مدیریت و توسعه گردشگری در مشهد با تاکید بر توسعه گردشگری سلامت- قسمت  ...

ارائه راهنمایی‌هایی برای افزایش ایمنی جهانگردان و تشکیلات جهانگردی.(هاشمی،۱۳۸۶، ۲۴)۲-۱-۳ بهداشت و درمان‘بهداشت’ علم و روش پیشگیرى از بیمارى، طولانى‌تر کردن عمر متوسط بشر و بهبود وضع سلامت جسمى، روانى […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
مدیریت و توسعه گردشگری در مشهد با تاکید بر توسعه گردشگری سلامت

توسعه گردشگری در مشهد را از دیدگاه گردشگری درمانی مورد مطالعه قرار داده و راهکارهای مناسبی جهت توسعه این صنعت در شهر مشهد ارائه دهد.۱-۱ بیان مسالهبر اساس تعریفهایسازمانجهانیجهانگردی یکی از اهدافی […]

فایل دانشگاهی - 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- قسمت ۴۳

Frontal ↑Background Estimation ↑Fuzzy Expert System ↑Fuzzifier ↑Fuzzy Inference Engine ↑Defuzzifier ↑Fuzzy Rule Base ↑If-Then Rule ↑Linguistic Variable ↑Singleton ↑Crisp ↑Membership Function ↑Mamdani ↑Min ↑Larsen ↑Multi Input/Multi Output (MIMO) ↑Multi Input/Single Output (MISO) ↑Smooth ↑Infinite Impulse Response (IIR) ↑Stable ↑Dual Core ↑False Positive Rate (FPR) ↑False Negative Rate (FNR) ↑True Positive Rate (TPR) ↑True […]

جستجوی مقالات فارسی - 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- قسمت  ...

Saccadic Movement ↑Fixed Gaze ↑Yawning ↑Head Nodding ↑Dozing ↑Head Orientation ↑Fixed Head ↑Classification ↑Fusion ↑Heuristic Rules ↑Majority Vote ↑Unanimity ↑Simple Majority Vote ↑Plurality ↑Expert ↑Fuzzy Logic ↑Non-Deterministic ↑Bayesian Network ↑Directed Acyclic Graph ↑Hybrid ↑Prototype ↑Fuzzy Expert System ↑Boosting ↑Integral Image ↑Cumulative Sum ↑False Positive Rate (FPR) ↑False Negative Rate (FNR) ↑Strong Classifier ↑Full Search ↑۲D Logarithmic Search ↑N-Steps Search ↑Hierarchical ↑Spatio-Temporal ↑Running Average ↑Eyelid […]

منابع مقالات علمی : 
طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس-  ...

Generalized Symmetry Transformation (GST) ↑Connected Component Analysis (CCA) ↑Projection ↑Circle Hough Transform ↑Yawning ↑Nostril ↑Tracking ↑Geometric Shape ↑Appearance ↑Motion Estimation ↑Matching ↑Search Window ↑Adaptive Filter ↑Correlation ↑Sum of Absolute Difference (SAD) ↑Sum of Squared Difference (SSD) ↑Kalman Filter (KF) ↑Extended Kalman Filter (EKF) ↑Unscented Kalman Filter (UKF) ↑Particle Filter […]

طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس-  ...

Vigilance ↑Alertness / Consciousness ↑Hypo-Vigilance ↑Sensory Fatigue ↑Muscular Fatigue ↑Cognitive Fatigue ↑Visual Stimulus ↑Psychomotor Vigilance Task (PVT) ↑Percentage of Eyelid Closure Over Time (PERCLOS) ↑Non-Interesting ↑Repeating ↑Illumination ↑Frame Grabber ↑Controller ↑Infrared (IR) ↑Pulsed Illumination ↑Synchronization ↑Human-Machine Interface (HMI) ↑Embedded System ↑General Micro Processor ↑Digital Signal Processor (DSP) ↑Field Programmable Gate Array […]