پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، قطره‌ی، تغلیظ، محققانی

۳(HF-LPME)
۳- میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از انجماد حلال استخراج کننده
۴- میکرواستخراج فاز مایع- مایع پخشی۴(DLPME)
۲-۱-۱. میکرواستخراج فاز مایع
۲-۱-۱-۱. میکرواستخراج فاز مایع با تک قطره
Liu و Dasgupta اولین محققانی بودند که از یک قطره‌ی کوچک جهت تغلیظ و استخراج استفاده نمودند. آنها با به کار بردن یک میکرو قطره‌ی آلی

  منابع پایان نامه ارشد درمورد هستند.میزان، مقاربتی، وچون، زنان،به

دیدگاهتان را بنویسید