منبع پایان نامه درباره اعتیاد به اینترنت

نقل از رشید ، 1387) ، تحقیقی با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی و صفت هیجانخواهی در کودکان و نوجوانی که گرایش افراطی به اینترنت دارند انجام داده است. برای رسیدن به هدف وی از آزمون اعتیاد به اینترنت OCS و آزمون شخصیتی کتل و آزمون هیجانخواهی آرنت بهره گرفته است. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونهگیری در دسترس 120 نفر کودک و نوجوان شهر تهران که 60 نفر از آنها اعتیاد به اینترنت (30 نفر دختر و 30 نفر پسر) و 60 نفر از آنها کودکان و نوجوانان عادی (30 نفر دختر و 30 نفر پسر) بودند، از کافینتهای در دسترس انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و ویژگیهای شخصیتی و صفت هیجانخواهی دختر و پسر رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه های پژوهش رد میشدند. اما بین اعتیاد به اینترنت کودکان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد و اعتیاد به اینترنت در کودکان دختر بیشتر دیده میشود.
در تحقیق دیگری که توسط قاسمزاده انجام شد (1380) این نتیجه به دست آمد که نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران شهر تهران 2/3 درصد میباشد و همچنین تفاوت معناداری بین تنهایی و عزتنفس گروه وابسته و ناوابسته وجود ندارد، اما گروه وابسته به اینترنت رفتارهای اجتماعی نامناسب بیشتری را نشان دادند و میزان سرکشیشان هم بیشتر بود.
بهروزی (1392) در پایاننامه خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رشد اجتماعی” در دانش آموزان ابتدایی اهواز به این نتیجه رسید که بین ویژگیهای شخصیتی با رشد اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد.
بررسی گروسی فرشی و همکاران درباره ویژگی شخصیتی افراد شاد کام نشان داد، شادکامی با برون گرایی ارتباط مثبت و با روان رنجور خوبی ارتباط منفی دارد. (مغانلو و همکاران، 1392).
محمدبیگی و همکاران (1388) تأثیر اعتیاد به اینترنت بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان شهر اراک را با بهره گرفتن از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که اعتیاد به اینترنت با افت معدل ارتباط معنیداری دارد.
مرادی (1381؛ به نقل از رشید، 1387) طی تحقیقی در زمینه رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان به این نتیجه دست یافت که افرادی که به اینترنت وابستگی دارند، علائم بیشتری از افسردگی، اضطراب، شکایات جسمانی و کارکرد اجتماعی نامناسب از خود نشان دادهاند.
مهرداد نوابخش و همکاران، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی آثار اینترنت و موبایل در تغییر هویت کودکان و نوجوانان استان مازندران»، به این نتایج دست یافتند که گرایش کودکان و نوجوانان به استفاده از اینترنت و موبایل در تغییر هویت فردی، گروهی و تغییر ارزشهای خانوادگی و فرهنگی آنان مؤثر است.
طی تحقیقی با عنوان «رابطه هویت و هیجانخواهی با اعتیاد اینترنتی»، که توسط مهری سلطانی و همکاران (1389)، انجام گرفت این مطالعه بر روی 280 نفر از کاربران اینترنت کافینتهای شهر کرمان با بهره گرفتن از پرسشنامههای سبکهای هویت برزونسکی، هیجانخواهی زاکرمن و اعتیاد به اینترنتی یانگ انجام شد. مشخص شد که متغیر نهفته هویت به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق هیجانخواهی بر اعتیاد به اینترنت اثرگذار است. نتایج همچنین اثر مستقیم هیجانخواهی بر اعتیاد اینترنتی را نشان میدهد.
رضایی قادی 1391 در پژوهش خود به عنوان «بررسی تأثیر اینترنت بر هویت» خاطر نشان می‌کرد که یافته‌های پژوهش وی نشان می‌دهد که میزان و نوع استفاده از اینترنت تغییراتی را در هویت کاربران کودک و نوجوان ایجاد کرده است. به طوری که باعث تضعیف هویت فرد می‌گردد.

شریفی (1393) در پژوهش خود به بررسی “رابطه بین رشد اجتماعی و ویژگیهای شخصیت” پرداخت و نتایج نشان میدهد که گرایش به روان رنجوری در میان دختران بیشتر از پسران است، میان عاملهای شخصیتی برونگرایی، وظیفه شناسی و انعطافپذیری با رشد اجتماعی رابطه مثبت قرار دارد، اما میان دلپذیر بودن و روان رنجوریگرایی با رشد اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.
همتی (1386) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر یادگیری مهارتهای اجتماعی بر روی عزتنفس و همنوایی دانشآموزان کرمانی به این نتیجه رسید که میزان همنوایی و میزان عزتنفس دانشآموزانی که آموزش مهارتهای اجتماعی را دریافت کردهاند به طور معناداری بالاتر از سطح همنوایی و عزتنفس دانشآموزانی است که این آموزش را دریافت نکردهاند.
پاشا شریفی (1392) و سجادی (1393) در تحقیقات خود علاوه بر یافتن رابطه مثبت بین رشد اجتماعی با برونگرایی و گشودگی، بین رشد اجتماعی با وجدانی بودن و گشودگی به تجربه نیز رابطه مثبت بهدست آمده است. ضمن اینکه بین رشد اجتماعی با توافق پذیری و روان رنجور خوبی رابطه معناداری مشاهده نشده است.
رحیمی، حقیقی، مهرابیزاده، هنرمند و بشلیده (1385) در پژوهشی تأثیر آموزش جرأتورزی بر افزایش مهارتهای اجتماعی را بررسی کردند. نشان دادند که آموزش جرأتورزی باعث افزایش مهارتهای اجتماعی میشود.
طبق تحقیقات به عمل آمده توسط سیاسی، مهارتهای ارتباطی افراد ناشی از احساسات و نگرشها و ویژگیهای شخصیتی آنان است (سیاسی، 1393). سپاه منصور (1386) در پژوهشی نشان داد که آموزش مهارتای ارتباطی در ارتقای انگیزه پیشرفت و سازگاری اجتماعی دانش آموزان تأثیر معنیداری دارد.
در تحقیقی، مستعملی (1381) تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس را بررسی نمود. نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی باعث افزایش مهارتهای اجتماعی میشود.
خطیبزاده (1381) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه رشد اجتماعی و عزتنفس بین دانش آموزان شهر ایلام» نشان داد که بین رشد اجتماعی و عزتنفس دانش آموزان شهر ایلام رابطه مثبت وجود دارد. اکثر تحقیقات در این زمینه نشاندهنده تأثیر مثبت آموزش مهارتهای اجتماعی هستند (آقاجانی، 1381).
مستعملی (1381) اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس دختران دبستان نرجس تهران را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که آموزش مهارتهای اجتماعی اعتماد به نفس دختران را افزایش داده است.
قریشی، عین الله زادگان و درتاج (1392) در پژوهش خود با ” عنوان رابطه صفات شخصیت با رشد اجتماعی” به این نتیجه رسیدند که بین روان رنجوری و رشد اجتماعی رابطه منفی و بین وجدانی بودن، توافق پذیری و گشودگی به تجربه رابطه مستقیم و معنادار و بین برونگرایی و رشد اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.
بیگدلی (1392) در پژوهش خود با عنوان ” رابطه صفات شخصیتی با رشد اجتماعی” به این نتیجه رسید که بین صفت روان رنجوری و رشد اجتماعی رابطه منفی و بین برونگرایی با وجدان بودن ، توافق پذیری و گشودگی به تجربه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
حسینی عسکرانی 1390 در پژوهش خود با عنوان «مطالعه تطبیقی رابطه تعامل اجتماعی – آموزشی در کلاس درس و تفکر خلاق (با تأکید بر دانش آموزان مقطع ابتدایی) به این نتیجه رسیده که رابطه میان تعامل اجتماعی – آموزشی در کلاس درس با ابتکار تفکر دانش‌آموزان مثبت و با بسط تفکر دانش آموزان منفی می‌باشد. یافته‌های حاصل از تحلیل مصاحبه‌های انجام شده نیز این نتایج را تأیید می‌کند.
تحقیقات خارجی
باربر (2015) در یک پروژه نظر سنجی از معلمان، کارمندان کتابخانه و همکاران در واحدهای کامپیوتری دریافت که به زعم 86 درصد از آن ها استفاده از اینترنت، کارایی درسی دانشآموزان و دانشجویان را بهتر نکرده است، زیرا اطلاعات اینترنتی آنقدر بیسامان و به موضوعات برنامه درسی نامربوط هستند که به آن ها کمکی در بهدست آوردن نمره بالا در آزمونهای استاندارد نمیکند (به نقل از معیدفر، 1393).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تحقیقی که توسط لیونگستون (2015) در مورد راهبردهای مقابلهای با تنهایی و اینترنت انجام شده است با در نظرگیری سه طبقه کلی برای مقابله با تنهایی تحت عنوان مقابله اجتنابی، کنشی و ذهنی، مقابله اجتماعی و بیان هیجانی و مقابله فعال و سازنده به بررسی رابطه اینترنت و روش های مقابلهای پرداختهاند. مهمترین یافته این بود که کسانیکه از راهکارهای اجتنابی، کنشی و ذهنی استفاده میکنند. بیشترین کاربران اینترنت هستند (62 در صد). این عده بیشتر برای کسب خبر از گروه های خبری و جستجو در اینترنت بهمنظور کسب اطلاعات و سرگرمی از اینترنت استفاده میکنند. کسانیکه از راهبردهای فعال استفاده میکنند، کمتر از وب سایتها استفاده میکنند. بنابراین تعداد این دسته افراد (35 درصد)، کمترین درصد کاربران اینترنت را بهخود اختصاص میدهد و افرادی که به وسیله مقابله هیجانی و اجتماعی با تنهایی مقابله میکنند، در صورت استفاده، بیشتر از دادن و گرفتن پیام استفاده میکنند (امیدوار و صارمی، 1393).
نتایج پروژه تحقیقاتی پیتسبورگ (2015) بر روی 500 استفاده کننده اینترنت نشان داده است که کسانی که به اتاقهای گفتگو و بازدید از سایتهای مختلف ایمیل و خرید از شبکه وابسته هستند، علائم بالینی شبیه معتادان به الکل از خود نشان دادهاند بسیاری از آنان اگرچه از بیخوابی رنج میبرند ولی توانایی دوری از کامپیوتر را ندارند. همیشه خستهاند و روابط آنها با اطرافیان و جامعه به حداقل رسیده و عصبی هستند (به نقل از رمضانی، 1393).
پروژه تحقیقی دیگری در دانشگاه ملون انجام شده است که نشان میدهد، استفاده از اینترنت بهتر است کاهش یابد زیرا به لحاظ آماری استفاده از آن سبب افزایش غم و اندوه و بهطور کلی سبب کاهش سلامت روانی میشود (به نقل از رمضانی، 1393).
انجمن روانشناسان آمریکا (2015) پروژهای بهنام «شبکه خانگی» را با مطالعه 169 نفر از دانش آموزان در پترزبورگ انجام داد و اطلاعات حاصله نشان داد، کسانیکه در این بررسی بیشتر از اینترنت استفاده کرده بودند، ارتباط کمی با دوستان خود داشتند، وقت کمی را صرف صحبت با خانوادهشان میکردند و بیشتر دچار فشار روحی، احساس تنهایی و افسردگی میشدند (مهدیزادگان، 1393).
گروهول (2015) طی تحقیقاتی که در خصوص دلایل گرایش افراد به اینترنت و استفاده اعتیاد آور آن ها از اینترنت انجام داد، بدین نتیجه رسید که افرادی که وقت زیادی را صرف استفاده از کامپیوتر میکنند، کسانی هستند که در زندگی با مشکلاتی مواجه اند. در واقع این افراد چون رغبتی به برخورد با مشکلات زندگی ندارند و مایل نیستند حتی با آن ها رو بهرو شوند به فعالیت اعتیاد آور در اینترنت میپردازند. در واقع این گونه رفتارها مشابه رفتار کسانی است که تلویزیون زیاد نگاه میکنند، یا کتاب زیاد میخوانند و یا مرتب برای نوشیدن آب به بیرون از اتاق میروند (معیدفر، 1393).
اندرسون در سال 2015 به مطالعه تأثیر اعتیاد اینترنتی بر روی دانش آموزان پرداخت. وی دریافت که یک سوم این دانش آموزان در نتیجه استفاده مفرط از اینترنت، افسرده، گوشه گیر و دچار مشکل تحصیلی شدهاند (به نقل از سلامتیان، 1393).
سندرز و همکاران (2015) نشان دادند که کودکان و نوجوانانی که استفاده زیادی از اینترنت میکنند، ارتباط و تماسشان با والدین کاهش مییابد و همچنین از نظر اجتماعی گوشهگیر و کنارهگیر شده بودند و نیز به این نتیجه رسیدهاند که استفاده افراطی از اینترنت باعث کاهش حمایت اجتماعی شده و باعث افسردگی و تنهایی نیز میگردد (مهدی زادگان،1393).
سونیا لیونگستون (2015) در پروژه خود بهنام «کودکی، جوانی و تغییر محیط رسانهای» بر پژوهش خود مورد انتخاب رسانه ها توسط جوانان با توجه به سطح اجتماعی- اقتصادی آنها اشاره کرده است و چنین نتیجه میگیرد: دوستداران کتاب و کامپیوترهای شخصی بیشتر از طبقات میانی جامعه هستند و طرفداران موسیقی را اکثراً طبقات کارگر تشکیل میدهند. در ضمن در مورد افسردگی و اعتیاد و ارتباط آنها با رسانه های نوین میگوید تنها یک درصد از جوانان افسرده یا معتاد هنگام تماشای برنامه مورد علاقه خود از تلویزیون و یا انجام بازیهای کامپیوتری باز هم احساس افسردگی میکنند (معید فر، 1393).
برنر (2015) طی تحقیقاتی بر روی 240 نفر دریافت که 30 درصد از پاسخگویان (کاربران اینترنتی) تلاش ناموفق در ترک استفاده از اینترنت داشتهاند. همچنین 58 درصد از پاسخگویان آنها دانستهاند که دیگران (خانواده و دوستان) راجع به استفاده بیش از حد از اینترنت، به آن ها گوشزد کردهاند (کینگ، 2015).
مطالعات نشان دادهاند که استفاده بیش از حد از اینترنت و صرف زمان نامعمول در فعالیتهای مختلف اینترنتی از جمله اتاقهای گفتگو (چت)، جستجو در وبلاگها و سایتهای سرگرمی و … بر روابط و فعالیتهای اجتماعی افراد مثل ازدواج، تحصیل، عملکرد کاری، سلامتی و سایر عملکردهای حیاتی اثر منفی بر جای میگذارد (یانگ، 1998).
کجاک (1999) طی مطالعهای گزارش کرده است که بین میزان ساعات استفاده از اینترنت و میزان ساعات خواب در شبانهروز رابطه وجود دارد و اعتیاد به اینترنت الگوهای خواب افراد را برهم میزند. (بلامی و هانویکز، 2001).
