منبع پایان نامه درباره استفاده از اینترنت

. ضعف هر یک از این چهار عنصر در فرد میتواند موجب بروز رفتارهای انحرافی او شود (امیدوار و صارمی،1393 ).

ز- تبیین رفتاری
این نظریه بر پایه مطالعات شرطی شدن عاملی با کنشگر است. براساس این دیدگاه فرد برای دریافت پاداش وارد اینترنت میشود. پاداشهایی که وی از این رفتار میگیرد. فرار از واقعیت، رسیدن به عشق و سرگرمیهای زیاد است و چنانچه فرد در زمانهای آتی نیز به این پاداشها نیاز داشته باشد احتمالاً به اینترنت روی خواهد آورد در نتیجه این روند تقویت شده و چرخه همچنان ادامه پیدا میکند (امیدوار و صارمی،1393 ).
ح- تبیین بیوپزشکی
بر پایه این نظریه عواملی ارثی و با اختلالات شیمیایی در مغز و فرارسانها، دلایل اصلی روی آوردن فرد به اعتیادند. از نظر این دیدگاه وجود برخی کرومورومها، هورمونها، مواد زائد و یا فقدان مواد شیمیایی لازم و مشخص و فرارسانهایی که فعالیت مغز و سایر دستگاه های عصبی را تنظیم میکنند در بروز اعتیاد فرد موثرند. آزاد سازی حجم زیاد در پایین در مرکز لذت باعث سرکوبی کارکردهای حیاتی مغز و نهایتاً کنترل آن میشود. از این نظر روش های چندی وجود دارد که طی آن، استفاده از اینترنت محتمل باعث تحریک این فرآیند عصبی- بیولوژیکی میشود (معیدفر و همکاران، 1393).
ط- نظریه شناختی
همانند دیدگاه روانکاوی، دیدگاه شناختی متوجه فرآیندهای درونی است. البته این دیدگاه بیش از آنکه بر امیال و نیازها و انگیزشها تأکید کند بر اینکه افراد چگونه اطلاعات را کسب کرده و تغییر میکنند و آنها را در حل مشکلات بهکار میگیرند، تأکید دارد. در اصل دیدگاه شناختی بیشتر به افکار کنونی و شیوه های حل مسئله توجه دارد تا تاریخچه شخصی .در این دیدگاه اعتیاد به اینترنت، بر آمده از شناختهای معیوب و با پردازش شناختی است و درمان آن مبتنی بر تصحیح فرآیند شناختهای معیوب است (معیدفر و همکاران، 1393).
ی- نظریه شناختی- رفتاری
گسترش اعتیاد به اینترنت با شرایط روانشناختی قبلی بهوجود میآید. در اکثر موانع این آسیبشناسی شامل افسردگی، اضطراب اجتماعی و انواع روان پریشیهاست. وقتی فرد در معرض استفاده از اینترنت قرار میگیرند فرآیند کاربرد مشکل زای اینترنت شروع میشود این آسیب شناسی زمینهای، نوعی آمادگی و تعامل است و موجب شروع استرس میشود.
از دیدگاه رفتاری- شناختی نشانه های اختلال شامل افکار وسواسی درباره اینترنت، کنترل تکانه ضعیف، ناتوانی در متوقف کردن استفاده از اینترنت و مهمتر از همه، این باور که اینترنت تنها دوست فرد است. علاوه بر این در موقعی که تماس برقرار نیست، به فکر اینترنت بودن، پیشبینی تماس بعدی و صرف مخارج زیاد درباره اینترنت و مسائل مربوط به نشانه های دیگر این اختلال هستند. مشکل دیگر جدا شدن فرد از دوستان خود به نفع دوستان اینترنتی است و در نهایت نوعی احساس گناه درباره استفاده از اینترنت و دروغ گفتن به دوستان درباره وقت صرف شده و مخفی نگه داشتن آن، نشانه های دیگر این اختلال هستند (معیدفر و همکاران، 1393).
نشانه ها و علائم بالینی
اورزاک (1999) اعتیاد به اینترنت را به عنوان یک مشکل روانشناختی دارای دو دسته علائم و نشانه ها میداند. نشانه ها و علائم روانشناختی و دیگر نشانه ها و علائم جسمانی:
الف) نشانه های روانشناختی: نوعی احساس خوب بودن و رضامندی که به فرد هنگام استفاده از رایانه دست میدهد. ناتوانی در متوقف کردن فعالیت و صرف کردن وقت زیاد و بیشتر با رایانه، دوری از خانواده و دوستان، احساس تهی بودن، افسردگی، بدخلقی در مواردی که فرد از رایانه استفاده نمیکند، دروغ گفتن به کارفرما یا افراد خانواده در مورد فعالیتها، مشکل در مدرسه.
ب) نشانه های جسمانی: سندروم عصبی، خشکی، سردرد میگرنی، پشتدرد، بینظمی در غذا خوردن و صرفنظر کردن از بعضی وعدههای غذایی، توجه نکردن به بهداشت شخصی، اختلال خواب و تغییر در الگوی خواب (آرتز و همکاران، 2002).
دیویس (2001) اعتیاد به اینترنت را با دو دسته از علائم و نشانه ها مشخص میکند:
الف) نشانه های رفتاری: مشکلات درسی، شخصی یا بینفردی، کنارهگیری و بیتوجهی و غفلت از دوستان، خانواده یا شغل یا مسئولیت شخصی، بیقراری روانی- حرکتی در زمان تلاش برای کاهش یا متوقف کردن استفاده از اینترنت، خستگی بیش از اندازه، تغییر سبک زندگی به منظور وقت بیشتر برای رفتن به اینترنت، کاهش عمومی و فعالیت جسمانی، محرومیت و تغییر در الگوی خواب به منظور وقت بیشتر داشتن برای اینترنت، دروغگویی به خانواده، دوستان، و درمانگر به منظور پنهان کردن مدت زمان بودن در اینترنت، ماندن در اینترنت بیش از آن چه که قصد داشته است و نشانه های ترک (مانند اشتغال فکری در رابطه با اینترنت در زمان قطع تماس).
ب) نشانه های شناختی غیرسازشی: افکار وسواسی درباره اینترنت، کاهش فعالیتهای لذتبخش و سرگرمیهای قبلی برای رفتن به اینترنت، کنارهگیری از دوستان قدیمی واقعی و برگزیدن دوستان اینترنتی و احساس گناه، نشانه های دروغگویی «در اینترنت خودم هستم»، «در اینترنت احساس احترام بیشتری تا زندگی واقعی دارم»، نگرانی و اشتغال ذهنی در ناتوانی برای توقف استفاده از اینترنت و احساس این که اینترنت تنها دوست اوست. افراد وابسته به اینترنت ترجیح میدهند زمانی که رایانه در حال تبادل داده ها است به دستشویی روند، دائماً از درد مچ دست شکایت میکنند، در هنگام اتصال به اینترنت جلو رایانه غذا میل میکنند، هرجا هستند سریع خود را به منزل میرسانند تا ایمیل خود را بررسی کنند، در محیطهای زندگی واقعی از اصطلاحات و نشانه های گفتگوی اینترنتی استفاده میکنند، تمام دوستان آنها دارای آدرس ایمیل هستند، با دوستان اینترنتی رابطه عاطفی برقرار میکنند و با آنها به گردش و تفریح میروند و پیامدهای عاطفی رد و بدل میکنند. حداقل 10 آدرس اینترنتی را در ذهن دارند و به سرعت میتوانند آنها را بیان کنند. 10 اصطلاح گفتگوی اینترنتی را به خوبی میدانند و آن را در مکالمات روزمره به کار میبرند، اطرافیان آنها به رایانه حسودی میکنند و رایانه را رقیب خود میدانند، وقتی خود را معرفی مینمایند معمولاً آدرس ایمیل میدهند، ترجیح میدهند با دوستان و حتی همسرشان گفتگوی اینترنتی کنند تا با آنها به طور مستقیم صحبت کنند، وقتی رایانه را روشن میکنند از دیگران میخواهند که ساکت و خاموش باشند، وقتی اتصال به اینترنت را قطع میکنند احساس خالی بودن و خلاء میکنند درست مثل این که فردی زندگی عاشقانه خود را از دست داده است (دیویس، 2003).
وجود ابعاد بالینی و سوال این که چگونه سوءاستفاده از اینترنت میتواند ناسازگاری روانشناختی را موجب شود هنوز موضوع بحث است. جهش روزافزونی نسبت به اعتیاد اینترنتی در ویرایش جدید راهنمای آماری اختلالات روانپزشکی به وجود آمده است (بلوک، 2008). طبق اظهارنظر بلوک این اختلالات متعلق به اختلالات وسواس فکری- عملی هستند و به عنوان یکی از موضوعات سلامت عمومی جدی در کرهجنوبی و دیگر کشورهای آسیایی تبدیل شده است.
سامسون و کپن (2015)، بر این باورند که فرد معتاد به اینترنت دارای علائم زیر است:
در حین آنلاین بودن، زمان را از دست میدهد. 2. ساعات ضروری خواب را صرف آنلاین بودن میکند. 3. موقعی که زمان آنلاین بودن تمام یا قطع شود، عصبانی میشود. 4. چنانچه به وی اجازه دسترسی به اینترنت داده نشود، کج خلقی میکند. 5. زمانی را که باید تکلیف درسی یا کاری را انجام بدهد، صرف آنلاین بودن میکند. 6. ترجیح میدهد آنلاین شود تا با دوستان یا خانواده باشد. 7. از محدودیت زمانیکه برای او جهت استفاده از اینترنت تعیین شده است، سرپیچی میکند. 8. در مورد اینکه چقدر آنلاین بوده است، دروغ میگوید. 9. روابط جدیدی با کسانیکه هنگام آنلاین بودن، ملاقات کرده است، تشکیل میدهد. 10. خستهتر و کج خلقتر از زمانی میشود که اینترنت جزیی از زندگی وی نبوده است. 11. وقتی از رایانه دور است، ذهن خود را مشغول نوع فعالیتهای مورد نظر در آنلاین شدن بعدی میکند. 12. استفاده از اینترنت باعث شده تا از سایر فعالیتهایی که قبلاً برای وی لذت بخش بودند، دست بکشد. 13. موقعی که آنلاین نیست، احساس خستگی، بدخلقی و افسردگی میکند و بدخلقیاش زمانی بهبود مییابد که دوباره آنلاین شود.
برخی از عوامل مرتبط با اختلال اعتیاد به اینترنت عبارتند از: عدم توانایی کنترل خود، عزت نفس، بهداشت ذهنی، خود کارآمدی، افسردگی، اضطراب، تنهایی و…. است. مطالعات نشان میدهد استفاده بیش از حد از اینترنت باعث سو تغذیه، خواب ناکافی، از دست دادن مدیریت زمان، ناراحتی فیزیکی، و کاهش فعالیتهای اجتماعی و خانوادگی میشود. افراط در کار با اینترنت منجر به صرف زمان و انرژی برای پیگیری مسایل آنلاین شده، در حالیکه بیاعتنایی به دروس مدرسه و ارتباطات اجتماعی را در پی دارد. دیر رسیدن به مدرسه، گریز از آن و حتی ترک تحصیل میتواند پیامد آن باشد (هی، 2015).
ملاکهای تشخیصی اعتیاد به اینترنت
از معمولترین معیارهای تشخیص اعتیاد به اینترنت میتوان به مواردی نظیر افت تحصیلی شدید، کاهش وزن بهعلت از بین رفتن نظام تغذیه بدن، بالا رفتن دامنه تنشهای عصبی، کاهش فعالیتهای اجتماعی، معاشرت با اشخاص یا گروه های بزرگتر، قانون گریزی، عدم مسئولیت پذیری در خانواده، خشونت بیش از حد، پرخاشگری، تغییر عادتهای رفتاری، ابتلا به سردردهای عصبی و…. نام برد که میتوان به کمک آن ها علائم اعتیاد به اینترنت را در دیگران شناسایی کرد. نشانههایی از اعتیاد اینترنتی برای مثال هنگامیکه شما نوجوانی را برای خوردن شام صدا میزنید و ساعتها طول میکشد تا رایانه خود را خاموش کند باید احتمال داد که این فرد به اینترنت معتاد شده است. همچنین افرادی که زمان های طولانی و متمادی را صرف انجام بازی های رایانهای کنند یا در گروه های بحث اینترنتی شرکت میکنند در شمار افراد آلوده قرار میگیرند. نکتهای که باید به آن توجه جدی شود این است که این افراد درست مثل معتادان به مواد مخدر، بعد از مدتی و در صورت عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دچار بیقراری، تحریک پذیری، عصبانیت و احساس نیاز میشوند. البته شدت آن علائم از فردی به فرد دیگر متفاوت است درمان اعتیاد به اینترنت از آنجایی حائز اهمیت است که وابستگی به کامپیوتر و بیتفاوتی نسبت به دیگران، باعث عدم مسئولیت پذیری نسبت به خانواده، ازدواج، شغل و سایر مسائل میشود و به همین دلیل مشکلات کوچک و بزرگی برای خودشان به وجود میآورند که در صورت ادامه این روند، پیشبینیها آیندهای نگران کننده را نشان میدهد (ضیایی پرور، 1393).
بر اساس ملاکهای قماربازی بیمارگونه در DSM IV TR یک سری ملاکهای تشخیصی برای اختلال اعتیاد به اینترنت درنظر گرفته شده است. برای این که این اختلال بتواند به عنوان وابستگی درنظر گرفته شود انجمن روانپزشکی آمریکا معیارهایی را مشخص کرده است که فرد باید حداقل سه مورد از این معیارها را حداقل به مدت 12 ماه داشته باشد:
اول: تحمل که با هر یک از موارد زیر تعیین میشود:
الف) نیاز برای افزایش قابل ملاحظه وقت برای صرف کردن در اینترنت جهت رسیدن به احساس رضامندی.
ب) کاهش احساس رضامندی وقتی همان مقدار زمانی قبل را در اینترنت میگذراند. درنتیجه فرد به زمان بیشتری نیاز دارد تا بتواند به احساس رضایت برسد.
دوم: ترک که با هر یک از موارد زیر مشخص میشود:
الف) نشانگان ترک اینترنت: دو یا چند نشانه که با فاصله چند روز تا چند ماه بعد از معیار اول ایجاد میشود، بیقراری، اضطراب، افکار وسواسی درباره این که در اینترنت چه میگذرد، رویا و خیالبافی درباره اینترنت، حرکات تایپ کردن ارادی و غیرارادی با انگشتان.
بروز نشانه های بالا باعث ناراحتی، اختلال در کارکرد اجتماعی، شغلی یا کارکردهای مهم دیگر میشود (مارگارت و همکاران، 2001).
ب) استفاده از اینترنت برای اجتناب یا تسکین نشانه های ترک ادامه مییابد.
سوم: تماس معمولاً بیشتر یا طولانیتر از آن چه درنظر گرفته شده بود، میشود.
چهارم: میل مداوم یا تلاش ناموفق برای قطع یا کاهش تماس اینترنت ایجاد میشود.
پنجم: وقت زیادی صرف فعالیتهای مربوط به اینترنت (مثلاً خرید کتاب، و راهنما و …) میشود.
ششم: به علت استفاده از اینترنت فعالیتهای اجتماعی، شغلی و تفریحی حذف یا کاهش مییابد.
هفتم: استفاده از اینترنت علیرغم داشتن یک مشکل مداوم اجتماعی، شغلی و روانی مانند محرومیت از خواب، تعارضهای زناشویی یا خانوادگی، تأخیر در قرارها، مسامحه در وظایف شغلی یا احساس بیحوصلگی با افراد مهم زندگی از آن ناشی شده یا آن را تشدید میکند و باعث تداوم در استفاده نیز میشود.
هشتم: احساس بیقراری یا حساسیت در هنگامی که استفاده از اینترنت متوقف میشود.
نهم: استفاده از اینترنت شیوهای برای فرار یا تسکین احساس درماندگی، گناه، اضطراب و افسردگی است.
دهم: فرد به اعضای خانواده و دیگران برای پنهان کردن زمان صرف شده، دروغ میگوید.
یازدهم: فرد علیرغم بالا بودن صورتحساب مخارج گوناگون، دوباره به استفاده از اینترنت ادامه میدهد. (مارگارت و همکاران، 2001).
واسموسن (2000) معیارهای زیر را برای اختلال اعتیاد به اینترنت ارائه میدهد:
1- به طور فزاینده در تعهدات عمده خود در کار، مدرسه یا خانه مشکل دارند.
2- از اینترنت استفاده بیشتر میکنند و لذت کمتری میبرند.
3- در مواقعی که تماس ندارند، بیقرار، حساس و مضطرب هستند.
4- در کنترل کردن یا قطع استفاده موفق نیستند.
5- به خاطر استفاده از اینترنت مشکلات جسمی، روانشناختی و اجتماعی دارند اما در رفتار خود پافشاری میکنند (مارگارت و آنگز، 2002).
طبقهبندی اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت اصطلاح وسیعی است که شامل مشکلات کنترل امیال و رفتار متنوع و وسیعی میشود. در طبقهبندیای که توسط روانشناسان صورت گرفته است حداقل 5 نوع مشخص اعتیاد به اینترنت وجود دارد:
1- وابستگی به وبسایت جنسی (اتاق گفتگو یا سایتهای هرزهنگاری).

2- وابستگی به ایجاد رابطه با دوستان مجازی در اتاق گفتگو که جایگزین دوستان واقعی فرد شوند.
3- وسواس و وابستگی به قماربازیهای آنلاین، وابستگی به حراجهای آنلاین، تجارب وسواسی آنلاین.
4- اضافه بار کردن اطلاعات (پوشش افراطی وبسایت، وبگردی بیهدف و …).
5- وابستگی به بازیهای اینترنتی افراطی، بارگذاری نرمافزار جدید و مختلف و هر آن چه که به علم کامپیوتر و نرمافزارهای گوناگون مربوط میشود (مارکس و ویرجینیا، 2003).
پراتارلی و دانشجویان، 4 فاکتور و گروه را برای کاربران اینترنت و مدل آسیبشناختی استفاده از اینترنت (PIU) توصیف کردهاند:
طبقه اول: روی رفتارهای اختلالگونه که به استفاده فراوان از اینترنت مربوط است متمرکز شده و به وسیله چندین سبک رفتارهای مشکلآفرین طرح کلی آن را مطرح کردهاند.
طبقه دوم: استفاده کاربردی از اینترنت را بررسی کرده که شامل استفاده بامعنی و مفید (هدفمند) از اینترنت است.
طبقه سوم: بر روی استفاده از اینترنت در جهت دستاوردهای اجتماعی یا ارضاء جنسی تأکید دارد. این فاکتور توضیح میدهد که چگونه کاربر خجالتی یا درونگرا به اینترنت اعتماد میکند تا احساسات خودش را بیان و توجه افرادی را در اتاقهای گفتگو به دست آورد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبقه چهارم: افرادی را توصیف میکند که به هیچوجه به اینترنت وابسته نشدند یا به طور معمولی و بهنجار از این تکنولوژی استفاده میکنند (استفانیا، 2002).
ویژگیهای روانی اعتیاد به اینترنت
1. اعتیاد اینترنتی، نوعی اختلال و بینظمی وسواسی است که برخی ویژگی های آن مشابه شرایط آسیب شناسانه است. در واقع، زمانی میتوان گفت که فرد دچار اعتیاد به اینترنت شده است که دارای علائم خستگی زودرس، تنهایی، افسردگی و غیره باشند. روش های درمان این نوع اعتیاد نیز رفتار درمانی شناختی و تقویت درمانی انگیزش است.
2. اعتیاد اینترنتی، نوعی اختلال و بینظمی روانی است. از این دیدگاه زمینه تحقیقی جدیدی تحت عنوان «روان درمانی اینترنتی» ظهور کرده است. این دیدگاه، معتادان اینترنت را بهعنوان بیمار میبیند. روش درمان این نوع اعتیاد نیز، تشکیل گروه های خبری و گروه های بحث است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *