منابع و ماخذ تحقیق ارزش های اخلاقی

…………………………………………………………………………………………….22
3-4-از نظر آیین دادرسی……………………………………………………………………………………………………22
ج)بررسی واژه تعدی مأمورین دولت : 23
1-مفهوم لغوی 23
2-مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………23
مبحث دوم :پیشینه سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود 24
گفتار اول : ایران باستان 24
گفتار دوم : دوران مشروطیت تا عصر حاضر : 27
فصل دوم:ابعاد جرم شناختی سوء استفاده مأورین دولت……………………………… …………………….29
مبحث اول:علل سوء استفاده مأمورین دولت 30
گفتار اول :عوامل فرهنگی 31
الف)ضعف در ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی 31
1-ضعف در ارزش های اخلاقی 31
2-ضعف در اعتقادات مذهبی 32
ب)زمینه های خانوادگی و تربیتی 33
گفتار دوم : عوامل سیاسی – اجتماعی 33
الف)ساختار سیاسی حکومت و نحوه اعمال حاکمیت 34
1-نظام سیاسی استبدادی 34
2-نظام سیاسی مردم سالار 35
ب)بزرگی دولت………………………………………………………………………………………………………………..35
گفتار سوم :ساختار اداری 36
الف)ضعف در ساختار نظارتی 37
ب)استخدام پیمانی 38
ج)پیچیدگی قوانین و مقررات و آیین نامه ها 38
1-ابهام و تناقض و تعاریف دشوار در قوانین و مقررات 38
2-فراوانی رویه های متضاد و تفاسیر ضد هم از قانون و مقررات توسط مأمورین دولت : 39
د)تورم و تکثر قوانین و مقررات 40
هـ )قوانین معطی اختیارات و قدرت بیش از اندازه به مأمورین دولت 41
مبحث دوم: لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت: 43
گفتار اول: پیشگیری از سوء استفاده از دیدگاه اسلام 44
الف) پیشگیری در آموزه های قرآنی: 44
1-آموزه های اعتقادی پیشگیرانه: 45
2-آموزه های احکامی پیشگیرانه: 45
3-آموزه های اخلاقی پیشگیرانه: 46
ب) پیشگیری در سیره معصومین علیهم السلام 46
1-دقت در گزینش کارگزاران: 47
2-نظارت دقیق: 47
3- حتمیت و قطعیت در برخورد با متخلفان: 48
4-تشویق مأمور درستکار: 49
گفتار دوم : پیشگیری از سوء استفاده در قوانین کیفری ایران 49
الف) پیشگیری از رهگذر جرم انگاری و پیش بینی ضمانت اجرا 50
ب) منع اعطای اختیارات بی رویه به مأمورین دولت: 51
ج) برقراری حق دفاع مشروع 52
گفتار سوم:تضمینات ناظر بر پیشگیری از سوء استفاده از مأمورین دولت…………………………………..53
الف)تضمینات تقنینی در زمینه پیشگیری از سوء استفاده از مأمورین دولت………………………………..53
1- تقویت اصل حاکمیت قانون : 53
2_ الحاق به معاهدات و تصویب اسناد بین المللی مرتبط : 54
3-بی اعتبار شناختن اطلاعات و یافته های غیر قانونی به عنوان دلیل اتهام (در مورد سوء استفاده مأمورین تحقیق) 55
4- پیش بینی سیستم نظارت قوی : 56
1-4-دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………………………………57
2-4-سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………………………………………. 59
ب)تضمینات فرو تقنینی در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی……………………………………………………….61
1-آموزش همگانی و به موقع : 61
2-تفهیم حقوق بزه دیدگان و جلب اعتماد آنان : 62
3-آموزش حقوق بشر به مأمورین دولتی : 63
مبحث سوم : ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت 63
گفتار اول : مبانی حمایت از بزه دیدگان 64
الف)مبنای فقهی: 64
ب)ناتوانی دولت ها در پیشگیری از بزه دیدگی 65
گفتار دوم:ابعاد حمایت از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت 65
الف)حمایت کیفری: 66
ب)حمایت مالی: 67
1-جبران خسارت: 67
2-پرداخت حق غرامت: 69
ج)حمایت عاطفی و حیثیتی: 69
د) حمایت حقوقی : 71
1-حق انتخاب وکیل در تمام مراحل دادرسی 71
2-معاضدت قضایی 72
3-تسریع در احقاق حقوق بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت 72
فصل سوم: بررسی مصادیق حقوقی جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت 73
مبحث اول: جرائم مرتبط با حقوق و آزادی افراد 74
گفتار اول: جرائم ناشی از فعل مأمورین دولت 75
الف)جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص 75
1-جرائم نسبت به آزادی اشخاص 75
1-1سلب آزادی یا محروم کردن افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی 75
2-1صدور دستور توقیف، تعقیب و قرار مجرمیت بر خلاف قانون 77
2-جرائم نسبت به روان اشخاص 78
1-2ورود بدون اجازه به منازل افراد(هتک حرمت مسکن) 78
2-2هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آن 81
ب)جرائم نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص 83
1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم 83
2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم 84
گفتار دوم:جرائم ناشی از ترک فعل مأمورین دولت 86
الف)امتناع از قبول شکایت یا عدم رسیدگی به آن 87
ب)عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی 88
مبحث دوم:جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت 90
گفتار اول:جرائم علیه عدالت قضایی 90
الف)تجاوز مأمورین دولتی از حدود وظایف و اختیارات قانونی 90
1-اعمال قدرت رسمی (جلوگیری از اجرای قوانین یا اوامر و احکام مقامات قضایی) 90
2-دخالت در امور قضایی 92
ب)جرم فراری دادن زندانی 94
1-فرار زندانی در نتیجه خطای مأمور 95
2-فرار زندانی در نتیجه تبانی و مساعدت مأمور 96
گفتار دوم: جرائم علیه امنیت و امور اطلاعاتی کشور 99
الف)دادن اطلاعات به دشمنان توسط مسئولین امور حفاظتی (تخلیه اطلاعاتی) 99
ب)انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی 101
ج)جعل اسناد توسط کارمند دولت 103
نتیجه گیری و پیشنهادات 105
فهرست منابع و مآخذ 108
Abstract………………………. 113

