علمی :
بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات  …

علمی : بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات …

کارآیی بیشتر و کاهش هزینهها: جمعآوری دادههای مرتبط به هر مشتری در داخل یک پایگاه داده، به تمام اجزای درون شرکت (تیم بازاریابی، نیروهای فروش…

سامانه پژوهشی –
بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در  …

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در …

۵-۴ پیشنهادها ۱۴۱۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۴۱۵-۴-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۴۲۵-۵ محدودیت‌های تحقیق ۱۴۳منابع:منابع فارسی ۱۴۶منابع لاتین ۱۵۰پیوست‌ها:پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews 154جدول…