تحقیق رایگان با موضوع متغییر،، برگردانند.، (۴-۶۹)، گردید،

قطب از مرتبه اول می باشد، که با به کارگیری قضیه مانده ها پاسخ بدست آمده بر پاسخ (۴-۶۹) که همان پاسخ چوپرا می باشد، منطبق است.
همانطور که مشاهده گردید، روشهای تبدیل انتگرالی می توانند با استفاده از تبدیل گرفتن از یک متغییر، معادله حاکم را در حوزه ی تبدیل بدست آورده و با معکوس گیری آنرا به حوزه زمانی برگردانند.
همچنین

  منبع پایان نامه ارشد درموردمسئولیت مدنی، قانون کار، قانون مدنی

دیدگاهتان را بنویسید