تحقیق رایگان با موضوع متغییر،، برگردانند.، (۴-۶۹)، گردید،

دانلود پایان نامه

قطب از مرتبه اول می باشد، که با به کارگیری قضیه مانده ها پاسخ بدست آمده بر پاسخ (۴-۶۹) که همان پاسخ چوپرا می باشد، منطبق است.
همانطور که مشاهده گردید، روشهای تبدیل انتگرالی می توانند با استفاده از تبدیل گرفتن از یک متغییر، معادله حاکم را در حوزه ی تبدیل بدست آورده و با معکوس گیری آنرا به حوزه زمانی برگردانند.
همچنین

  پایان نامه با کلید واژه های ، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید