0 Comments

دانلود پایان نامه در مورد  خوشبینی و کیفیت زندگی:

خوشبینی و کیفیت زندگی: در ابتدا سلیگمن  مفهومی به نام << درماندگی آموخته شده >> را ابداع کرد که به طور گسترده ای درمجامع علمی مورد پذیرش قرار گرفته است. او این مفهوم را مطرح کرد  و نتیجه ان  شد  که  مفهوم خوشبینی آموخته شده ابداع گشت .)پولو سایز کی و همکاران.،۲۰۰۹٫) سطوح خوش بینی […]