دانلود پایان نامه با موضوع ویژگیهای شخصیت-پایان نامه آماده

قوانین هماهنگی برای نمرهدادن دارید. اجازه ندهید شاگردان پس از پایان کلاس جهت گرفتن نمره کامل شما را به چالش بکشند زیرا این کار انگیزه لازم را برای انجام دادن کاری به موقع از بین میبرد. هنگام نمره دادن به تکالیف از شیوه های عینی استفاده کنید این کار به شما کمک میکند که دلایل منطقی برای نمرات دانشآموزان داشته باشید.
2-2-11 استرس معلمان زن
تدریس حرفه بسیار جالبی است در عین حال پرچالش و دشوار که امکان بروز استرس در آن زیاد است. استرس آموزگار را میتوان تجربه آموزگار از احساسات منفی ناخوشایند از قبیل خشم، ناراحتی، اضطراب، افسردگی و عصبیت ناشی از برخی جنبههای کاری یک آموزشگاه تعریف کرد. استرس زیاد در امر تدریس میتواند نتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد از جمله اینکه استرس طولانی مدت در امر تدریس باعث میشود معلم از کارش لذت نبرد در نتیجه وقت و نیروی کمتری صرف کار آموزش نماید و از کیفیت کار کاسته شود دوم اینکه معلم وقتی استرس را تجربه میکند روی کیفیت ارتباط با دانشآموزان کلاس تأثیر منفی میگذارد علاوه بر اینها استرس طولانی مدت میتواند به بیماری منجر گردد (کریاکو و دیگران،1978 به نقل از قرچه داغی).
2-2-11-1 نشانه ها و علائم استرس در معلمان زن
از جمله نشانه ها و علائم استرس در معلمان زن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
غیبت کردن، دیرآمدن و میل به ترک سریعتر مدرسه
کاهش بهرهوری در امر تدریس به ویژه برای معلمان زنی که در گذشته به شدت کارآمد بودهاند.
بکارگیری عبارات منفی علیه خود
نشانه های جسمانی شامل سردرد و بروز مشکلات در صدا
رعایت نکردن قوانین و مقررات مدرسه
احساس از دست دادن کنترل شغلی یا زندگی شخصی
2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن

از جمله سؤالات جمعی که درباره استرس مطرح میشود این است که چه عواملی تولید استرس میکند؟
چرا و چگونه بعضی از افراد بیشتر تحت تأثیر استرس قرار میگیرند و دیگران میتوانند در برابر آن مقاومت کنند؟
2-2-11-3 ویژگیهای شخصیتی و استرس
معلمان زن با “تیپ شخصیتی الف” که اغلب کارهایشان را با حداکثر سرعت انجام میدهند به هنگام استراحت احساس گناه دارند، کارهایشان را به دیگری تفویض نمیکنند، پرحرفی میکنند و همیشه در حال شتاب هستند. این عدد برابر استرس آسیبپذیرند نسبت به معلمان زن با “تیپ شخصیت ب” که در مجموع در برخورد با مسائل زندگی نگرش و برخورد ملایمتری دارند علاوه بر این معلمان زنی که منبع کنترل آنها بیرونی است یعنی معتقدند که همه چیز را عوامل بیرونی کنترل میکنند و از خود آنها کاری ساخته نیست این افراد معتقدند که نمیتوانند روی اتفاقات و امور مهم زندگیشان تأثیر بگذارد و تحت تأثیر این ذهنیت وقتی با مشکل جدی روبرو میشوند احساس یأس و درماندگی میکنند. بنابراین، این عده هم در برابر استرس آسیبپذیرترند. معلمان زن با شخصیت روان رنجور نیز در برابر استرس آسیبپذیرند. به علت اینکه از آستانه کوتاهی برای تهدیدآمیز بودن اوضاع برخوردارند این افراد اغلب انتظار بدترین حوادث را دارند و مدام به بسیاری از حوادث احتمالی و فرضی فکر میکنند حوادثی که ممکن است اتفاق نیفتد این قبیل افراد اغلب ناراضیاند، زود رنج و فاقد اعتماد به نفس هستند.