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علائم اختصاری

ق.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی
ق.م قانون مدنی مصوب 1307
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
ق.ا.ک قانون استخدام کشوری مصوب 1345
ق.م خ.ک قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ق.ت قانون تعزیرات مصوب 1362
ق.آ.د.د.ع.و.ا.ک. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب( درامورکیفری)
ق.آ.د.د.م. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب( درامورمدنی)
ق.د.ع.ا قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصطلاحات بعدی
ق.م.ج.ن.م. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382

مقدمه :
یک عمر دویدیم و به مقصد نرسیدیم چون است که جمعی ندویدند و رسیدند
موجی است فراگیر در تاروپود جامعه ریشه می دواند و هر روز گسترده و گسترده تر می شود خزنده است ؛ اما از هر پرنده ای سریعتر و از هر رونده ای خطرناک تر. کرمی است که هرگز
نمی میرد و ریشه فعالیت های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را می جود و از بین می برد طاعونی سیاه در مراکز دولتی به وفور نوشته اند ؛ اما چه سود که هنوز اثرات این فساد ،دامن گیر ، بر پیکره جامعه جهانی سنگینی می کند این اژدهای مخوف هر چند در عصر حاضر خود را به وضوح نمایان ساخته است و به عنوان تهدیدی جدی علیه جامعه بشری قلمداد می گردد ؛ اما قدمتی دارد از بدو تشکیل دولت ها تا به حال ، چرا که اصولاً اختیارات و انحصاراتی که به طور طبیعی و اجتناب ناپذیر به مأمورین دولت و مسئولین داده می شود به طور بالقوه زمینه را برای انواع سوء استفاده ها فراهم
می آورد .
پدیده سوء استفاده ازمقام و قدرت گسترده جهانی دارد و در کشورهای جهان اکثر دولت ها در صدد پیشگیری از ارتکاب به این جرم برآمده اند یکی از اقدامات مهم در عرصه بین المللی در این زمینه را می توان صدور اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قرابانیان سوء استفاده از قدرت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1985 نام برد . بدون شک ارتکاب جرم و عمل خلاف از سوی هر کسی صورت پذیرد زشت و قابل مجازات است لیکن اگر از سوی مأمورین دولت جرمی واقع شود و آنان از اختیارات خود سوء استفاده نمایند به مراتب قبیح تر و خطرناک تر است چرا که ماهیت سوءاستفاده از مقام این است که افرادی آن را مرتکب می شوند که خود باید پشتیان مردم باشند و از بزه دیدگان حمایت کنند . در واقع اینان مصادیق «رفیق دزد و شریک قافله»
و« گرگ در لباس چوپانان » هستند .
