تمرکز حواس

منابع مقالات علمی : 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- قسمت  ...

شکل ‏۳‑۱۰: نمایش بازه تعریف ویژگی‏های درصد بسته بودن چشم (PERCLOS)، نرخ پلک زدن و فاصله بین پلک‏هاتعداد فریم‏های لازم برای استخراج ویژگی‏های PERCLOS و CLOSNO برابر تعداد فریم‏های مرحله […]

سامانه پژوهشی - 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- قسمت  ...

جستجوی چند مرحله‏ای یک روش سلسله مراتبی[۱۱۸] محسوب می‏گردد. به عبارت دیگر در مراحل ابتدایی جستجو، گام‏های جستجو بزرگ می‏باشد و با افزایش تعداد مراحل، گام‏ها کوچک‏تر و دقت جستجو بیشتر […]

پژوهش دانشگاهی - 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس-  ...

ویژگی‏های سربرخی از نشانه‏های خستگی و عدم تمرکز حواس راننده در حرکات سر بروز پیدا می‏کند. از جمله مهمترین ویژگی‏های مربوط به ناحیه سر می‏توان به افتادن سر، تعیین جهت […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- قسمت ۱۲

روش‏های مبتنی بر ویژگی‏های شبه هاراولین بار این روش توسط Viola و Jones [32] برای آشکارسازی اشیا[۳۷] پیشنهاد گردید و بعد از آن برای آشکارسازی چهره معرفی شد [۳۳]. مهمترین مزیت […]