علاوه بر ویژگیهای شخصیتی عوامل دیگری از قبیل تدریس به دانشآموزان بیانگیزه و مشکلدار، شرایط کاری نامناسب، فشارهای زمانی و بارکاری، مقابله با تغییراتی که در شغل معلمی وجود دارد، مسئولیتهای زیاد ارزیابی شده مداوم از جانب دیگران (دانشآموزان، اولیاء، مدیر و معلمان زن) نیز به عنوان منابع استرس معلمان زن شناسایی شدهاند.
2-2-11-3 -1 مدیریت زمان
معلمان زن با وظائف متعددی روبرو هستند: تدریس، کارهای اداری، امتحانات، ملاقات با اولیاء و همکاران، تصمیمگیری در امور مدرسه و …. بنابراین شما معلمان زن با بکارگیری مهارتهایی از وقت خود به شکل بهتری استفاده نمائید.
متوجه زمان باشید.
فعالیتهایتان را اولویتبندی کنید.
زمانتان را در محدوده های کوتاهمدت (روزانه)، میانمدت (هفتگی) و بلندمدت (سالانه) برنامه ریزی نمایید.
برای هر فعالیتی زمان مناسبی را در نظر بگیرید.
کارهای ساده و جزیی را به سرعت انجام داده و آنها را از سر راه بردارید.
انجام بعضی از فعالیتها را به دیگران تفویض نمایید.
2-2-11-3-2 خودپیجویی
هر روشی که از طریق آن فرد شاغل وضعیت یا رفتار خاصی را پیش خود بررسی کند به عنوان خود پیجویی شناخته میشود که به مشاهدات و ثبت رویدادها، سابقهای از اندیشه ها و احساسها، تعداد بروز رفتار خاص یا مقیاسهای ارزیابی شدت یک رویداد به دست میآید، در واقع خودپیجویی نوعی دفترچه یادداشت روزانه محسوب میشود که از طریق آن فرد پیشینهها و پیامدهای یک رویداد را می شناسد و متوجه میشود که رفتارها و احساسها هستند که پیش و یا پس از رویداد ظاهر میشوند. اجتناب از مواجهه و رویارویی با مسائل، مسأله میتواند در رابطه با دانشآموزان باشد مثلاً بیقراری، خستگی یا درس نخواندن دانشآموز که اگر شما به عنوان معلم بتوانی در چنین موقعیتی آرامش خود را حفظ کرده و از مواجهه با چنین مسایلی خودداری نمایید، دانشآموز موردنظر هم آرام میگیرد و شما بهتر میتوانید راه های مؤثرتری برای رفع مشکل بیابید.
2-2-11-3-3 خودآرامبخشی
بعد از خستگیهای ناشی از کار مدرسه سعی کنید بدن خود را با بهره گرفتن از شیوه های مخصوص ریلکسیش (خودآرامبخشی)، در حالت آرامش قرار دهید.
2-2-11-3-4 مثبت اندیشی
اگر بیشترین استرس شما مربوط به مدرسه است میتوانید به علایقی که در بیرون از مدرسه دارید فکر کنید و از آنها لذت ببرید.
2-2-11-3-5 گشودگی
مسائل و احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید. وقتی سعی کنید درباره مسائل خود با دیگران صحبت نکنید، مقداری انرژی از شما گرفته میشود که این خود باعث استرس میشود. علاوه بر این سعی در بازداری مسائل به وسواس فکر منجر میشود (پن باکر و دیگران در سال 1986). طی مطالعه ای در مورد دانشجویان از آنها خواستند که مسائل و مشکلات خود را بنویسند یا در مورد آنها با دیگران صحبت کنند. نتایج مطالعه نشان داد که این تعداد از دانشجویان نسبت به گروه مقایسه در طی چند ماه بعد کمتر بیمار شدند و از سلامت جسمی و روانی بیشتری برخوردار بودند. گری و فریمن تأکید دارند که صحبت کردن با همکاران تأثیر قابل ملاحظهای بر کاهش استرس در بین معلمان زن دارد.
2-2-11-3-6 افزایش تواناییها و مهارتها
اگر از شما خواسته شود از یک روش تدریس که با آن آشنایی ندارید استفاده کنید یا درسی را تدریس کنید که درباره موضوع آن علم کافی ندارید دچار استرس میشوید. اما با شرکت در کارگاههای آموزشی میتوانید مهارتهای جدیدی را کسب کنید و یا بر میزان علم و آگاهی خود بیفزایید و از این طریق استرس خود را کاهش دهید (سیدمن و زاکرمن 1992). خاطر نشان کردهاند که اگر این کارگاههای آموزشی بتواند مهارتهای اداره کلاس از سوی معلمان زن را افزایش دهند مقدار زیادی از استرس معلمان زن کاهش مییابد.
در نهایت به این نکته توجه داشته باشید که تنها شما هستید که میتوانید به خودتان کمک کنید. در واقع فرصت به حداقل رساندن استرس به دست خود شماست. تدریس حرفهای هیجانانگیز است و به شما فرصت میدهد تا موضوعات مورد علاقه خود را دنبال کنید، به آموزش دانشآموزان کمک کنید تا موفق شوند، رشد کنند و از کار گروهی لذت ببرند. با وجود این، حرفهای دشوار و پرزحمت است و تمام معلمان زن گاهی استرس ناشی از کار را تجربه میکنند بنابراین لازم است همه معلمان زن در مرحله اول، حرفهای دشوار و پرزحمت است و تمام معلمان زن گاهی استرس ناشی از کار را تجربه میکنند بنابراین لازم است همه معلمان زن در مرحله اول، راهبردهایی فرا بگیرند که استرس ناشی از کار را به حداقل برسانند و در درجه بعد به استرس ایجاد شده بپردازند (یوسف زاده،1390،ص45).
شاید نکته بسیار مهمی که ابتدای کار باید به آن اشاره کنیم این است که استرس پدیدهای که تمام معلمان زن برخی اوقات آن را تجربه میکنند. در واقع تصور این که یک فرد بتواند کاری بدون تحمل استرس انجام دهد، امکان ندارد. در هر شغلی، استرس خفیف و گاه شدید وجود دارد که به ما کمک میکند با چالشهای پیشآمده، مصممتر روبهرو شویم. در واقع خشنودی بیشتر افراد از انجام دادن کارهای سخت، بهدلیل موفقیت در غلبهکردن بر مشکلاتی است که با آنها مواجه میشوند. حتی بعضی افراد معتقدند چنین چالشهایی نوعی سرمستی در آنان به وجود میآورد. تجربه استرس ناشی از کار، هم طبیعی و هم حاکی از تندرستی است. اگر شما کارآموز هستید یا بهتازگی واجد شرایط تدریس شدهاید، بسیاری چیزها آنقدر برایتان تازگی دارد که گاه به راحتی هرگونه استرسی را به عنوان بخشی از کارتان میپذیرید. با وجود این با صرف کمی وقت و تجزیه و تحلیل میتوانید از این فشار بکاهید و متوجه خواهید شد که کیفیت تدریس شما هم رشد کرده است. مهارتها صرفاً بخشی از مجموعه مهارتهایی هستند که تمام معلمان زن باید آنها را فرا بگیرند و حفظ کنند (یوسف زاده،1390،ص47).
2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس
استرس شدید میتواند عواقب شومی در تدریس به بار آورد. استرس شدید، روحیه معلم را ضعیف می کند و توانایی او را در انتقال اشتیاق که به تدریس دارد، کاهش میدهد. استرس معلم میتواند به 2 طریق اساسی از کیفیت تدریس او بکاهد. اول این که اگر شما مدتی طولانی حرفه تدریس را استرس زا بیابید، ممکن است رضایت شما از اشتغال در این حرفه کاهش یابد و این مسأله موجب دلسردی شما شود.
