پایان نامه ارشد با موضوع طول فصل رشد

al, 1999)و تجمع لگتینها در گندم (Shakirova and Bezrokova, 1997) نیز به سالیسیلیکاسید نسبت داده میشود. کاربرد خارجی سالیسیلیکاسید سبب تحمل به گرما (Dat et al, 1998) سرمازدگی (Janda et al, 1999) و تنش شوری در دو لپهایها نیز میگردد (Borsani et al, 1995) همچنین در ذرت سالیسیلیکاسید سبب تغییراتی در فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در زمان سرمازدگی میشود (Janda et al, 1999). به طور کلی سالیسیلیکاسید اثرات کلیدی در گیاهان از جمله تأثیر در جذب عناصر غذایی (Glass, 1975)، پایداری غشا (Glass, 1975)، روابط آبی (Barkosky and Einhelling, 1993) و عملکرد روزنهها بازدارندگی سنتز اتیلن و افزایش رشد (Rajasekaran and Blake, 1999)دارد. همچنین تصور میشود که سالیسیلیکاسید جذب یون بوسیله ریشهها و هدایت روزنهای را تنظیم میکند. هورمونهای مختلفی مانند سالیسیلیکاسید، آبسیزیکاسید، ژاسمونیکاسید و اتیلن نقشهای تعیین کنندهای را در مورفولوژی گیاهان در پاسخ به تنش بازی میکند (دولتآبادی و همکاران، 1386). در بذر غلات تولید آنزیم آلفا آمیلاز از لایه آلورون بوسیله هورمون ژیبرلین و آبسیزیکاسید کنترل میشود. این دو هورمون با یکدیگر اثر آنتاگونیستی دارد (Sun and Gubler, 2004)، سالیسیلیکاسید اثری مشابه آبسیزیکاسید داشته و بازدارنده جیبرلین است (Rajasekaran et al, 2002). سالیسیلیکاسید یک ترکیب فنلی شبه هورمون میباشد که به عنوان یک تنظیم کننده داخلی نقش مهمی را در مکانیسمهای دفاع در برابر تنشهای زنده و غیر زنده بازی میکند (Szalai et al, 2000). سالیسیلیکاسید، بازدارنده فعالیت آنزیم کاتالاز که یک آنزیم پاکسازی کننده پراکسید هیدروژن است، بوده و در نتیجه با کاهش فعالیت این آنزیم سبب افزایش این ماده در گیاه میشود (Horvath et al, 2002). همچنین گزارشاتی مبنی بر تغییر در الگوی فعالیتی آنزیمهای آنتی اکسیدان در شرایط تنش عناصر سنگین و دیگر تنشهای غیر زنده، تحت تیمارهای سالیسیلیکاسید و بدون آن داده شدهاست (Metwally et al, 2003).
بنابراین سالیسیلیکاسید با افزایش دادن مقاومت گیاهچهها به شوری از طریق افزایش فعالیت آنزیمها برای مقابله با تنش عمل میکند تأثیر سالیسیلیکاسید در تعدیل پاسخ گیاه و کاهش فعالیت آنزیمها در محدوده وسیعی از تنشهای اکسیداتیو گزارش شدهاست (Shirasu et al, 1997). در ذرت پیشتیمار بذر با سالیسیلیکاسید سبب افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان شده است (Janda et al, 1999). در بررسی تأثیر اسیدسالیسیلیک (SA) یک ماده طبیعی که به طور معمول در عکس العمل گیاه به تنشهای زیستی و فیزیکی به کار میرود (Raskin,1992).برروی محور جنینی گیاه تحت تأثیر تنشهای حاصل از نگهداری در شرایط سرما و انجماد سخت قرار گرفته بودند مطالعه شد. در مقایسهای که بر روی تیپ وحشی و جهش یافته Arabidopsis انجام گرفت سالیسیلیکاسید را به عنوان برطرف کننده آسیبهای اکسیداتیو در طی جوانهزنی بذر معرفی کردند (Metwally et al, 2003).

2-2 تاریخکاشت:
یکی از اساسی ترین جنبههای مدیریت زراعی در کشت ذرت، مانند هر محصول دیگری، تعیین تاریخکاشت بذر میباشد و از آنجایی که در تاریخ کاشت هر منطقه آب و هوایی متفاوت است. لذا تغییرات را در روند رشد گیاه به همراه دارد. آزمایشهای مختلف نشان دادهاست که دوره رشد و نمو گیاهان از زمان کاشت تا برداشت همواره با تغییرات مهمی روبرو است گیاه ذرت نیز به لحاظ ویژگی فیزیولوژیکی خود، این تغییرات را به طور کامل منعکس میکند (خواجهپور،1383).انتخاب صحیح زمان کاشت از جمله روشهای بسیار سودمند میباشد زیرا جوانه زنی سریع و استقرار زود هنگام گیاهان زراعی موجب افزایش توان رقابتی آنها میشود. بنابراین گیاهانی که امکان جوانهزنی سریعتری را دارند با بستن سریع کانوپی خود و در نتیجه با ایجاد سایه بر علفهای هرز خود قدرت رقابتی بالاتری برخوردار میشوند و تا حد بسیار زیادی علفهای هرز را سرکوب میکنند (Aspelin and Grube, 1999).نورمحمدی (1386) بیان داشتند طول دوره رشد توسط عوامل محیطی تعیین شده و عملکرد گیاه مطابقت نزدیکی با طول فصل رشد داشت. هدف از انتخاب تاریخ کاشت بهینه قرار گرفتن مراحل رشد و نمو با شرایط مطلوب محیطی و عدم برخورد با شرایط نا مساعد محیطی میباشد که این امر باعث افزایش عملکرد میگردد(خدابنده، 1382).تعداد روز های مورد نیاز هر رقم برای رسیدن به بلوغ فیزیو لوژیک بستگی به مکان، تاریخ کاشت و درجه حرارت دارد (Anonymous, 2006).
تعیین مناسبترین زمان کاشت محصول از اهمیت ویژهای در برنامهریزی زراعی بهمنظور حصول عملکرد بالا و کیفیت مطلوب برخوردار است. تاریخ کاشت عامل مهمی که بر طول دوران رشد رویشی و زایشی و توازن بین آنها با سایر عوامل تولید، کیفیت برداشت و نهایتاً عملکرد محصول ذرت تأثیر میگذارد(دین دوست اسلام، 1386).تعیین تاریخ کاشت یکی از اولویتهای تحقیقاتی در کشت هر محصول میباشد این عوامل اهمیت ویژهای در موفقیت کاشت ذرت دارد و عملکرد کمی و کیفی علوفه را تحت تأثیر قرار میدهد. زمان کاشت بر سرعت رویشی، شاخص سطح برگ، وزن برگ و ساقه و عملکرد نهایی علوفه تأثیر میگذارد (محمدی آقاعلیخانی، 1386).تعیین تاریخ کاشت مناسب برای مناطق مختلف جهت استفاده از پتانسیل هر رقم منطقه از اهمیت ویژهای در برنامهریزی و مدیریتهای زراعی برخوردار است زیرا که بر صفات و مراحل مختلف رشد و نمو تأثیر گذاشته و باعث بهینه شدن بازده استفاده از عوامل محیطی موثر بر عملکرد میگردد و نهایتاً با تغییر اجزاء عملکرد موجب تغییر در عملکرد دانه میشود (چوگان، 1383).
تعیین تاریخ کاشت از فاکتورهای مهم برای افزا
یش عملکرد می باشد، و هر ساله به علت رعایت نکردن آن به کشاورزان خسارتهایی وارد میگردد، بنابراین شناسایی تاریخ کاشت مناسب و همچنین معرفی ژنوتیبهایی با عملکرد بالا، برای افزایش عملکرد لازم و ضروری به نظر میآید (شرفی زاده و همکاران، 1380). Yang et al (2004) طی آزمایش دو ساله روی ارقام ذرت در تاریخهای کاشت مختلف دریافتند که همبستگی مثبتی بین طول دوره رسیدگی و عملکرد دانه وجود دارد.بنا بر گزارش دهقان (2007) به نقل از انگر و تامسون (1982) تغییر در تاریخ کاشت ممکن است با تأثیر بر انطباق مراحل رشد گیاه با شرایط محیطی، در میزان رشد رویشی و زایشی و در نهایت عملکرد گیاه تأثیر بگذارد. تغییر در تاریخ کاشت عمدتاً با تغییر درجه حرارت محیط بر روند رشد گیاه اثر میگذارد (دهقان، 2007).
درجه حرارت، مدت زمان رشد گیاه و در نتیجه مدت زمانی که تابش ورودی توسط گیاه جذب شده تبدیل به ماده خشک میشود را تحت تأثیر قرار میدهد. درجه حرارت همچنین روی تعداد نهایی برگ، توسعه پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ گیاه تأثیر دارد. افزایش دما در طی مرحله پر شدن دانه فرایندهای متابولیکی را افزایش داده در نتیجه باعث افزایش سرعت پر شدن دانهها میشود (Murua, 2002). درک چگونگی تأثیر طول روز و درجه حرارت بر مدت زمان کاشت تا ظهور گل آذین، گلدهی تا رسیدگی در سورگوم ، ذرت و دیگر گونههای گیاهی به شناخت اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمک میکند (Craufurd and Aming, 2001). Gesch and Archer(2005) گزارش نمودند که یکی از تکنیکهایی که در تاریخ کاشت زود هنگام ذرت در بهار مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از بذور دارای پوشش پلیمری میباشد که میتوان 2 تا 4 هفته ذرت را زودتر از موقع کاشت و خطر کاهش عملکرد را در تاریخهای کاشت دیر جبران نمود. به علاوه این که گیاه دارای انعطاف پذیری بیشتری برای دریافت نهادهها دارد و باید دقت شود در کاشت زود هنگام بهاره رطوبت خاک خیلی بالا نباشد، که باعث خرابی ساختمان خاک شود.
Dobermann et al (2003) تاریخهای کاشت ذرت را 8 و 10 ماه می و 25 و 26 ماه آوریل را برای مناطقی به ترتیب منچستر، مید، لینگلن و کلی سنتر توصیه نمودند، زمان رسیدن فیزیولوژیکی دانه ذرت در منچستر دو هفته دیر تر از بقیه مناطق بود و علت آن را پایین بودن درجه حرارت که باعث افزایش طول دوره رشد شده بود گزارش کردند. همچنین حداکثر ماده خشک ذرت را حدود 27700 کیلوگرم در هکتار در منطقه لینگلن که با تولید ماده خشک 27300 کیلو گرم در هکتار منچستر تفاوت معنی داری نداشت.انتخاب صحیح زمان کاشت نیز میتواند باعث تولید حداکثر عملکرد ذرت شود. تأخیر تاریخ کاشت روی افزایش محصول و عملکرد ذرت در طی سالهای 85-1983 در آرلینگسون مکزیک مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که عملکرد در کشت دیر هنگام کاهش مییابد (George and Dickerson, 2005).تفاوت بین ارقام در کسب درجات حرارت از زمان آغازش خوشه آغاز می شود به این معنا که از این مرحله به بعد در یک تاریخ کاشت یکسان، ارقام دیررس درجه حرارت بیشتری نسبت به ارقام زودرس کسب میکنند (Anonymous, 2006).
Conley and Wiebold (2003) گزارش کردند که تعیین اثر تاریخ کاشت و نوع رسیدگی قم در سورگوم دانهای به منظور کسب حداکثر عملکرد اقتصادی ضروری است. تاریخ کاشت به نحو موثری در رژیم دمایی و دوره روشنایی را برای گیاه در حال نمو تغییر داده و اثر زیادی بر نمو مریستم انتهایی دارد (امام و ثقه الاسلامی، 2005).

