قراردادهای بیمه

1- قصد و رضا 12
2- اهلیت 14
3- موضوع قرارداد 14
4- مشروعیت جهت 15
بند دوم : شرایط اختصاصی عقد بیمه 15
1- احراز نفع بیمهای 16
2- خطر موضوع بیمه 17
مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها 18
گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد 18
بند اول : چگونگی شکلگیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات 19
بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات 19
گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران 20
بند اول : در فقه 21
بند دوم : در قوانین موضوعه 22

فصل دوم : تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه
مبحث اول : جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه 25
گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه 25

بند اول : رژیم سنتی 26
بند دوم : رژیم نوین 26
گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی در متون قانونی بیمهای 27
مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه 28
گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسننیت 28
بند اول : مفهوم شناسی حسننیت 28
بند دوم : پیشینه اصل حسننیت در حقوق قراردادها 29
بند سوم : جایگاه اصل حسننیت در قرارداد بیمه 32
گفتار دوم : شروط قراردادی 35
گفتار سوم : عرف و اقتضای اوضاع احوال 36
گفتار چهارم : قانون 37
مبحث سوم : قلمروی تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه 38
گفتار اول : معیار تشخیص محدوده تعهد ارائه اطلاعات 38
بند اول : محدود بودن تعهد به اطلاعات و حقایق عمده 39
بند دوم : درجه تاثیر بر طرف مقابل 39
گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند 42
بند اول : آگاهی طرف مقابل 42
بند دوم : اعراض طرف مقابل 44
بند سوم : حقایق غیرمرتبط با قرارداد 48
بند چهارم : اطلاعات مربوط به کاهش خطر 48
گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه 49
بند اول : انعقاد قرارداد 49
بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد موجود 51
بند سوم : تجدید اعتبار قرارداد 51
مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمهگر 52
گفتار اول : اهداف و دلایل شناسایی تعهدات اطلاعاتی برای بیمهگر 52
بند اول : اهداف 53
بند دوم : دلایل 54
1- الحاقی بودن قرارداد بیمه 54
2- تخصصی بودن قرارداد بیمه 55
3- جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه 56
گفتار دوم : کیفیت ایفای تعهدات اطلاعاتی بیمهگر 57
بند اول : افشای بهموقع و قابل اطمینان 57
بند دوم : موضعگیری شفاف و قابل فهم 58

بند سوم : استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام 59
گفتار سوم : مواردی که باید افشا شود 60
بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود 60
بند دوم : آشنا کردن بیمهگذار با حقوق و تکالیف خود 62
بند سوم : ارائه اطلاعات مشاورهای 63
مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمهگذار 64
گفتار اول : بیان حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه 64
گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال 67
بند اول : تشدید خطر در نتیجه عمل بیمهگذار 68
بند دوم : تشدید خطر در نتیجه عمل شخص ثالث 68
بند سوم : موارد تشدید خطر 69
گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه 70
مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث 71
گفتار اول : تعهدات اطلاعاتی واسطهها 71
بند اول : دلالان(کارگزاران بیمه) 72
بند دوم : نمایندگیهای شرکت بیمه 73
بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطهها 74
گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمهگذار 75
گفتار سوم : نقش بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمهای 78

