـ 1 ـ 1 ـ فرضیه اول 136
5 ـ 1 ـ 2 ـ فرضیه دوم 138
5 ـ 1 ـ 3 ـ فرضیه سوم 139
5 ـ 2 ـ نتیجه گیری نهایی 141
5 ـ 3 ـ مشکلات منطقه مورد مطالعه 143
5 ـ 4 ـ پیشنهادات 143
منابع
منابع فارسی 147
منابع لاتین 155
ضمائم 159
فهرست جداول
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرنده……………………………………….11
جدول شماره (1ـ2): نقش و جایگاه اعتبارات خرد در توسعه روستایی( انگاره قدیم و انگاره جدید ) 25
جدول شماره(2-2 ): اسامی، اهداف، مشکلات و موانع نهاد های دولتی پرداخت کننده اعتبارات خرد در ایران 39
جدول شماره(1-3): تقسیمات سیاسی شهرستان لنگرود 46
جدول (2 ـ 3) میانگین بارندگی ( میلیمتر)لنگرود طی دوره 13 ساله ( 1392 ـ 1380 ) 59
جدول(3-3 ): میانگین دما لنگرود طی دوره 13 ساله ( 1392ـ1380) 61
جدول(4-3 ) میانگین حداقل دما لنگرود طی دوره 13 ساله( 1392 ـ 1380 ) 62
جدول (5 ـ 3 ) میانگین حداکثر دمای لنگرود دوره آماری 13 ساله ( 1392ـ 1380 ) 63
جدول(6 ـ 3 )درصد میانگین رطوبت نسبی لنگرود طی دوره ( 1392 ـ 1380 ) 65
جدول(7 ـ 3 ) میانگین 13 ساله بارندگی، درجه حرارت و رطوبت ( 1392 ـ 1380 ) 66
جدول شماره ( 8 ـ 3 )ایستگاه هیدرومتری 72
جدول شماره(9 ـ 3 ) معدل بارندگی ماهانه ایستگاههای کلچال و شلمان و ضریب همبستگی آنها بادبی متوسط ماهانه 73
جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ویژگی اساسی رودخانه لنگرود 73
جدول (11 ـ 3 )جمعیت شهرستان لنگرود بر اساس سرشماری سال 90 74
جدول شماره(12 ـ 3) تعداد جمعیت و نرخ رشد به تفکیک روستاها طی 90 ـ 65 75
جدول(13 ـ 3 ) درصد شهرنشینی و روستانشینی شهرستان لنگرود 75
جدول شماره ( 14 ـ 3 ) جمعیت مرد و زن، نسبت جنسی، خانوار، بعد خانوار، به تفکیک دهستان 76
جدول شماره ( 15 ـ 3 )جمعیت 6 ساله و بیشتر زنان و مردان به تفکیک دهستان سال 90 76
جدول (16 ـ 3 )نرخ باسوادان زن و مرد به تفکیک دهستان سال 90 77
جدول شماره(17 ـ 3 ) جمعیت فعال، مشارکت اقتصادی،نرخ مشارکت اقتصادی، شاغلان مرد و زن به تفکیک دهستان 90 78
جدول (18 ـ 3) نرخ شاغلان مردان و زنان، جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری مردان و زنان به تفکیک دهستان 90 79
جدول شماره(19 ـ 3) درصد برخورداری از خدمات به تفکیک دهستان سال 90 80
جدول شماره(20 ـ 3) درصد برخورداری از خدمات به تفکیک دهستان سال 90 80
جدول شماره(21 ـ 3) تعداد کارگاه اقتصادی به تفکیک سطوح اشتغال 82
جدول شماره (22 ـ 3 ) صنایع روستایی 84
جدول شماره(23 ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان چاف و شاغلین آن 85
جدول شماره(24 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان دیوشل و شاغلین آن 85
جدول شماره(25 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان گل سفید و شاغلین آن 86
جدول شماره(26 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان اطاقور و شاغلین آن 86
جدول شماره(27ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان لات و لیل و شاغلین آن 87
جدول شماره(28 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان دریاسرو شاغلین آن 88
جدول شماره(29 ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان مریدان و شاغلین آن 88
جدول شماره (30 ـ 3 ) صنایع دستی 89
جدول شماره ( 31 ـ 3 )سطح زیرکشت، تولید و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال93 93
جدول شماره(32 ـ 3 ) آمار محصولات باغی ( میوه های سردسیری و خشک )شهرستان لنگرود سال 93 94
جدول شماره (33 ـ 3 )سطح زیر کشت و عملکرد برنج 95
جدول شماره (34 ـ 3 )تولید برنج 96
جدول شماره(35ـ 3) مکانیزاسیون 96
جدول شماره(36 ـ 3 ) هزینه های تولید 97
جدول شماره(37ـ 3) خلاصه وضعیت برنجکاری 97
جدول شماره (38 ـ 3 )فعالیت شرکت ابریشم ایران در استان گیلان سال 1390 98
جدول شماره ( 1-4 )آمار افراد دریافت کننده وام های خود اشتغالی مناطق روستایی شهرستان لنگرود در طی سالهای 91 ـ 85 102
جدول شماره ( 2-4 )تعداد افراد وام گیرنده در روستاهای شهرستان لنگرود 103
جدول شماره (3-4 ): گروه های سنی دریافت کننده وام 104
جدول شماره (4-4 )وضعیت تأهل دریافت کنندگان وام 105
جدول شماره( 5ـ4 ) سطح تحصیلات دریافت کنندگان وام 106
جدول شماره (6-4) وضعیت برخورداری از امکانات دریافت کنندگان وام 107
جدول (7-4 )وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام 108
جدول شماره(8-4 )نوع کاشت محصولات کشت شده توسط دریافت کنندگان وام 109
جدول شماره(9-4) مساحت زمین زراعی دریافت کنندگان وام 110
جدول شماره (10-4) مساحت باغات دریافت کنندگان وام 110
جدول شماره (11-4)تعداد قطعات زمین دریافت کنندگان وام 111
جدول شماره(12-4) تعداد دام دریافت کننده گان وام 111
جدول شماره (13-4) تعداد طیور دریافت کنندگان وام 112
جدول شماره(14-4) سال اخذ وام 112
جدول شماره(15-4 ) میزان وام دریافتی 113
جدول (16-4 )افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند 115
جدول (17-4 )وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام 116
جدول شماره(18-4) مجموع وام های اعطایی به دریافت کنندگان وام مصاحبه شونده 117
جدول شماره (19-4 )نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام 118
جدول شماره(20-4 ) نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش کشاورزی 119
جدول شماره (21-4 )نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید