رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع توزیع مسئولیت

بند دوم : ضمان غاصبین نسبت به منافع در رابطه مالک با غاصبین 42
الف) ابراء مالک نسبت به منفعت 43
ب) انتقال حقوق مالک نسبت به منفعت به یکی از غاصبان 44
پ) تهاتر بین مالک و غاصبان در مورد منافع 44
گفتار چهارم : رابطه غاصبان با یکدیگر 44
بند اول : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر نسبت به عین مال 45
بند دوم : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر در صورت غرور 46
بند سوم : توزیع مسئولیت در مورد ضمان منافع 47
مبحث سوم : مسئولیت تضامنی در سایر قوانین 47
گفتار اول : مسئولیت تضامنی کارگران متعدد 48
بند اول : مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده 48
بند دوم: شرایط تحقق مسئولیت کارفرما 49
الف) خسارت از طرف کارکنان اداری یا کارگران وارد آمده باشد 49
ب) زیان وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن باشد 49
بند سوم : امکان رجوع زیان دیده و کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول 50
گفتار دوم : مسئولیت تضامنی چند قیم 52
گفتار سوم: مسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه .53
گفتار چهارم: مسئولیت تضامنی در قانون ثبت 53
فصل سوم: مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت 56
مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت 57
گفتار اول: تضامن طولی و عرضی 57
گفتار دوم: موارد بری شدن ضامن از مسئولیت 58
بند اول : وفای به عهد 58

بند دوم : اقاله 58
بند سوم : ابراء 59
الف)ضمان ناقل ذمه 59
1)ابراء ازبعض دین 59
2)ابراء از تمام دین 59
ب)ضمان ضم ذمه به ذمه 60
بند چهارم : تبدیل تعهد 60
بند پنجم : تهاتر 61
بند ششم : مالکیت ما فی الذمه 61
گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تادیه دین با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشکست62
مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری 63
گفتار اول : مسئولیت تضامنی در برات 63
بند اول : تکالیف دارنده برات جهت استفاده از مزایای مسئولیت تضامنی 64
بند دوم : آثار عدم اعمال تکالیف قانونی توسط دارنده 66
الف) رجوع به براتگیر 67
ب) رجوع به برات دهنده 67
پ) رجوع به ظهرنویس ها 68
ت) رجوع به ضامن 69
گفتار دوم : مسئولیت تضامنی در سفته 70
بند اول : مسئولیت صادرکنندگان متعدد سفته 71
بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوی صادرکنندگان متعدد سفته 72
گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاری 73
بند اول : تعهدات اطراف ضمان در مقابل یکدیگر 75
الف) تعهد ضامن در مقابل دارنده 75
1- تضامنی بودن مسئولیت ضامن 75
2- محدودیت مسئولیت ضامن به مسئولیت مضمون عنه 76
ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه 76
پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن 77
ت) تعهد مسولان دیگر برات در مقابل ضامن 78
بند دوم : ضمانت از ضامن 78
گفتار چهارم : مسئولیت تضامنی در چک 79
بند اول : مسئولیت تضامنی صادر کننده چک و ظهرنویس ها 80
الف) رعایت مهلت در مراجعه به بانک 80
ب) اقامه دعوی 81
بند دوم : شکایت کیفری چک 81
بند سوم : مسئولیت تضامنی نماینده و صاحب حساب در چک 82
بند چهارم : مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک 83

مبحث سوم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی 84
گفتار اول : اسم شرکت 85
گفتار دوم : میزان مسئولیت شرکا 86
مبحث چهارم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت با مسئولیت محدود 87
گفتار اول : اسم شرکت 88
گفتار دوم : ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود 89
بند اول : بطلان شرکت 89
بند دوم : نتایج بطلان شرکت 91
بند سوم : مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت 92
مبحث پنجم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت سهامی 93
گفتار اول : مسئولیت مؤسسان شرکت 94
گفتار دوم : بطلان شرکت 95
گفتار سوم : قراردادهای مدیران با شرکت 96
گفتار چهارم : شخص حقوقی سهامدار به عنوان مدیر شرکت 97
گفتار پنجم : مسئولیتهای مدنی مدیران و مدیرعامل 98
بند اول : مسئولیت عادی 99
بند دوم : مسئولیت تضامنی 100
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………. 102
منابع 105

نشانه های اختصاری

ق.م قانون مدنی
ق.ث قانون ثبت
ق.ت قانون تجارت
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.ص.چ قانون صدور چک
ق.ب قانون بیمه
ق.ا.ح قانون امور حسبی
ق.م.م قانون مسئولیت مدنی
ل.ا.ق.ت لایحه اصلاح قانون تجارت

مقدمه
بیان مسأله
مسئولیت تضامنی یعنی اینکه برای انجام یک تعهد، حداقل دو نفر مسئولیت داشته باشد، بطوریکه اگر آن تعهد انجام نشود متعهد له اختیار داشته باشد که از هر یک از آنان به طور مستقل، انجام آن تعهد را به صورت کامل بخواهد. در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی بیشتر در حقوق تجارت وجود دارد و در خارج از امور تجارت، خلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود که در عقد تصریح شود. به عبارت دیگر، گفته می شود که در حقوق تجارت ایران اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی، جنبه استثنایی دارد.
از جمله موارد مسئولیت تضامنی مورد مذکور ماده 249 ق. ت می باشد که در آن صادر کننده و محال علیه و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی داشته و همچنین ضامنی که ضمانت هر یک از آنان را نموده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. ضمانت در حقوق تجارت، سبب ضم ذمه به ذمه است برخلاف حقوق مدنی که قائل بر نقل ذمه به ذمه می باشند یعنی با عقد ضمان دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و در نتیجه در حقوق تجارت در صورت ابراء ضامن، از ناحیه دارنده، ذمه مضمون عنه مشغول باقی می ماند برخلاف حقوق مدنی که ذمه هر دو بری می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی ماده 19 ق. ص . چک می باشد که بیان داشته در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت چک هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو نفر صادر می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی مسئولیت شرکای شرکتهای تضامنی می باشد که حداقل از دو نفر تشکیل شده و مسئولیت شریک علاوه بر اینکه شخصی است، تضامنی نیز هست و در صورت انحلال شرکت، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. در این تحقیق سعی بر آن شده که مفهوم و آثار مسئولیت تضامنی و مصادیق آن در حقوق ایران بررسی شود.
سؤالات اصلی تحقیق:
1- قاعده کلی مسئولیت در حقوق تجارت چیست؟
2- آیا در حقوق مدنی ایران می توان مسئولیت تضامنی را به عنوان یک قاعده پذیرفت؟
3- آیاظهرنویس می تواند مسئولیت تضامنی خود را در مقابل دارنده یا دارندگان جدید با قید عبارت( بدون تضمین) محدود کند؟
4- در شرکتهای تضامنی هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکاء، شخص دیگر وارد شرکت شود مسئولیت او چگونه است؟
فرضیه های تحقیق :
1- در حقوق تجارت ایران، قاعده کلی مسئولیت، مسئولیت تضامنی است
2- از استقراء در مواد مختلف قانونی، می توان در حقوق مدنی ایران نیز برای حمایت از طلبکار، مسئولیت تضامنی را پذیرفت
3- ظهرنویس طبق اصل کلی ماده 249 ق. ت نمی تواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را محدود نماید.
4- هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکاء شخص دیگر وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت، قبل از ورود او داشته است.

اهداف تحقیق :
هدف از ارائه این تحقیق، پرداختن به مسئولیت تضامنی و بررسی آثار آن و موارد کاربرد آن می باشد و با جمع آوری مطالب، متوجه می شویم که در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی یک نوع مسئولیت خلاف اصل و احتیاج به صراحت در عقد و قانون داشته و بیشتر در حقوق تجارت و جهت حمایت هر چه بیشتر از متعهد له و طلب او می باشد لیکن در حقوق مدنی نیز برای حمایت از طلبکار می توان قائل بر مسئولیت تضامنی شد.