کرات (1999؛ به نقل از رشید، 1387) در تحقیق خود تأثیر اعتماد به نفس و ویژگیهای شخصیتی بر روی کودکان و نوجوانان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که کودکان و نوجوانانی که از تماسهای اجتماعی کنارهگیری میکنند از اینترنت به عنوان ابزاری برای فرار از واقعیت استفاده میکنند و دارای اعتماد به نفس پایینی میباشند.
اوزاک طی مطالعهای که در سال 1999 انجام داد، دریافت که افرادی که به اینترنت اعتیاد دارند و اهل گفتگوی اینترنتی میباشند، اشخاصی هستند که به سادگی خسته و ملول میشوند، تنها و کمرو، خجالتی و افسرده هستند.
نظریهپردازان معتقدند که انسان در رویارویی با هر پدیده تکنولوژیکی جدید، یک دوره چندمرحلهای را پشت سر میگذارد. در مرحله اول بلافاصله پس از مواجهه با آن پدیده تازه زمان زیادی را به آن میپردازد و این امر برای وی هیجان زیادی دارد به حدی که ممکن است که سایر فعالیتهای پیشین او را تحت تأثیر قرار میدهد. در مرحله دوم دلزدگی از پدیده مذکور در فرد ایجاد میشود و مدتی آن را کنار میگذارد و یا از آن اجتناب میکند و بالاخره در مرحله سوم تعادل برقرار میگردد و به استفاده بهنجار از آن پدیده یا تکنولوژی منتهی میگردد. افرادی که به اینترنت اعتیاد دارند معمولاً در حال گذراندن مرحله اول هستند. آنها زمانی میتوانند اعتیاد خود را کنار بگذارند که به مرحله سوم رسیده باشند. تحت تأثیر برخی عوامل ممکن است افرادی در مرحله اول تثبیت شوند (والتر، 2004).
در فوریه 2007 در دانشگاه کونکاک کره جنوبی تحقیقی با عنوان «ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی کودکان و نوجوانان » توسط آر. وای. یو. ای. جی و همکاران انجام شد. این مطالعه برای نشان دادن سطح اعتیاد به اینترنت و تحقیق در جهت ارتباط بین آن و افسردگی انجام شد. شرکتکنندگان در این تحقیق 1670 نفر از کودکان و نوجوانان یکی از شهرهای کره جنوبی بود. مقیاس اعتیاد به اینترنت برای بررسی اعتیاد به اینترنت Disc MDDSQ برای سنجش افسردگی در شرکتکنندگان استفاده شد. در پایان تحقیق ملاحظه شد که 1/38 درصد شرکتکنندگان در مراحل اولیه اعتیاد به اینترنت بودند،5/1 درصد آنها به عنوان معتادان شدید به اینترنت شناخته شدند. روی هم رفته نمرات معیار اعتیاد به اینترنت 52/12+ 57/375 بود. در ویژگیهای نمونه ها در افراد با سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت تفاوت وجود داشت. این اختلاف در Disc-MDD-SQ و نمرات IAS در میان سطوح اعتیاد به اینترنت از نظر آماری معنیدار بود. به طور کلی شدت اعتیاد به اینترنت ارتباط مستقیمی با سطوح افسردگی داشت.
آنو و تالی (2006) در مطالعهای به بررسی صفات شخصیتی مربوط و مرتبط با اعتیاد به اینترنت بر روی 200 نفر پرداختند. این پژوهش صفات شخصیتی کاربران وابسته به اینترنت را از طریق اجرای آزمون 16 عاملی شخصیت کتل مورد سنجش قرار داد. نتایج این پژوهش مشخص ساخت افراد وابسته برحسب مقیاسهای عدم همرنگیگرایی، حساسیت و واکنش هیجانی، گوش به زنگ بودن و خودافشایی نمرات بالایی کسب میکنند. این محققان با بهره گرفتن از تحلیلهای چندمتغیری دریافتند که سطوح بالای آمادگی برای کسلی و خستگی، احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی و خودآگاهی خصوصی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *