در جدول بالا ستون دوم ضریب همبستگی ۲۶۰/۰ و ستون سوم مربع ضریب همبستگی یا همان ضریب تعین ( میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که می تواند به وسیله رگرسیون آن را توضیح داد ) ۰۶۸/۰ را نشان می دهد و بیان می کند که متغیر نسبت اعضا موظف تغییرات متغیر مسئولیت پذیری شرکت را تقریبا ۰۶۸/۰ توجیه می‏نماید. ستون پنجم خطای استاندارد برآورد که میزان پراکندگی نقاط را حول خط رگرسیون در فضای دوبعدی اندازه گیری می‏کند نشان می‏دهد که هر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون بیشتر خواهد بود و نشان دهنده میزان قدرت پیش بینی معادله رگرسیون است.
برای آنکه مشخص شود مدل رگرسیونی مورد استفاده، معنادار باشد از آزمون تحلیل واریانس استفاده می شود. آماره این آزمون آماره فیشر می باشد. این آماره نباید از آماره فیشر محاسبه شده از طریق جدول کمتر باشد تا بتوان معنادار بودن مدل رگرسیونی را تایید کرد. برای چنین نتیجه گیری می توان از آماره Sigاستفاده کرد. این آماره باید از سطح خطای α=۵%) ) در نظر گرفته شده برای مدل کمتر باشد، تا بتوان فرضیه مورد نظر را تأیید نمود.از جدول ذیل رابطه خطی بودن نسبت اعضا موظف با مسئولیت پذیری شرکت را بررسی می کنیم .
بین دو متغیر نسبت اعضا موظف با مسئولیت پذیری شرکت رابطه خطی وجود ندارد H0 : r = 0 بین دو متغیر نسبت اعضا موظف با مسئولیت پذیری شرکت رابطه خطی وجود دارد H1 : r ≠ ۰
بر اساس جدول تحلیل واریانس مقدار بدست آمده F (548/7) بدست آمد که در سطح خطای ۰۵/۰ (۰۰۷/۰ sig=) کمتر از ۵% می‏باشد و معنی دار است، بنابراین H0 رد و H1تایید می شود و رابطه خطی است و نشان می‏دهد متغیر مستقل از قدرت تببین بالایی برخوردار یوده و به خوبی می‏تواند میزان تغییر و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند. به عبارتی، مدل رگرسیونی تحقیق (فرضیه فرعی ۱) مدل خوبی است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAb
جدول۴-۷:جدول آنالیز واریانس( فرضیه اول)
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
۱ Regression ۱٫۰۹۹ ۱ ۱٫۰۹۹ ۷٫۵۴۸ .۰۰۷a
Residual ۱۵٫۱۴۵ ۱۰۴ .۱۴۶
Total ۱۶٫۲۴۴ ۱۰۵
a. Predictors: (Constant), X1.نسبت.اعضا.موظف
b. Dependent Variable: مسئولیت.پذیری.شرکتY

 

آزمون معنادار بودن ضرایب
این آزمون معنادار بودن ضرایب را تعیین می کند و این موضوع همان چیزی است که پژوهشگر بدنبال آن می باشد. در واقع این آزمون علاوه بر تعیین معناداری ضرایب، جهت اثر آن ضریب بر متغیر وابسته را نیز تعیین می کند. آماره مربوطه برای تعیین معناداری ضرایب، آماره t می باشد که بجای آن می توان از ستون Sig استفاده کرد. پس از تایید معناداری ضرایب، از ضرایب محاسبه شده در ستون Beta هم جهت وهم میزان اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تعیین می شود.
بین دو متغیر نسبت اعضا موظف با مسئولیت پذیری شرکت رابطه خطی وجود ندارد H0 : β = ۰ بین دو متغیر نسبت اعضا موظف با مسئولیت پذیری شرکت رابطه خطی وجود دارد H1 : β ≠ ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *