پایان نامه رایگان با موضوع cantwell، jeannot، میکرولیتری، n-

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

از جنس کلروفرم به صورت معلق در یک قطره آبی در حال جریان (سیستم قطره در قطره) توانستند سدیم دو دسیل سولفات را به صورت زوج یون با متیلن بلو به داخل کلروفرم استخراج نماید (۴). تقریباً در همان زمان jeannot و cantwell روشی را معرفی کردند که آن را میکرواستخراج با حلال نامیدند (۵). در این روش یک قطره ۸ میکرولیتری از حلال آلی n- اکتان