دانلود پایان نامه درمورد ، بیماریها، باشد.(ال، مــواد

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

باشد. این باکتریها بیشتر به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی نظیر عدم شستشوی دستها قبل از تهیه بستنی و … به این ماده غذایی منتقل شده که خود می تواند مسبب بسیاری از بیماریها باشد.(ال شربینی۱۰۱ و همکاران ، ۱۹۹۹ )

فصل سوم

مــواد و روش هـــا