در حقوق ایران قانونگذار با وضع قوانین مختلف همراه با ضمانت اجرای مشخص (از جمله :فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 – زیر عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی و .. ) گام مؤثری در راستای کاهش سوء استفاده مأمورین دولت ، برداشته است همچنین دولت و مسئولین در سال های اخیر تلاش های زیادی در این زمینه اعمال نموده اند که نتایجی هم در برداشته است ولیکن با توجه به وسعت ادارات و شرایط اجتماعی جامعه نیاز به توان و عزم بیشتری برای حصول به نتیجه بهتر احساس می شود .
در این پایان نامه سعی بر این شده است که ضمن بررسی مواردی از سوء استفاده های مأمورین دولت از مقام خود ، به تبیین مهمترین مولفه های سوء استفاده ، راهکارهای نوین پیشگیری و ابعاد حمایتی از بزه دیدگان این گونه جرائم پرداخته شود .
الف)طرح موضوع
امروزه با گسترش جوامع و نهادهای دولتی و در پی آن بر پایی هر چه گسترده تر ،تشکیلات اداری مفاهیم سوء استفاده از اختیارات و جایگاه مأمورین چنین تشکیلاتی ، همواره تهدیدی جدی در پیشبرد اهداف و برنامه های دولت به شمار می آید . معمولاً این مسأله پذیرفته است که دامنه ی معضل سوء استفاده از مقام و اختیارات از جرم های متداول ، بسیار فراتر می رود . در یک تقسیم بندی می توان جرائم مربوط به این معضل را به دو دسته کلی تقسیم کرد :
سوء استفاده های مالی از جمله : اختلاس ، ارتشاء ، تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی و…
سوء استفاده های غیر مالی از جمله : اعمال شکنجه ، هتک حرمت مسکن غیر ، بازداشت غیر قانونی ،استراق سمع و نظایر آن .

البته به جهت گستره وسیع مطالب ، صرفاً بعد غیر مالی سوء استفاده مأمورین دولت در این پایان نامه که کمتر به آن پرداخته شده است بررسی و ضمن بیان علل سوء استفاده مأمورین،ارائه شیوه های نوین پیشگیری و ابعاد حمایت از بزه دیدگان این گونه جرائم،با ذکر مصادیقی در بعد حقوقی ، نحوه کیفیت قانونگذاری تحلیل می گردد.
ب)هدف تحقیق
مأمورین دولت به لحاظ موقعیت شغلی و طبع کار خوداز امتیازات و اختیاراتی به مراتب بیش ازیک شـــهروند عادی برخوردار هستند و همین امر زمینه را برای سوء استفاده آنان فراهم می آورد . بدون تردید اهدافی را که می توان در انجام یک تحقیق دنبال نمود به تبع نوع و موضوع آن متفاوت است جرائمی که مأمورین دولت با سوء استفاده از مقام خود مرتکب می شوند در ابعاد و زمینه های مختلف قابلیت تحقیق دارد لیکن در پایان نامه حاضر ضمن شناسائی علل سوء استفاده مأمورین دولت و پیشگیری از این پدیده ، درصدد بررسی جنبه های حمایتی از قربانیان این گونه جرائم هستیم چرا که بزه دیدگان سوء استفاده از مقام نه تنها به شوک های شدیدتری دچار می شوند بلکه ممکن است احساس کنند که تنها و بی پناه اند .
همچنین با بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات در ارتباط با موضوع و ارائه پیشنهادات ، زمینه ای برای تفسیر منطقی تر و نزدیک به فرض قانونگذار فراهم نموده و عند الاقتضا تمهیدات لازم برای اصلاح و بازنگری در قوانین مذکور را به وجود آوریم .
ج)سئوالات تحقیق
1-نواقص و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *