مدیریت دانش

سامانه پژوهشی - 
تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)- قسمت ۳۵

بیشترین ۴۹ ۵۰ ۳۰ ۳۵ ۳۴ کشیدگی ۰٫۰۸۲ ۰٫۶۶۷ ۰٫۳۰۸ ۰٫۸۱۰ ۰٫۱۰۳- چولگی ۰٫۶۰۸- ۰٫۴۸۰- ۰٫۳۳۹- ۰٫۴۷۷- ۰٫۱۴۴- انحراف معیار ۴٫۳۹۲ ۳٫۹۴۴ ۲٫۷۲۱ ۳٫۰۵۹ ۲٫۱۷۴ ۴-۷-۱: نمودار هیستوگرام متغیر” توانایی […]