تبلیغات

مدیریت و توسعه گردشگری در مشهد با تاکید بر توسعه گردشگری سلامت- قسمت  ...

ارائه راهنمایی‌هایی برای افزایش ایمنی جهانگردان و تشکیلات جهانگردی.(هاشمی،۱۳۸۶، ۲۴)۲-۱-۳ بهداشت و درمان‘بهداشت’ علم و روش پیشگیرى از بیمارى، طولانى‌تر کردن عمر متوسط بشر و بهبود وضع سلامت جسمى، روانى […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
مدیریت و توسعه گردشگری در مشهد با تاکید بر توسعه گردشگری سلامت

توسعه گردشگری در مشهد را از دیدگاه گردشگری درمانی مورد مطالعه قرار داده و راهکارهای مناسبی جهت توسعه این صنعت در شهر مشهد ارائه دهد.۱-۱ بیان مسالهبر اساس تعریفهایسازمانجهانیجهانگردی یکی از اهدافی […]

تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد  ...

این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «رضایت مشتریان» بر «تبلیغات دهان‌به‌دهان» می‌پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر «رضایت مشتریان» بر «تبلیغات دهان‌به‌دهان» با توجه به […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی  ...

۲-۳-۴ تخمین مدل[۲۰۹]پس از بیان مدل، مرحله بعد به دست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده‌شده است. روش‌های تکراری[۲۱۰] از قبیل بیشینه درست نمایی[۲۱۱] یا حداقل مجذورات تعمیم‌یافته[۲۱۲] جهت […]

تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی  ...

همان‌طور که مشاهده می‌شود تمامی ضرایب بالای ۷/۰ بوده و پایایی بالای پرسشنامه مورداستفاده را نشان می‌دهد.۶-۳ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌هاتحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان‌یافته برای بررسی مسئله‌ای خاص […]

منابع مقالات علمی : 
تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد  ...

۵-۳ پرسشنامه۱-۵-۳ رواییروایی از واژهی روا به معنی جایز و درست گرفته‌شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیلهی اندازهگیری بتواند […]