منابع و ماخذ پایان نامه s2b2……………………………………………………………………………………………………………41، ۴-۱۸-، نشده(بالای، پاشش

زاویه پاشش بر حسب تغییرات فشار برای s2b2……………………………………………………………………………………………………………41
شکل ۴-۱۸- صفحه اسپری نشده(بالای

  منابع و ماخذ پایان نامه ۵۸،۴۲،۳۹،۳۶، می‌باشد........................................................................................................................................................................................................................................۴۱، ۴-۱۵-، پاشش

دیدگاهتان را بنویسید