دسته بندی علمی – پژوهشی : 
تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی …

پایین بالا مقیاس نگرش نسبی وفاداری پنهان وفاداری واقعی بالا عدم وفاداری وفاداری جعلی پایین منبع : الهی، شعبان؛ حیدری، بهمن، ۱۳۸۶، “مدیریت ارتباط بامشتری”،(…

تبلیغات دهان به دهان

تبلیغات دهان به دهان

غالباً انتقال پیام­های تبلیغی به عهده رسانه­هاست و ابزار جلب مشارکت مردمی هم رسانه­های جمعی است که میان مردم همانند یک نیروی میانجی است. رسانه­ها،…