دوم این که استرس شدید ممکن است از کیفیت تعامل شما با دانش آموزان در کلاس بکاهد تدریس ثمربخش، به جو مثبت کلاس بهویژه به رابطه دوستانه شما با دانشآموزان که با حمایت و تشویق از کلاسهای آنان همراه باشد، بستگی زیادی دارد.
استرس شدید، آن روح بخشندگی را که مستلزم ایجاد جو مثبت در کلاس است از میان میبرد و ممکن است شما نسبت به مشکلات و گرفتاریها با بدخلقی یا حتی خیلی بدتر به روش خصمانه عکسالعمل نشان دهید.
مسأله مهم و نگرانکننده دیگر که به استرس شدید ربط دارد، پایداری طولانی مدت آن است که امکان دارد موجب اختلال در سلامت فرد شود؛ همچنین بسیاری از دانشجویان دوره کارشناسی، استرس ناشی از کار را یکی از دلایل بیعلاقگی معلمان زن به کار تدریس گزارش کردهاند. مؤید این موضوع، بازنشستگی زودهنگام معلمان زن با تجربه است.
2-2-12 منابع شایع استرس
از نتایج حاصل از بررسیهای زیاد که درباره استرس معلم انجام شده، همواره 10 حیطه به عنوان پربسامدترین منبع استرس مشخص شدهاند که معلمان زن آنها را گزارش کردهاند.
– تدریس به دانشآموزانی که فاقد انگیزه هستند.
– حفظ نظم
– فشار زمانی و کار زیاد
– مدارا با تغییر
– ارزشیابی شدن توسط دیگران
– ارتباط با همکاران
– عزت نفس و موقعیت فردی
– سرپرستی و مدیریت
– تعارض نقش و ابهام
– شرایط کاری بد.
پژوهشی که توسط لارنس، یانگ و استید در مدارس دوره متوسطه انگلستان انجام شد، حاکی از آن است که رفتارهای دانشآموزانی که موجب اختلال در کار معلم میشوند، زمینهساز استرس و فشار روانی در معلمان زن میشود.
این رفتارها شامل مواردی چون تأخیر عمدی دیرآمدن به کلاس، ایجاد اختلال هنگام تدریس، بددهنی، امتناع از همکاری، حرف زدن و خودداری از پذیرش دستورات مشروع معلم است.
مک مانوس، دیگر رفتارهای دانشآموزان را که در معلمان زن فشار روانی ایجاد میکند، شامل دیر رسیدن به کلاس، کتککاری با دیگر دانشآموزان، تقاضای مکرر برای رفتن به دستشویی، فرار از درس، سرپیچی از تکالیف، تهدید کردن معلم، فحش دادن به دانشآموزان و … میداند.
یکی از مسائل مهم دیگری که معلمان زن درگیر آن هستند، بعد مسافت رفت و برگشت به مدرسه است که در طول روز باعث اتلاف وقت آنها می شود و همواره دغدغه خاطر دارند که آیا به موقع خواهند رسید یا باید منتظر برخورد مدیر باشند.
یک منبع جالب توجه دیگر استرس، مربوط به داشتن شغل دوم در معلمان زن بوده است. عقیده بر این است معلمان زنی که تدریس اضافی یا شغلهای دوم و سوم دارند، در برابر استرس شغلی آسیبپذیرتر هستند یا میزان نشانه های استرس در آنها بیشتر است؛ بنابراین این منبع استرس مهم است و نیاز به پژوهشهای بیشتری دارد.
2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس
رضایت شغلی به دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل تعبیر شده است؛ یعنی شرایطی که در آن کار انجام میگیرد و پاداشی که به موجب آن دریافت میشود. به طورکلی رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. به این معنا که رضایتمندی شغلی وسیلهای است برای کارایی بیشتر سازمان.
به نظر هاپاک، رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چندبعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمیشود، بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب میشود که فرد شاغل در لحظه معین از شغلش راضی باشد و از آن لذت ببرد. فرد با تأکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و فرآورده اشتغال در زمانهای متفاوت دارد میتواند به طریق گوناگون احساس رضایت از شغلش داشته باشد.
تحقیقات نشان داده است افرادی که از رضایت شغلی خوبی برخوردارند میزان استرس آنان در سطح پایین بوده است.
2-2-13-1 مهار استرس با بهره گرفتن از رژیم غذایی
چند نوع رژیم غذایی برای کاهش استرس وجود دارد.
غذاهایی که نباید خورد: ممکن است داشتن یک روحیه شاد مسخره به نظر آید؛ اما زمانی که بحث مهار استرس پیش میآید در صورتی که رژیم غذایی شما سالم و آگاهانه باشد، مسأله فوق دستنیافتنی نیست.
بکوشید از موارد زیر اجتناب کنید:
– رژیم غذایی درهم و برهم
– الگوی غذایی نامرتب
– پرخوری مداوم
غذاهایی که حتماً باید خورد:
– زمانی که دچار استرس می شوید بدن شما کلسیم خود را از دست میدهد. پس کلسیم را در سبزیهایی بیابید که دارای فیبرهای غنی هستند.
– مشغله ما بسیار است، اما اگر غالباً غذاهای تازه مصرف کنید، سالمتر خواهید بود.
– از نان و حبوبات استفاده کنید.
3 وعده در روز غذا بخورید و هرگز صبحانه را از برنامه غذایی خود حذف نکنید. در صورت عجله در صرف غذا، استرس شدیدتر میشود.
– برای یک صبحانه سالم قدری آب سیب، موز و گلابی بنوشید. این مواد برای هضم صبحانه، در یک روز سرد و ناخوشایند مفید هستند.
– با آگاهی و بدون وسواس غذا بخورید و به میزان کالری، چربی، نمک و کلسترول نگاه کنید.
– از یک رژیم غذایی سخت اجتناب کنید، زیرا لذت غذا خوردن را از میان میبرد و تقریباً شکست شما را تضمین میکند.
6 مورد از بهترین ورزشها برای کاهش استرس:
– ماشین خود را در پارکینگی که از اداره شما دور است، پارک کنید و بکوشید مقداری از راه را پیاده طی کنید.
– قبل از آن که نان روغنی را روی میزتان بگذارید، ابتدا بیرون قدم و به دوستان خود سری بزنید.
– اگر از قطار زیرزمینی یا اتوبوس استفاده میکنید، قدری زودتر از منزل خارج شوید و قدم بزنید.
– سعی کنید در اداره هر روز از پله ها استفاده کنید؛ اما سعی کنید که این کار را بهتدریج انجام دهید.
– سعی کنید حمام تان یک طبقه بالاتر یا پایینتر از بقیه اتاقهای ساختمان باشد.
– در مهمانی هفته آینده بکوشید بایستید و با بقیه صحبت کنید، به جای آن که در یک جا بنشینید.
2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خندههای دلپذیر نشاطآور روح و روان است. چند دکتر روانکاو در مصاحبهای درباره روابطه بین شوخ طبعی و شور و شوق عادی برای زندگی و سلامت، نظریاتی به ما ارائه کردهاند.
دکتر دیوید برسلر میگوید: به نظر من، تمام مدت با آدمهای جدی سرکردن، کسالتآور است. انسان هایی با روحیه خوب به دیگران روحیه میدهند.
افراد منفیباف را کنار بگذارید. به میان مثبتاندیشها بروید؛ همانهایی که شما را بیشتر از خنده و خوشی لبریز میکنند تا دلتنگی و بدبختی.
دکتر هری السن، الگو داشتن را مطرح میکند که یکی از سریعترین روشها برای دستیابی به نعمت شوخطبعی است. او

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *