منبع پایان نامه درباره (a)، ۲۷، (۲-۲۳)، (b).]2

تصویر نمونه بعد از یک مرحله از فرایند.] ۲[ ۲۷
شکل (۲-۲۱)تصویر نمونه بعد از انجام مرحله دوم فرایند (a) و انجام مرحله دوم بعد از اعمال عملیات حرارتی (b).]2[ ۲۷
شکل (۲-۲۲) دانه های حاصل بعد از ۶ مرحله (a) و رسوبات کروی حاصل شده (b).]2 [ ۲۸
شکل (۲-۲۳) نمای جانبی ورق فولادی بعد از فرایند ECAR.]3[ ۲۹
شکل (۲-۲۴) میکرو ساختار نمونه

  دانلود پایان نامه دربارهمی‎گرفت.، هیدروژن،، بودند،، ترازهای

دیدگاهتان را بنویسید