وقف

رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطهتوسعه مدلی جهت  ...

۳-۲-۵- به دست آوردن مدل هزینه کنترل کیفیت فرایند :در این قسمت، هزینه مورد انتظار کنترل کیفیت فرایند به هزینه هایی تجزیه شده است. این هزینه ها عبارتند از:هزینه مورد […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی  ...

۲-۳-۴ تخمین مدل[۲۰۹]پس از بیان مدل، مرحله بعد به دست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده‌شده است. روش‌های تکراری[۲۱۰] از قبیل بیشینه درست نمایی[۲۱۱] یا حداقل مجذورات تعمیم‌یافته[۲۱۲] جهت […]