پایان نامه رایگان با موضوع cantwell، jeannot، میکرولیتری، n-

از جنس کلروفرم به صورت معلق در یک قطره آبی در حال جریان (سیستم قطره در قطره) توانستند سدیم دو دسیل سولفات را به صورت زوج یون با متیلن بلو به داخل کلروفرم استخراج نماید (۴). تقریباً در همان زمان jeannot و cantwell روشی را معرفی کردند که آن را میکرواستخراج با حلال نامیدند (۵). در این روش یک قطره ۸ میکرولیتری از حلال آلی n- اکتان

  منابع پایان نامه ارشد درمورد ،استرس، حاملگی، اند،داروهای، مادر،

دیدگاهتان را بنویسید