فصل سوم
مواد و روشها

3-1. موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح:
این تحقیق در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان دامغان انجام گرفت شهرستان دامغان در طول جغرافیای 55َ و53، عرض جغرافیایی 45َو34 و ارتفاع 1170 متر از سطح دریا قرار دارد. بذور این آزمایش از شرکت خدمات حمایتی استان سمنان تهیه گردیده است.

3-2. مشخصات آب و هوایی:
از لحاظ آب و هوایی محل اجرای آزمایش در منطقه خشک قرار داشته و رطوب نسبی آن در پنج ماه خرداد تا مهر 16/111 درصد و حداکثر رطوبت نسبی 59/242 درصد میباشد.

3-3. مشخصات خاک محل آزمایش:
به علت تعیین خصوصیات شیمیایی خاک محل آزمایش، تعدادی نمونه فرعی به طور تصادفی از عمق (30-0) سانتیمتری تهیه و پس از مخلوط کردن آنها یک نمونه مرکب به علت تجزیه فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه خاک و آب ارسال گردید. نتایج حاصل از تجزیه خاک در جدول (3-1) ارائه گردید.

جدول 3-1 خصوصیات شیمیایی خاک قبل از کاشت
عمق
نمونه
برداری
(cm)
درصد اشباع
(%)
اسیدیته اشباع
(ph)
درصد ماده الی
O.M
(%)
کربن الی
O.C
(%)
فسفر قابل جذب
(mg/kg)
پتاسیم قابل جذب
(mg/kg)
شن
sand
(%)
لای
silt
(%)

رس
clay
(%)
کلاس
30-0
60/17
8/7
2/1
8/0
2/2
25/1
40
30
30
لومی

3-4. بذر گیاهی مورد آزمایش:
در این مطالعه بذرهای گیاه علوفهای ذرت از هیبریدهای سینگل کراس 704 (S.c.704) و 540 از ارقام شناخته شده جهانی از گروه ذرت های دیررس است. این رقم از کشور یوگسلاوی وارد ایران شد و سهم عمده ای از سطح زیر کشت ذرت کشور را به خود اختصاص داده است. این هیبرید دارای قدرت سازگاری و عملکرد بسیار خوبی می باشد و از بهترین ارقام رایج در کشور است. این هیبرید دو منظوره است و با افزایش تراکم میتواند به عنوان ذرت سیلویی در بهار یا تابستان کشت شود. فرم دانهای آن ، دندان اسبی، رنگ دانه زرد و رنگ چ
وب بلال قرمز میباشد. طول دوره آن در کشت دانهای 135- 125 روز و در کشت علوفه ای 100 – 95 روز می باشد. وزن هزار دانه 370 گرم و میزان بذر مورد نیاز جهت تولید محصول دانه 20 – 18 کیلوگرم در هکتار و برای تولید علوفه 25- 30 کیلوگرم در هکتار در شرایط مناسب و به روش مکانیزه میباشد.
نیاز حرارتی در طی دوره رشد 2300 – 1750 GDD است. این رقم جهت کاشت در کلیه مناطق ایران به جز مناطق سرد و کوهستانی قابل توصیف میباشد (بانکه ساز 1378).

3-5. ماده شیمیایی مورد آزمایش:
در این تحقیق از ماده شیمیایی اسید سالیسیلیک یا اسید-اورتو-هیدروکسی بنزوئیک (6H4(COH)CO2H) که به صورت محلول پاشی می باشد.

3-6. غلظت و مراحل محلول پاشی:
در این مطالعه اسید سالیسیلیک در دو غلظت صفر و یک میلی مولار در دو مرحله قبل از گلدهی و قبل از دانه بندی مورد استفاده قرار گرفت.

3-7. طرح آزمایشی مورد استفاده:
آزمایش بصورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار با سه عامل تاریخ کاشت در سه زمان 15 تیر ماه، 5 و 25 مرداد ماه ، دو هیبرید ذرت دیر رس 704 و 540 و دو سطح محلول پاشی اسید سالیسیلیک در دو مرحله قبل از گلدهی و قبل از دانه بندی اجرا گردید که هر تکرار شامل 12 کرت بود.

3- 8. روش اجرای آزمایش در مزرعه:
زمین محل آزمایش در تاریخ 10 تیر 1390 پس از عملیات تهیه بستر کاشت ابتدا شخم عمیق و سپس دو دیسک عمود به هم و در نهایت کولتیواتور دوار اقدام به کشت ذرت علوفه ای گردید. میزان کود شیمیایی مورد نظر با توجه به آزمون خاک مقدار 180 کیلوگرم در هکتار اوره، 120 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و 50 کیلو گرم در هکتار سولفات پتاسیم و یک سوم از کود اوره همراه با کود فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم قبل از کشت به وسیله دیسک با خاک مخلوط گردید. در مرحله 6-4 برگی یا ابتدای رشد سریع گیاه مابقی کود اوره به صورت سرک به گیاه داده شد. کرت ها به صورت جوی پشته با فاصله بین ردیف 75 سانتیمتر و روی ردیف 15 سانتیمتر بودند. در هر کرت 5 ردیف کاشت که طول هر ردیف کاشت 5 متر بود. که برای کاشت ابتدا توسط فوکا شیاری به عمق 5- 3 سانتی متر در طول کرت ها ایجاد گردید. سپس روی نخ های که فواصل کاشت بر روی آن علامتگذاری شده اقدام به کشت بذر گردید. به طوری که در زیر هر نقطه روی طناب به تعداد 3 عدد بذر قرار داده و به فاصله 5 سانتی متر روی آن خاک داده شد. سپس بعد از کاشت، کلی? مزرعه طرح آزمایشی برای تأمین رطوبت آبیاری بارانی شد. آبیاری در این آزمایش آبیاری براساس محاسب? نیاز آبی گیاه ذرت، و استفاده از تشتک تبخیر کلاس A بر مبنای 80 میلیمتر تبخیر از تشتک به کرتها داده شد.
بوتهها در مرحلهی 2-4 برگی تنک گردید، به طوریکه یک گیاه در هر نقطه باقی ماند. عملیات وجین و دادن کود سرک به طور کامل رعایت شده و در دو مرحله یکی مرحله 5-4 برگی و دیگر 7-6 برگی انجام شد. مبارزه با علف های هرز بصورت دستی انجام شد و برای مبارزه با آفات اگروتیس (کرم طوقه بر ذرت) از سم سوین (3 کیلوگرم برای یک هکتار) و همین طور برای مبارزه با کرم برگخوار از سم دیازینون محلول به غلظت 5/1 در هزار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *