منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، پرسش نامه، اوقات فراغت، امام سجاد (ع)

آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان اثربخش است .
3 – اهداف اجتماعی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان اثربخش است .
4 – اهداف فرهنگی- اخلاقی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان اثربخش است .
5 – اهداف آموزشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان آموزش ندیده ( کسانی که در کلاس های مربیگری یا داوری شرکت نکرده اند ) اثربخش است .
5 – اهداف آموزشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان آموزش دیده ( کسانی که در کلاس های مربیگری یا داوری شرکت کرده اند ) اثربخش است .
6- اهداف تفریحی- ورزشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان اثربخش است .
7 – هداف رفاهی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان اثربخش است .
8 – بین دیدگاه دانشجویان دختر وپسر نسبت به اثربخشی کلیه اهداف فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی تفاوت وجود دارد .

1 – 6 ) پیش فرض های تحقیق
1 – پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات ، معتبر بوده و به خوبی اهداف مورد نظر را سنجیده است .
2 – پرسش نامه به نحو صحیح توزیع ، گردآوری و استنتاج شده است .
3 – افراد نمونه با شرایط یکسان و به صورت مستقل به سوالات پاسخ داده اند .
4 – کلیه پاسخ دهندگان به خوبی ، بادقت و صادقانه به سوالات پاسخ داده اند .

1 – 7 ) حد ، مرز و محدودیت های تحقیق
1 – 7 – 1 ) حد و مرز و قلمرو تحقیق
1 – این پژوهش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی انجام شده است .
2 – پاسخ دهندگان دانشجویانی بودند که از امکانات و فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه استفاده می کردند .
3 – پاسخ دهندگان دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 93 – 92 بوده اند .
1 – 7 – 2 ) محدودیت های تحقیق ( محدودیت های خارج از کنترل محقق)
1 – ممکن است پاسخ دهندگان به اهمیت موضوع پی نبرده باشند .
2 – عدم امکان کنترل و میزان صداقت پاسخ دهندگان .
3 – پیشینه تحقیق در مورد اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی کمتر بود .
4 – پیشینه تحقیق در منابع خارجی بسیار محدود بود .

1 – 8 ) تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-8-1 ) اثربخشی
اثربخشی ( تعریف مفهومی ) : منظور از اثربخشی درواقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است ( اسلامیه ، 1386).
اثربخشی ( تعریف عملیاتی ) : درجه و میزانی که ما به اهداف فعالیت های فوق برنامه ورزشی نایل می شویم ( کرمی ، 1387) .
1-8-2 ) ورزش
ورزش : مجموعه فعالیت های مداوم ، منظم و منسجم است که بر طبق شرایط خاص و مقررات مخصوص ضمن حصول سلامتی ، موجب افزایش مهارت ها و ورزیدگی قوای جسمانی و روحی می شود ، و حسب مورد به رشته های مختلف تقسیم می گردد ( رضوی ، 1383 ) .
1-8-3 ) فوق برنامه ورزشی
فعالیت های فوق برنامه ورزشی ( تعریف مفهومی ) : یک سری فعالیت هایی است که افراد بطور داوطلبانه در خارج از ساعات درسی در آن شرکت می نمایند . (دلاور ، 1372) .
فعالیت های فوق برنامه ورزشی ( تعریف عملیاتی ) : در این پژوهش ، یک سری فعالیت های ورزشی ، که از طرف واحدهای دانشگاهی برنامه ریزی و ارائه می شود و دانشجویان خارج از ساعت درسی ، بطور داوطلبانه در آن شرکت می نمایند .
1-8-4 ) دانشجویان
دانشجویان : در این پژوهش ،به کسانی اطلاق می گردد که در هر یک از دوره های رسمی ( کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا )در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی مشغول به تحصیل می باشند .
1-8-5 ) دانشگاه
دانشگاه ( تعریف مفهومی ) : نهادی برای آموزش عالی که سه ویژگی اصلی : دانشکده هایی در رشته های گوناگون دانش ، تسهیلاتی برای پژوهش استادان و دانشجویان ، و رتبه های آموزشی به دانشجویان و استادان داده می شود ، اطلاق می گردد ( خداداد کاشی ، 1384 ).
دانشگاه ( تعریف عملیاتی ) : در این تحقیق مقصود از دانشگاه ، کلیه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان خراسان رضوی می باشد .
1-8-6 ) تعریف عملیاتی اهداف تحقیق
– اهداف جسمانی – روانی : در این پژوهش منظور از اهداف جسمانی – روانی تامین نیازهای جسمانی ، حفظ آمادگی جسمانی و سلامت عمومی و روانی ، افزایش مهارت ورزشی ، ایجاد نشاط و لذت ، ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس و در نهایت ایجاد نگرش مثبت به زندگی می باشد .
– اهداف اجتماعی : منظور از اهداف اجتماعی در این تحقیق ، ایجاد روابط اجتماعی ، شخصیت سازی ، ایجاد حس تعلق داشتن به گروه و توسعه ابعاد رهبری در افراد می باشد .
– اهداف فرهنگی – اخلاقی : در این تحقیق مقصود از اهداف فرهنگی – اخلاقی ، احترام به جمع و قوانین ، کمک به توسعه اخلاق مداری و بینش نسبت به ورزش و توسعه بازی جوانمردانه می باشد .
– اهداف آموزشی : در این پژوهش مقصود از اهداف آموزشی ، آموزش و یادگیری رشته های مختلف ورزشی ، دانش افزایی و ارائه اطلاعات علمی ، تکمیل برنامه های درسی دانشجویان و توسعه دانش مربیگری و داوری ورزشی دانشجویان می باشد .
– اهداف تفریحی – ورزشی : در این تحقیق منظور از اهداف تفریحی – ورزشی ، برگزاری اردوهای تفریحی ورزشی فرهنگی ، برگزاری اردوهای آمادگی و استعدادی
ابی ، پرکردن اوقات فراغت ، برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی می باشد .
– اهداف رفاهی : در این پژوهش مقصود از اهداف رفاهی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، ایمنی و بهداشت و نگهداری اماکن ورزشی ، پاسخگویی و انتقادپذیری دانشجویان می باشد .

