تحقیقات داخلی و خارجی متغیرهای فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و اشتیاق شغلی

میهمان
سپتامبر 22, 2018 0 Comment

توکیوناگا (2012) در یک پژوهش نقش حمایت ادراک شده از سوی سرپرست و سازمان و فرصت های شغلی را به عنوان تعدیل کننده رابطه بین اشتیاق شغلی و خشنودی شغلی […]

انچه باد در حین کاشی کاری و نظارت بر کار بدانید

میهمان
سپتامبر 16, 2018 0 Comment

روش اجرا کاشی کاری روش دوغابی: این روش در محلی استفاده میگردد که سطح پشت کاشی ناهموار و تراز نباشد روش چسبی: این روش در محلی استفاده میگردد که سطح […]