دسته بندی علمی – پژوهشی : 
تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی …

۲-۳-۴ تخمین مدل[۲۰۹]پس از بیان مدل، مرحله بعد به دست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده‌شده است. روش‌های تکراری[۲۱۰] از قبیل بیشینه…