پیشینه تحقیق:
در مورد مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران ،کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده است اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج3، ص 140: «دارنده برات، طبق ماده 249 ق.ت در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یک از مسئولان برات اقامه دعوی نماید. و همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ما قبل خود دارد. این قواعد، جز اجرای قواعد کلی مسئولیت تضامنی نیست»
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ضمان عقدی در حقوق مدنی، ص 250 « مقصود از ضمان تضامنی آن است که به موجب عقد ضمان، بستانکار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند.»
3- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص140« مسئولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است، تضامن به مقدار بدهی بدهکاران، چیزی نه می افزاید و نه کم می کند.»

روش تحقیق :
روش تحقیق، روش کتابخانه ای بوده که با بررسی و مطالعه کتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.

تقسیم مطالب :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان شده است:.
در فصل اول، به کلیاتی در مورد مفهوم تضامن واقسام آن و منابع و آثار مسئولیت تضامنی پرداخته شده و در فصل دوم به موارد مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و در فصل سوم، موارد مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این فصل، در سه مبحث در مورد کلیات مسئولیت تضامنی بحث می شود. در مبحث اول، به مفهوم تضامن و انواع آن پرداخته می شود. در مورد مبحث دوم، اقسام تضامن و منابع مسئولیت تضامنی مطالعه می شود و در دو مبحث آخر نیزآثارتضامن مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن
واژه تضامن سابقه کاربرد طولانی در فرهنگ ما ندارد. واژه ای که پیش از این در این سرزمین بوده، واژه ضم ذمه به ذمه بوده است.ضم ذمه به ذمه یا تضامن را فقهایی از اهل سنت، عقلا محال شمرده وگفته اند یک دین در دو ذمه قرار نمی گیرد اما به نظر می رسد این گفته، درست نباشد به همین جهت فقهای اخیر امامیه آن رارد کرده اند . در نظام حقوقی ایران به لحاظ عدم طرح نظریه تعهدات به طور مستقل،بررسی کاملی در مورد تعهدات تضامنی دیده نمی شودوتنها با تحقیق در کتب فقهی وحقوق مدنی می توان از مقررات مطروحه در مباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غاصبان ومباحث ضمن عقد ضمان ومسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری وقانون های خاص دیگر،برخی از احکام تضامن را بیرون کشید . جهت رسیدن به مفهوم صحیح از تضامن باید به اقسام آن که تضامن طلب وتضامن دین می باشد پرداخته شود.

گفتار اول : مفهوم تضامن
یکی از موارد مسئولیت در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی می باشد. در مفهوم تضامن بسته به اینکه تضامن میان بدهکاران یا طلبکاران باشد، آثار و احکام ویژه ای دارد که جداگانه باید بحث شود.
بند اول : تضامن طلبکاران
تضامن طلب، اجتماع دو یا چند حق مطالبه از بدهکار است و یا استیفاء طلب واحد از جانب دو یا چند طلبکارمی باشد.
تضامن طلبکاران در واقع به هر یک از طلبکاران دین، اختیار می دهد که برای گرفتن تمام آن به بدهکار رجوع کند، در عین حال که تنها طلبکار بخشی از آن است منتها در هیچ حال بدهکار دین، در برابر طلبکاران بیش از یک بار وفای به عهد نمی کند و پرداخت به هر یک از آنان، سبب برائت او می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون مدنی، موردی که به صراحت تضامن میان طلبکاران را مقرر کرده باشد دیده نمی شود. با وجود این، در فرضی که حقی تجزیه ناپذیر از آن مورث باشد و پس از مرگ به وارثان رسد مانند خیار فسخ، جمعی آن را تجزیه ناپذیر و متعلق به هر یک از صاحبان حق می دانند و معتقدند هر وارث حق فسخ قرارداد را به تنهایی دارد که در صورت اختلاف میان وارثان، نظری که به فسخ تمایل دارد مقدم است. در ارث حق شفعه نیز گروهی بر این نظرند که چون حق تجزیه ناپذیر است، هر یک از وارثان شریک متوفی، حق شفعه نسبت به تمام مبیع را دارد. بنابراین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *