مدیریت ارتباط

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی  ...

پایین بالا مقیاس نگرش نسبی وفاداری پنهان وفاداری واقعی بالا عدم وفاداری وفاداری جعلی پایین منبع : الهی، شعبان؛ حیدری، بهمن، ۱۳۸۶، “مدیریت ارتباط بامشتری”،( چاپ و نشر بازرگانی)۱-وفاداری واقعی: […]

تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)- قسمت ۳۸

محرابی جواد،بابای اهری مهدی،طاعتی مریم،۱۳۸۸،ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتیاط با مشتری (CRM) در بانک ملت،مجله مدیریت توسعه و تحول ۴(۱۳۸۹)۷۱-۶۱ عباسی،محمد رضا،ترکمنی،محمد،۱۳۸۹،مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با […]