منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، K…………………………………………………………..22، ۳-۳، ԑ

مماسی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
شکل ۳-۲ وابستگی ضریب تخلیه μ ، بازده پر شدن سوراخ ԑ و زاویه پاشش α به ضریب هندسی K…………………………………………………………..22
شکل ۳-۳ شمایی برای

  منابع و ماخذ پایان نامه [m2]، ، [m]، Ap

دیدگاهتان را بنویسید