فصل سوم : مسئولیت ناشی از نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه و ضمانت
اجراهای آن
مبحث اول : تعریف مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن 81
گفتار اول : تعریف مسئولیت مدنی 82
گفتار دوم : شرایط عمومی تحقق مسئولیت 82
بند اول : فعل زیان بار 82
بند دوم : ورود زیان 83
بند سوم : رابطه سببیت 83
مبحث دوم : شرایط اختصاصی مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه 83
گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع 84
گفتار دوم : بیان نادرست یا کتمان حقایق در مورد یک واقعیت موجود 85
بند اول : اظهارات راجع به عمل یا قصد مربوط به آینده 85
بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغهآمیز 85
بند سوم : اظهارات راجع به قانون 86
گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع 87
مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمهگر 87
گفتار اول : تفسیر موارد ابهام علیه تنظیمکننده سند 87
بند اول : مفهوم تفسیر علیه تنظیمکننده سند 88
بند دوم : موارد ابهام در بیمهنامه 88
بند سوم : عدم تسری قاعده در بیمهنامههای تنظیم شده توسط بیمهگذار یا دلال 89
گفتار دوم : حق فسخ بیمهگذار و قابلیت استرداد حقبیمههای پرداختی 90
گفتار سوم : مطالبه خسارت 91
گفتار چهارم : ابطال پروانه بیمهگری 92
مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمهگذار 93
گفتار اول : بطلان قرارداد 93
بند اول : نقض عمدی تعهدات اطلاعاتی 94
بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد 95
گفتار دوم : دریافت حقبیمه اضافی و یا فسخ قرارداد 96
گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه 98
گفتار چهارم : اثر اظهارات خلاف واقع بیمهگذار بر بیمهگران بعدی 100
بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرایط آن 100
بند دوم : قابلیت استناد بیمهگران اتکایی به اظهارات بیمهگذار اصلی 102
نتیجهگیری 104
پیشنهادات و راهکارها 105
فهرست منابع و ماخذ 106

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول

مقدمه

بیمه به عنوان نهادی که میتواند نوعی آرامش و امنیت خاطر را برای افراد جامعه در بر داشته باشد از گذشته تا به امروز مورد توجه قرار داشته است. رابطهای که در قالب قرارداد بیمه بین بیمهگر و بیمهگذار برقرار میشود، حقوق و تکالیف بسیاری را برای طرفین به دنبال خواهد داشت. در این بین برخی تکالیف از اهمیت ویژه برخوردارند و عدم ایفای آنها ممکن است اعتبار قرارداد را متزلزل نماید. تعهد به ارائه اطلاعات تکلیفی از این دست است که متقابلا بر عهده طرفین قرارداد قرار میگیرد.
در قرارداد بیمه طرفین در شرایط خاصی از لحاظ اطلاعاتی قرار دارند، بطوری که کسب اطلاعات برای آنها از هر طریقی ممکن نیست، از طرفی اهمیت در اختیار داشتن اطلاعات کافی و دقیق در قرارداد بیمه بیشتر از بسیاری دیگر از قراردادهاست. بیمهگذار باید اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند حقوق و تکالیف قراردادی خود را به درستی بشناسد و بکار بندد، و حتی جدیتر از وی بیمهگر باید اطلاعات کاملی را در اختیار داشته باشد تا بتواند در خصوص انعقاد قرارداد و پذیرش مسئولیت ریسک تصمیم بگیرد. به این ترتیب بحث در خصوص تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه نه تنها از جنبه نظری ، از لحاظ عملی نیز بسیار راهگشاست. پایاننامه حاضر در راستای همین هدف تدوین شده است.
جهت ورود به بحث در فصل اول تحت عنوان کلیات ابتدا به عموماتی در خصوص تعریف بیمه و ارکان آن، پیشینه تاسیس و شکلگیری نهاد بیمه، ماهیت و شرایط عمومی و اختصاصی صحت آن، و در ادامه چگونگی شکلگیری نظریه ارائه اطلاعات در حقوق قراردادها و معنا و مفهوم آن و مصادیق پذیرفته شده آن در قوانین پرداخته میشود.
در فصل دوم تعهداتی که بیمهگر و بیمهگذار و اشخاص ثالث در جهت انتقال اطلاعات صحیح بر عهده دارند، مبانی و ماهیت و همچنین قلمرو شمول آن، و در فصل سوم شرایط ایجاد مسئولیت و ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن
قبل ورود به بحث اصلی ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه، بهتر است تا ابتدا مفهوم بیمه و چگونگی شکلگیری و سیر قوانین آن مورد مطالعه قرار بگیرد.

گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن

نویسندگان حقوقی تعاریف زیادی از بیمه ارائه دادهاند که در ظاهر متفاوت اما در حقیقت تمام این تعاریف یک ماهیت را بیان میکنند.

بند اول : تعریف بیمه
ابتدا به معنای بیمه در لغت و سپس در اصطلاح حقوقی پرداخته میشود.