فصل دوم

ادبیات و پیشینه ی تحقیق

2-1 ) مقدمه
در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق و سپس تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق بیان می گردد . اگر چه در حال حاضر ، اطلاعات و منابع کافی در زمینه مورد تحقیق به طور اخص وجود دارد . اما بررسی های انجام شده چه در داخل و چه در خارج کشور ، کار را در این تحقیق راهنمایی می کند . به همین منظور ابتدا تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق در داخل کشور و به دنبال آن پژوهش های انجام شده در خارج کشور مورد بررسی قرار گرفته اند .

2-2 ) مبانی نظری تحقیق
2-2-1 ) تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام
از آنجایی که بدن انسان ابزار تکامل روح است ، در آئین مقدس اسلام حفظ بدن از خطرها ، آسیب ها و تامین موجبات سلامت و بهداشت آن ، وظیفه ای الهی است . امام سجاد (ع) می فرمایند : بدن تو بر تو حقی دارد و حق آن این است که آن را سالم ، نیرومند ، مقاوم در برابر شداید و سختی ها و در کمال نشاط نگه داری . در جامعه اسلامی ورزش وسیله ای بسیار موثر و شیوه ای پسندیده برای تامین سلامت و بهداشت بدن ، تقویت و رشد آن ، و در نتیجه حرکت به سوی کمال است . بطور کلی ورزش از دیدگاه اسلام اهداف ذیل را دنبال می کند :
1 – هدف های بهداشتی و تندرستی
– تامین سلامت و بهداشت بدن و تجهیز آن در برابر عوارض و بیماری ها
– تامین و تسهیل شرایط رشد و تقویت بدن در حد امکان و توان و رعایت جنبه اعتدال در آن
– ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضا و اندام ها به منظور ایجاد قدرت ، سرعت ، چابکی و مهارت
– مقاومت و افزایش میزان تحمل و عادت به صبر و استقامت در برابر شداید و سختی ها
– دستیابی به قدرت ضبط ارادی اعضای بدن و بکارگیری ارادی آنها
– بازسازی و نوتوانی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و نارسائی های فیزیکی و افزایش کارآیی آن ( نمازی زاده و سلحشور ، 1372 ).
2 – هدف های پرورشی و اخلاقی
– پرورش روان و ایجاد زمینه برای استقلال شخصیت ، سعه صدر ، همت بلند ، ایثار و فداکاری
– دستیابی به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پایداری و تقویت روحیه
– رشد و پرورش رغبت های مثبت و جهت دهی آنها به سوی خیر و کمال
– توجه به کرامت و والایی خود و خویشتنداری در برابر نابسامانی ها و مفسده ها
– شناخت مسئولیت های انسانی و اسلامی و سعی در انجام دادن هرچه بهتر تکالیف و وظایف
– افزایش توان و قدرت تصمیم گیری سریع ، عادلانه ، اقتصادی و مشروع
– رشد و پرورش توجه و دقت ، مقایسه و تشخیص و جهت دادن به آنها
– خودداری از پذیرش تحمیلی افکار و عقاید مذموم و ارشاد و هدایت دیگران در صراط مستقیم ( نمازی زاده و سلحشور ، 1372 ).
3 – هدف های روانی و اجتماعی
– تقویت روان و افزایش توانمندی آن در مبارزه با هوای نفسانی و غلبه بر حسادت ، خودپسندی و کینه توزی
– تعدیل عواطف و کنترل ارادی حالاتی چون خشم ، ستیز ، ترس و محبت
– رفع عوارض روان از نگرانی ها ، انزواجوئی ها ، یاس ها ، و ترس ها
– تعدیل رقابت و پذیرش اصول و ضوابط معقول در زندگی روزمره
– دستیابی به شادابی و نشاط که برای تداوم و رشد حیات ضروری است
– پرورش فرد ، هوش و قوه کنجکاوی و دیگر ذخایر وجودی انسان
– متحقق ساختن استعدادهای بالقوه موجود در انسان و بهره بردن از آنها
– شناخت اصول و قانونمندی ها و تبعیت از آنها به هنگام برخوردهای فردی و اجتماعی
– تمرین تشکل و تحزب و تن دادن به سازماندهی و تعاون برای پیشبرد اهداف و عادت به انضباط و دقت در امور ( نمازی زاده و سلحشور ، 1372 ) .
4 – هدف های حرکتی و مهارتی
– شناخت استعدادهای حرکتی و پرورش و شکوفایی آنها و دیگر قابلیت های فطری و استعدادهای خدادادی
– تمجید فرهنگی و تقویت حس زیباشناسی در حرکات
– یادگیری مهرت های حرکتی و ورزشی و ایجاد هماهنگی عصبی و عضلانی
– بهره مند شدن از فعالیت های حرکتی و جسمی در گذران سالم اوقات فراغت ( نمازی زاده و سلحشور ، 1372 ) .
2-2-2 ) کارکردهای اجتماعی ورزش
با توجه به ارتباط متقابل ورزش به عنوان یک نهاد اجتماعی با سایر نهادهای اجتماعی مانند خانواده ، مذهب ، آموزش و پرورش ، نهادهای اقتصادی و سیاسی و حتی رسانه های گروهی ، سعی در تحلیل ابعاد اجتماعی ورزش در سطوح مختلف دارند . کارکردهای ورزش در نظام اجتماعی :
– کسب مهارت های اجتماعی
– دسترسی به فرصت های تحصیلی ، حرفه ای و ….
– کنترل اجتماعی
– رهایی از تنش ها
– تندرستی جسمانی
– کاهش تضادها و تنش ها
– ترویج وفاداری ملی
– تصحیح حمایت های اقتصادی و سیاسی
– جامعه پذیری و همنوایی
– اتحاد افراد در زمینه های اجتماعی
– تقویت نقش های جنسی ، سنتی و نژادی ( رحمتی ، 1376 ) .
بسیاری عقیده دارند که فعالیت های بدنی ، مخصوصا” بازی و تمرینات رشته های ورزشی ، محیط مناسبی را جهت کسب ارزش های فرهنگی ، گرایش های مثبت فردی ، اجتماعی و رفتارهای سنجیده فراهم می آورد و آن چه که از راه حرکات بدنی آموخته می شود به سایر جنبه های زندگی نیز قابل انتقال است ، بنابراین می توان گفت که ورزش وسیله ای برای اجتماعی شدن است . کارکردهای ورزشی در زندگی جوانان از دیدگاه های مختلف فردی
، اجتماعی و تربیتی قابل مطالعه است که در این بخش به چند مورد از مهم ترین آنها اشاره می گردد :
1 – نشاط روحی و جسمی
طبیعت زندگی جوانان ایجاب می کند که روح نشاط و شادابی در این دوره وجود داشته باشد ، مشکلات مختلفی در زندگی امروزه جوانان وجود دارد که ممکن است از میزان نشاط آنها بکاهد . ورزش کردن یکی از راه هایی است که قادر است در استمرار نشاط روحی و جسمی جوانان به ایفای نقش بپردازد . فعالیت های ورزشی ، تحرک فیزیکی جوانان را موجب شده و آنان را از حالت رکود و سستی خارج می سازد . هر فردی در جامعه موقعی می تواند وظایف اصلی خود را به نحو احسن انجام دهد که از شادابی و نشاط برخوردار باشد . نشاط جوانان باعث می شود که آنان نسبت به مسائل پیرامون زندگی خود خوش بین بوده و دچار یاس و ناامیدی نشوند . اگر جوانان به لحاظ روحی آمادگی لازم برای مقابله با مشکلات داشته باشند از فرازو نشیب زندگی هراسی نداشته و سعی می کنند با تصمیم گیری های صحیح و منطقی و اعتماد به نفس بیشتر در جنبه های مثبت قدم بردارند ( فخرائی ، 1378 ) .
2- انسجام در روابط گروهی
صاحب نظران علوم تربیتی و اجتماعی بر این باورند در دوره جوانی روابطی که افراد با دوستان در گروه همسالان خود پیدا می کنند ، نقش عمده ای در کیفیت زندگی اجتماعی آنان ایفا می کند . می توان گفت که در این دوره سنی رابطه با دوستان حتی بر روابط خانوادگی و خویشاوندی جوانان غلبه کرده و بسیاری از آنان الگوهای رفتاری خود را از دوستان می گیرند . روابط گروهی که بین جوانان به وجود می آید ، تحت تاثیر عوامل مختلف است که وجود اشتراک زندگی جوانان را تشکیل می دهد . این عوامل ممکن است جنبه های مثبت یا جنبه های منفی را شامل شود . ورزش کردن نمونه ای از رفتارهای گروهی مثبت و ولگردی یا سیگار کشیدن نمونه ای از رفتارهای منفی است . رفتارهای مثبت مثل ورزش کردن باعث می شود که جوانان در ارتباط متقابل پیوسته با یکدیگر قرار گیرند و به این ترتیب میزان همبستگی و انسجام در میانشان بیشتر می شود .ورزش کردن باعث می شود که روابط بلند مدت صمیمانه بین جوانان به وجود آید بطوری که بعد از گذر از دوره جوانی پیوندهای آنها گسسته نمی شود ، و حتی در مراحل بعدی زندگی آنان استمرار می یابد ( فخرائی ، 1378 ) .
3- جلوگیری از بزهکاری
مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد که میزان بزهکاری و آسیب های اجتماعی افراد در اغلب جوامع در دوره نوجوانی بیشتر از سایر دوره های زندگی است . دوره جوانی سرشار از بحران هایی است که برای گذر سالم از آن جوانان نیاز به فعالیت هایی دارند که به لحاظ روانی و اجتماعی آنان را تقویت نماید . یکی از این فعالیت ها ورزش است . ورزش کردن باعث می شود که زمینه های بزهکاری و انحرافات جوانان مقدار زیادی از بین برود . جوانانی که به ورزش می پردازند و برای پیشرفت در این زمینه تمام تلاش خود را به کار می گیرند افکار و ذهنیاتشان در زمینه های مثبت و مساعد سیر می کند ، و آنان به فکر رفتارهای انحرافی نمی افتند . ورزش کردن جوانان ، از یک طرف ویژگی های مثبت شخصیتی را در آنان تقویت کرده و از طرف دیگر اوقات بیکاری برای آنان باقی نمی ماند که به دنبال رفتارهای آسیب زا باشند ( فخرائی ، 1378 ) .
4- امید به آینده
یکی از ویژگی ها و خصایص روحی لازم برای جوانا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *