رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهـرستان اندیمشک۹۲- قسمت ۳

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهـرستان اندیمشک۹۲- قسمت ۳

مقدمه ۶۱۳-۱٫ روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری ۶۱۳-۲٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۶۱۳-۳٫ کیفیت زندگی کاری ۶۲۳-۳-۱٫ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ۶۲۳-۳-۲٫ روایی…