تحقیق رایگان با موضوع ساده سازی

رابطه (۴-۲۸)، ( با فرض q=0 ) استفاده می شود.
با اعمال جداسازی متغیرها و جایگذاری آن در معادله حاکم ( ۲-۱۹ ) و ساده سازی آن مطابق بخش (۴-۵-۱) رابطه زیر بدست می آید:
(۴-۹۲)

به ترتیب با اعمال شرط اولیه (۵S) و شرط مرزی (۴S) بر روی پاسخ های ( ۴-۹۲ ):

  منبع پایان نامه درباره نانومتر)، پودرهاست.، فرآیندهایی، آلیاژسازی

دیدگاهتان را بنویسید