منابع و ماخذ پایان نامه سوراخ، ۵-۶-، صفحه‌های، mm

می‌باشند………………………۴۹
شکل ۵-۶- وابستگی ضریب تخلیه μ ، بازده پر شدن سوراخ ε و زاویه پاشش α به ضریب هندسی k………………………………………………………….50
شکل ۵-۶- منحنی دبی بر حسب فشار برای صفحه‌های اریفیس ۰.۸، ۱ و ۱.۳ با قطر سوراخ ورودی mm

  منبع پایان نامه درباره دانشگاه آزاد اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید