منبع پایان نامه درباره تتقون”، لعلکم، پروردگارتان، “ای

در همه میدان ها به مهار می کشد و به خیرخواهی آدمی امکان می دهد که روشنایی را در همه حال و همه جای پیدا کند.
“یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون”
“ای مردم پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده اند آفریده است، پرستش کنید باشد که به تقوی گرایید.”
نجات بخشی نهایی
آنچه در

  منبع پایان نامه ارشد درموردمسئولیت مدنی، قانون مدنی، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید