بانکداری

سامانه پژوهشی - 
تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه  ...

روش شناسی پژوهشمقدمهبه‌طورکلی تحقیقات در جهت حل مسائل و مشکلات مختلف و یا در تأیید فرضیات محققان صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه داده‌های تحقیق و به‌بیان‌دیگر اطلاعات گردآوری‌شده و […]

متن کامل - 
تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه بانک انصار)-  ...

اعتماد و تجارت الکترونیک: مطالعات ادراک مشتری Brian et al هر چه اعتماد افراد به تجارت الکترونیکی بیشتر باشد تمایل به استفاده مجدد بیشتر خواهد بود. گرایش بازار درک شده، […]

پژوهش - 
تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه بانک  ...

بررسی تطبیقی ترجیحات رفتاری کاربران بانکداری الکترونیک و سنتی (مطالعه موردی: بررسی تمایل مشتریان بانک ملت استان سمنان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک) ۲۰۱۲ ارتباط مثبتی میان ابعاد E-SERVQUAL […]

تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه  ...

در پژوهشی که با موضوع ارائه مدل مفهومی برای تبیین عوامل کلیدی موثر بر کیفیت ارائه‌دهنده‌ خدمات بانکداری اینترنتی (پیمایشی پیرامون بانک ملت) که توسط دیواندری و همکاران (۱۳۹۲) صورت […]