در لغت
درخصوص ریشه کلمه بیمه دو اختلاف نظر عمده وجود دارد. برخی آن را ماخوذ از زبان هندی دانستهاند، در مقابل گروهی معتقدند بیمه ماخوذ از کلمه فارسی بیم و متضاد آن بوده و به معنای ایجاد امنیت در مقابل خطر وضع شده است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطر و حصول تامین می باشد.
توجه به ریشه لغوی بیمه در سایر زبانها در این خصوص میتواند مفید باشد. واژه التامین در زبان عربی مفهوم تضمین و امنیت را میرساند. در حقوق انگلستان واژه insurance معادل انگلیسی بیمه بوده که به اعتقاد لغت شناسان از ریشه لاتینecurus به معنای اطمینان گرفته شده که علاوه بر بیمه در معانی تضمین و تامین نیز بکار رفته است. در زبان روسی نیز اصطلاحeuhaboxaptc معادل واژه بیمه مشتق شده از ریشه xaptc (استراخ) به معنای ترس میباشد. معادل واژه بیمه در فرانسه نیز لغت assurance میباشد.

در اصطلاح حقوقی
بیمه در معنای حقوقی چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. حتی به نظر میرسد میان معنای لغوی و اصطلاحی بیمه نمیتوان تفکیک مشخصی نمود و در کتابهای لغت نیز بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی تعریف شده است.در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است: «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده به نحوی از انحا در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید.»
در فرهنگ عمید ذیل واژه بیمه آمده است «عملی که شخص هرگونه خطر، زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شرکتها یا بنگاه‏ های مخصوص این کار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسید، بیمهکننده غرامت او را بدهد.»
به موجب ماده اول قانون بیمه مصوب 1316 بیمه عبارت است از « عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمهگر، طرف تعهد را بیمهگذار، وجهی را که بیمهگذار به بیمه‏گر می‏پردازد حقبیمه و آنچه را که بیمه میشود، موضوع بیمه مینامند.»
تعریف ماده اول قانون بیمه صرفا از جهت حقوقی و بیانکننده یک جنبه از بیمه یعنی تعهدات طرفین عقد میباشد، درحالیکه بیمه را میتوان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی نیز تعریف نمود. مطابق تعریف تکنیکی میتوان گفت « بیمه عملیاتی است که در آن بیمهگر اشخاصی را که در معرض حادثه و ریسکی خاص قرار دارند، سازماندهی کرده و از محل مبالغی که از جمع حقبیمههای دریافتی فراهم شده از بیمهگذارانی که این حادثه عملا برای آنها اتفاق میافتد، رفع خسارت مینماید.»

بند دوم : عناصر قرارداد بیمه

بیمهگر
بیمه‏گر یک طرف عقد بیمه است و در ازای دریافت حقبیمه در قبال جبران خسارت و یا زیان احتمالی قبول تعهد مینماید. بنا به تعریف، بیمه‏گر مسئول جبران تمام و یا قسمتی از خسارتهای ناشی از وقوع حادثه منظور در قرارداد بیمه میباشد. بنابراین حدود و تعهد بیمه‏گر به دو عامل محدود میشود، یکی مسئولیتی که به موجب قرارداد به عهده گرفته است و دیگر آنچه که بر حسب مقررات بیمه و عرف مسلم بیمه، ولو اینکه در قرارداد منظور نشده باشد، بر عهده دارد. نسبت به آن قسمت از مسئولیت بیمه‏گر که در قرارداد بالصراحه اشاره شده، هنگام جبران خسارت موضوع واضح است، یا به وسیله پرداخت وجه نقد به بیمهگذار و یا با انجام کار معینی برای بیمهگذار یا ذینفع مانند حق تعمیر و یا حق تعویض (مستفاد از ماده 19 قانون بیمه)،تعهد ایفا میشود.

2- بیمهگذار
بیمهگذار هر شخصی حقیقی یا حقوقی است که ریسک اموال یا مسئولیت خود را با انعقاد قرارداد بیمه به بیمهگر منتقل مینماید.
بنا بر تعریف و مستفاد از ماده یک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *