0 Comments

خرید اینترنتی فایل تحقیق : تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان:

ورزش منظم در افزایش کیفیت زندگی سالمندان تاثیر یه سزایی دارد. به گزارش شبکه خبر ، پژوهشگران دانشگاهای علوم پزشکی شهر کرد و کرمانشاه ، تاثیر برنامه ورزشی را بر کیفیت زندگی ۶۰سالمند در شهر کرد بررسی کردند. این افراد با میانگین سنی ۶۸سال دارای توانایی انجام دادن  فعالیت ورز شی  و کارهای معمول بدون […]