دانلود پایان نامه درباره ، گردید،، چوپرا، (۴-۶۹)

یافته می شود:
(۴-۸۹)

با جایگذاری در ( ۴-۸۸ )، بدست می آید:
(۴-۹۰)

با تبدیل فوریه معکوس:
(۴-۹۱)

قطب از مرتبه اول می باشد، که با به کارگیری قضیه مانده ها پاسخ بدست آمده بر پاسخ (۴-۶۹) که همان پاسخ چوپرا می باشد، منطبق است.
همانطور که مشاهده گردید، روشهای

  تحقیق رایگان با موضوع ۲-۱۹، ، لزج، ۴-۶-

دیدگاهتان را بنویسید