متن کامل – 
بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های  …

متن کامل – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها پارامتر برآوردی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل‌شده مقدار ۸۶۳/۰ ۷۵۹/۰ به‌طوری‌که محاسبات خلاصه شده در جدول شماره…

فایل – 
بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های  …

فایل – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

Y=α+β۱X1+ β۲X2+ β۳X3+β۴X4 +β۵X5+ β۶X6+ β۷X7 +β۸X8+ β۹X9 + β۱۰X10+β۱۱X11 +β۱۲X12+β۱۳X13+ β۱۴X14 + β۱۵X15+β۱۶X16 +β۱۷X17+β۱۸X18+ β۱۹X19 + β۲۰X20+ εکه با جای گذاری نمادهای اصلی معرف متغیرهای مستقل و وابسته بر مبنای پیشینه…

پژوهش دانشگاهی – 
بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس  …

پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس …

رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»،…

متن کامل – 
بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های  …

متن کامل – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

پیشینه پژوهشتحقیقات داخلیقسوری (۱۳۹۳) در پژوهش خود به ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت‌ها پرداخت. به این منظور مدل بهاندر…