متن کامل – 
بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

متن کامل – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها پارامتر برآوردی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل‌شده مقدار ۸۶۳/۰ ۷۵۹/۰ به‌طوری‌که محاسبات خلاصه شده در جدول شماره…

پژوهش دانشگاهی – 
بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس …

پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس …

رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»،…

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده …

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده …

تعیین رابطه بین نسبت‌های اهرمی و میزان عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانتعیین رابطه بین نسبت‌های فعالیت و میزان عملکرد مالی شرکت‌های…

سایت مقالات فارسی – 
بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

۱- نسبت‌های نقدینگی۲- نسبت‌های فعالیت۳- نسبت‌های اهرمی۴- نسبت‌های سودآوری۵- نسبت‌های ارزش بازار۱- نسبت‌های نقدینگینسبت‌های نقدینگی توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.…

متن کامل – 
بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

متن کامل – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

پیشینه پژوهشتحقیقات داخلیقسوری (۱۳۹۳) در پژوهش خود به ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت‌ها پرداخت. به این منظور مدل بهاندر…

سامانه پژوهشی –
بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در …

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در …

۵-۴ پیشنهادها ۱۴۱۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۴۱۵-۴-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۴۲۵-۵ محدودیت‌های تحقیق ۱۴۳منابع:منابع فارسی ۱۴۶منابع لاتین ۱۵۰پیوست‌ها:پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews 154جدول…