0 Comments

پایان نامه روشهای پیشگیری از افسردگی وتنهایی در سالمندان:

 روش های پیشگیری از افسردگی[۱] وتنهای[۲] در سالمندان:   ورزش: یافته های حداقل دو برنامه نشان میدهد که ورزش میتواند به پیشگیری ازتنهای در سالمندان کمک کند. والس و کلیگس یک مداخله ی چند مولفه ای در شرکت گنندهای یک ویزیت ۳۰-۶۰ دقیقه ای به همراه یک پرستار در یک مرکز سالمندی مورد ارزیابی قرار […]