• مذاکره و رایزنی با ورزشکاران رشته­های ورزشی جهت شرکت در این پژوهش.

 

 • توزیع پرسش­نامه­ها با کمک دو دستیار در بین ورزشکاران و دادن توضیح درباره نحوه پرکردن پرسش­نامه­ها.

 

 • تکمیل فرم مشخصات فردی که در بالای پرسش­نامه آمده است.

 

 • تکمیل پرسش­نامه کمال­گرایی چندبعدی(TMPS) که توسط بشارت (۱۳۸۶) اعتباریابی شده و پرسش­نامه واماندگی روانی (ABQ) رادک و اسمیت (۲۰۰۱).

 

 • جمع­آوری پرسش­نامه­ها با کمک دو دستیار.

 

 • قدردانی از ورزشکاران، مربی و سرپرست تیم­ها بابت همکاری در پرکردن پرسش­نامه­ها.

 

 • جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها.

 

لازم به ذکر است که تقدم و تاخر در ارائه پرسش­نامه­ها اهمیت چندانی نداشت. همچنین، قبل از دادن پرسش­نامه به شرکت­کنندگان، اطمینان حاصل شد که فرد قبلاً پرسش­نامه را پر نکرده باشد. اطمینان بخشی به آزمودنی­ها در خصوص محرمانه بودن اطلاعات به­دست آمده و دادن آزادی برای شرکت در پژوهش از نکات رعایت شده اخلاق پژوهشی بود. همچنین، برای جلب اعتماد بیشتر، از نوشتن اطلاعات شخصی مانند نام و نام خانوادگی خودداری گردید.
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل آماری:
نتایج به دست آمده از مراحل تحقیق از طریق نرم افزار SPSS ویرایش ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای وصف یافته­ ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، حداقل میزان، حداکثر میزان و نمودارها) استفاده گردید. جهت تحلیل داده ­ها برای پیش ­بینی واماندگی از طریق کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار از رگرسیون چند‌متغیره و برای تعیین رابطه کمال­گرایی خود­مدار و جامعه­مدار با واماندگی ورزشکاران که شامل (کاهش احساس موفقیت، خستگی جسمی – روانی، احساس بی­ارزشی) است از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
فصل چهارم
یافته­ های تحقیق
۴-۱ مقدمه
برای اخذ تصمیم و یا نتیجه ­گیری از یافته­ های تحقیق باید اطلاعات جمع­آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تجزیه و تحلیل، به طورکلی روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می­ شود. بنابراین با توجه به اطلاعاتی که از شرکت­کنندگان به دست آمده و بر اساس اهداف تحقیق، با بهره گرفتن از روش­های مختلف آماری یافته­ ها و اطلاعات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.
برای این منظور، در این فصل ابتدا برای تعیین شاخص ­ها و تنظیم جداول، از روش­های آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماراستنباطی استفاده می­ شود. محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل یافته­ ها در این فصل شامل موارد زیر می­باشند:

 

 

  • توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی شرکت­کنندگان

 

  • بررسی توصیفی داده ­ها (میانگین، انحراف استاندارد، درصد فراوانی، حداقل و حداکثر میزان)

 

  • استفاده از آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای وارد در تحقیق

 

 • استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره جهت سنجش و ارائه مدل ارتباط متغیرها و پیش ­بینی سطح معنی­داری متغیرها

 

برای محاسبات و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات خام از نرم افزارspss20 و برای ترسیم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده می­گردد.

۴-۲ یافته­ های توصیفی
۱-۴-۲ توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی شرکت­کنندگان
نمونه­ تحقیق حاضر، تعداد ۱۰۷ نفر از ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان بودند که هیچ­گونه آشنایی قبلی با پرسشنامه ­های مورد استفاده در تحقیق را نداشتند و میانگین سنی و میانگین سابقه ورزشی آن­ها به ترتیب ۳۹/ ۲۵ سال و ۱۷/۸ سال بود. در زیر جدول­های اطلاعات جمعیت­شناسی هر یک از گروه ها آورده شده است.
۳-۴-۲ سطح تحصیلات شرکت­کنندگان:
با توجه به جدول شماره ۱، مشاهده می­ شود که بیشترین تعداد شرکت­کننده (۴۵ نفر یا ۳/۴۱ درصد)، در مقطع دیپلم بوده ­اند و کمترین تعداد شرکت­کننده (۲ نفر یا ۸/۱ درصد) در مقطع فوق لیسا نس قرار داشتند.
جدول (۴-۱) : توزیع فراوانی برحسب میزان تحصیلات شرکت­کنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح تحصیلات تعداد شرکت­کنندگان فراوانی درصدی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *