پایان نامه روانشناسی : هنجارهای اجتماعی-متن کامل

دانلود پایان نامه

برای کسب دستاوردهای بهتر از جایی به جای دیگر میرود تا بیش‌ترین بازدهی را داشته باشد. بنابراین تصمیمگیری افراد متخصّص به مهاجرت، به مثابهی نوعی تصمیمگیری برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری از آن تلقی میشود (ارشاد1380: 48).
ساستاد از طرفداران این نظریه معتقد است که تصمیمگیری برای مهاجرت، نوعی تصمیم به سرمایهگذاری است که در آن هزینه ها و دستاوردهای شخص را در نظر میگیرند که در طول زمان واقعیّت مییابند. به نظر ساستاد مهاجر وقتی اقدام به مهاجرت میکند که این امر دارای بازده اقتصادی باشد. طبق این نظریه که به نظریهی هزینه ـ فایده موسوم است، علاوه بر درآمد، هزینه ها نیز بر جریان مهاجرت تأثیر دارند و مهاجرت زمانی صورت میگیرد که درآمد در مبدأ به علاوه هزینه‌ی واقعی مهاجرت، کمتر از درآمد قابل انتظار باشد (زنجانی1380: 132 به نقل از جمعه‌پور و دیگران 1392: 118-117)
نظریهی تودارو
تودارو بیان میکند که رابطه روشنی بین سطح کامل شدهی تحصیل و میل به مهاجرت وجود دارد . به عبارت دیگر، با فرض این که کلیهی عوامل دیگر برابر باشد پیشبینی میگردد افرادی که تحصیلات بالاتری دارند احتمال بیش‌تری دارد که مهاجرت کنند تا آنان که تحصیلات پایینتری دارند. تودارو در مدلّ تحلیل خود بیان میکند که در کشورهای در حال توسعه مهاجرت بیرویه به شهرها موجب افزایش نیروی کار شهری شده که بیش از تعداد مشاغل ایجاد شده است. بنابراین، فرصتهای اشتغال بخصوص برای بومیان کمتر خواهد شد (تودارو 1383: 288).

چارچوب نظری
پیشتر به بیان نظریات پرکاربرد در خصوص اشتغال فارغالتّحصیلان و برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این خصوص پرداختیم. در اینجا با در نظر گرفتن متغیّرهایی که میتوان از فایل اطّلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 استخراج کرد، و با محدود کردن نظریهها و مطالعات انجام شده که بیش‌ترین کاربرد و قدرت تبیینکنندگی را در توضیح وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی دارد، میپردازیم. با توجّه به نظریات نئوکلاسیکها، نظریهی تجزیه شدن بازار کار، نظریهی نقش، نظریهی پارسونز و نظریهی فمنیستی که در بالا به آنها اشاره شد، میتوان گفت نقشی که هر فرد در جامعه ایفا میکند تا اندازهی زیادی ناشی از جنسیّت وی میباشد و تابع تعریفی است که هنجارهای اجتماعی، تقاضاها و انتظارات جامعه از هر جنس دارد. بنابراین، میتوان گفت جنسیّت میتواند یک عامل اثرگذار در وضعیّت افراد ازجمله احتمال اشتغال آنان در فعالیّتهای اقتصادی جامعه باشد.
برای مثال، پارسونز معتقد است که در ابتدا نقشهای زن ومرد از یکدیگر جدا و سپس مکمّل هم درک میشوند. این دیدگاه به تخصّصی شدن نقشها معتقد است. همچنین، گود و مرتون که از طرفداران نظریات نقش هستند معتقدند که افراد در روابط نقش مختلفی که مسئولیتها و تعهدات متفاوت و حتّی متناقضی به آن‌ها اعمال میکنند با حالات تعارضآمیز الزامات نقش مواجه میگردند. در نتیجه، عدم تأیید اجتماعی نقشهای جدید جنسیّتی از سوی جامعه، مانع بالفعلکردن تواناییها و استعدادهای فرد میشود (محمودیان و رشوند1391: 3).
مطالعات متعدّد نشان داده استکه، مشکل عمدهی زنان در راهیابی به بازار کار ، مسئولیّت چندگانه آنها است. چرا که زنان علاوه بر نقش اجتماعی در محیط کار باید نقش مادری و همسری خود را در خانه به نحو احسن انجام دهند، و از عهده هر دو مسئولیّت به خوبی برآیند. در این زمینه تضاد نقشها باعث میشود که زنان از فعّالیتهای اجتماعی- اقتصادی برکنار شوند. به عبارتی، می توان گفت که، مادر بودن و حضور فرزندان اثر مهمّی بر اشتغال زنان میتواند داشته باشد. همچنین، طبق نتایج برخی دیگر از مطالعات انجام شده در این زمینه، زنان مهاجر مجرد که فرزندی ندارند، نسبت به زنان مهاجر دارای فرزند احتمال جویای کار بودن و اشتغالشان بیش‌تر است. چرا که این افراد درگیر مراقبت از فرزندان خود نیستند. درنتیجه، احتمال اشتغال زنان مجرد بیش‌تر از زنان متأهّل است. این نظریات و مطالعات صورت گرفته، موقعیّت زنان در بازار کار و در خانه، را در ارتباط با هم دانسته و کار خانگی به خصوص مراقبت کودک را جزو نقشهای اصلی زنان میدانند.
بر اساس نظریه نوسازی، رشد تکنولوژی که ناشی از گسترش روند صنعتی شدن میباشد، باعث تغییر ساخت شغلی، فرصتهای تحصیلی و ترکیب خانواده در اقتصاد پولی میشود. تحوّل ساخت اقتصادی همزمان با ارتقاء فرصتهای تحصیلی، کاهش باروری و تغییرکارکردهای خانواده از یک واحد تولیدی به یک واحد مصرفی، تقاضاهای بیش‌تری برای کارگران را موجب گردیده است که اشتغال زنان از نتایج آن محسوب می شود. همچنین، مطابق نظریهی انتخاب عقلانی همهی افراد فرصتهای مساوی برای انتخاب ندارند، چرا که افراد در سطوح اجتماعی متفاوت، هزینه های مختلفی را در بهدست آوردن فرصتها میپردازند. همچنین، نظریهی جدال با تأکید بر سرمایهی انسانی، تأثیر متغیّر تحصیلات را بر اشتغال مورد بررسی قرار میدهد. تودارو هم بیان میکند که رابطه روشنی بین سطح کاملشدهی تحصیل و میل به مهاجرت وجود دارد. به عبارت دیگر، با فرض این‌که کلیهی عوامل دیگر برابر باشد آنان که تحصیلات بالاتری دارند احتمال بیش‌تری دارد که مهاجرت کنند تا آنان که تحصیلات پایینتری دارند. همچنین، در تحقیقات متعدد نشان داده شده است که عامل تعیینکننده در وضعیّت بازار کار تحصیل‌کردهها، ویژگیهای شخصی آنان از جمله سن، سطح تحصیلات و رشته‌ تحصیلی است. سن به عنوان یکی از ویژگیهای فردی، تاًثیر زیادی در اشتغال افراد دارد به طوری که افراد جوانتر زمان بیش‌تری برای جستجوی کار میگذرانند. همچنین، افراد تحصیلکرده نسبت به کسانی که تحصیلات کمتری دارند، سالانه ساعات بیش‌تری کار میکنند، بیش‌تر مهاجرت میکنند، همواره در حال ارزشیابی، اصلاح و بهبود اطلاعات و آگاهیهای خود هستند. و احتمال اشتغال فارغالتّحصیلان برخی رشته ها نسبت به سایر رشته ها به مراتب بیش‌تر است.
بنابراین، برای تبیین موضوع پژوهش از نظریههای مرتبط با جنسیّت مانند نظریهی نئوکلاسیکها، نظریه‌ی تجزیه شدن بازار کار، نظریهی نقش، نظریهی پارسونز، نظریهی نوسازی و نظریات فمنیستی یا طرفداران حقوق اجتماعی زنان تحت عنوان نظریات تبیینکننده جنسیّتی بهرهگرفته شده است. علاوه بر آن نظریههایی که در ارتباط با آموزش و اشتغال بوده است از جمله: نظریهی انتخاب عقلانی، نظریهی سرمایهی انسانی، نظریهی جدال و نظریهی تودارو که برای تبیین بخشی موضوع مناسب بودهاند، استفاده شده است. همچنین از نظریههایی که در ارتباط با مهاجرت و اشتغال بوده است، بهره گرفته شده است. با توجّه به این‌که هر یک از نظریههای مطرح شده از زاویهای به پدیدهی مورد بررسی نگاه میکنند. بنابراین، درتبیین وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی، بهتر است از ترکیبی از نظریههای مورد بررسی با در نظر گرفتن این واقعیّت که این بررسی از نوع تحلیل ثانویه است و محقّق ناگزیر است که در چارچوب داده های در دسترس و با در نظرگرفتن مبانی نظری تحقیق، مدلّ تحلیلی تحقیق را به صورت زیر ارائه کند.

  دانلود پایان نامه با موضوع اختلالات روانی

شکل (1) مدل تحلیلی عوامل مؤثّر بر وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان آموزش عالی

در مدلّ تحلیلی فوق متغیّرهای جنس، سن، وضعیّت زناشویی، مهاجرت، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی متغیّرهای مستقل میباشند که جدا از تأثیرگذاری بر روی همدیگر بهطور مستقیم، بر متغیّر وابسته «وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان آموزش عالی» تأثیر میگذارند.
فرضیّه‏های تحقیق
با توجّه به زمینه های نظری و تجربی اشتغال و تحقیقاتی که در این مورد وجود داشت مدل نظری جهت تبیین وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان تهیّه و فرضیّات تحقیق بر اساس آن انتخاب شد. بنابراین، این پژوهش با توجّه به مدل نظری مورد بررسیٰ فرضیّات زیر را مورد آزمون قرار میدهد.
بهنظر میرسد که تفاوت آماری معنیداری بین جنس فارغالتّحصیلان دانشگاهی و وضعیّت اشتغال آنها وجود دارد.
به نظر میرسد که رابطه مستقیم و معنیداری بین سنّ فارغالتّحصیلان دانشگاهی و وضعیّت اشتغال آنها وجود دارد.
به نظر می‌رسد بین وضعیّت زناشویی افراد و اشتغال آن‌ها رابطه‌ی آماری معنی‌داری وجود دارد.
به نظر میرسد که نسبت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی در سطوح تحصیلی بالاتر بیش‌تر از جمعیّت متناظر آنها در سطوح تحصیلی پایینتر است.
به نظر میرسد که بین رشته تحصیلی فارغالتّحصیلان دانشگاهی و وضعیّت اشتغال آنان رابطه‌ی معنیدار وجود دارد.
به نظر میرسد که وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی بومی استان کردستان بهتر از وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان غیربومی یا مهاجر میباشد.
به نظر میرسد که رابطه معکوس و معنیداری بین وضعیّت اشتغال زنان و باروری آنها وجود دارد.

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدّمه
در این فصل به تشریح و توضیح روش تحقیق، داده های تحقیق، متغیّرهای اصلی تحقیق (متغیّر وابسته و متغیّرهای مستقل) و مفاهیم کلیدی مورد مطالعه در این تحقیق خواهیم پرداخت. در نهایت، نحوهی تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
روش تحقیق
در این مطالعه از روش مطالعهی اسنادی و بررسی گزارشهای آماری به منظور شناخت وضع موجود و نیز از روش تحلیل ثانویه داده ها برای بررسی و تبیین تغییرات متغیّر وابسته استفاده شده است.
داده های تحقیق
به منظور انجام این تحقیق از 20 درصد داده های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 استان کردستان استفاده شده است. داده ها در مرکز آمار ایران به فرمتdbf موجود بود. بعد از گرفتن داده ها باید آنها را وارد محیطSPSS میکردیم. نیاز بود قبل از تجزیه و تحلیل داده ها، کدهای معتبر مربوط به تحقیق که مورد نیاز بودند را تعریف میکردیم و کدهایی که نیاز نبودند و مربوط به تحقیق نبودند حذف میشدند. پس از حذف کدهای غیر معتبر حجم نهایی نمونه تعیین گردید.
جامعهی آماری
جامعهی آماری شامل کلیهی فارغالتّحصیلان (34 – 24 ساله) آموزش عالی استان کردستان است. با در نظر گرفتن متغیّر وابستهی نهایی تحقیق (شاغل و بیکار بودن افراد) و متغیّرهای مستقل و حذف کدهای غیر معتبر، تعداد فارغالتّحصیلان (34 – 24 ساله ) آموزش عالی استان کردستان با استناد به 20 درصد داده های خام سرشماری سال 1385، 599 نفر میباشد که از این تعداد 382 نفر (8/63 درصد) مرد و 217 نفر (2/36درصد) زن میباشند.

  نمونه پایان نامه :نیازهای روانی

تعریف متغیّرها و مفاهیم تحقیق
الف) متغیّر وابسته
متغیّر وابستهی پژوهش«وضعیّت اشتغال فرد» میباشد که در دو مقولهی «شاغل» و «بیکار» طبقهبندی میشود.
اشتغال: به کار گماردن و یا استخدام فرد در ازای پرداخت مزد نقدی یا غیر نقدی در محدوده زمانی معیّن است.
شاغل: کسی است که شغل و حرفهای دارد و به طور عمده ساعاتی را در هفته یا در ماه به این شغل و حرفه میپردازد و مزد و حقوقی بابت کار در این شغل دریافت میکند (امانی 1380: 28).
طبق تعاریف بهکار رفته در سرشماری نفوس و مسکن سال 1385، «شاغل» کسی است که در 7 روز پیش از مراجعهی مأمور سرشماری حداقل یک ساعت کار کرده، هر چند در شغل معمولی خود کار نکرده باشد، شاغل محسوب میشود. علاوه بر این، افراد دارای شرایط زیر نیز شاغل به حساب میآیند:
افرادی که دارای شغلی هستند ولی در 7 روز پیش از مراجعهی مأمور سرشماری حداقّل یک ساعت کار نکردهاند.
افرادی که در فعالیّتهای کشاورزی برای خود کار میکنند و به دلیل فصلی بودن کارشان در 7 روز پیش از مراجعهی مأمور سرشماری کار نکردهاند.
افرادی که به دلیل نوبتی بودنکارشان در 7 روز پیش از مراجعهی مأمور سرشماری سرکار خود نرفتهاند.
افرادی که از سازمان محلّ کار خود بورسیه تحصیلی گرفتهاند و مشغول به تحصیل هستند و به این دلیل در 7 روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری کار نکردهاند.
افرادی که به دلیل مرخصی، تعطیلات، بیماری و مسافرت و … در7 روز پیش از مراجعهی مأمور سرشماری سرکار خود نرفتهاند .
افرادی که به دلایلی نظیر تغییرات موقّت سازمانی یا خرابی دستگاه ها و ماشین آلات، نداشتن مشتری یا سفارش کار به طور موقّت سرکار خود نرفتهاند.
افرادی که از کار خود معلّق شدهاند ولی پیوند رسمی شغلی دارند (مرکز آمار ایران 1385).
بیکار: افرادی که در 7 روز پیش از مراجعهی مأمور سرشماری حدَاقل یک ساعت کار نکردهاند و دارای شغلی نیز نبودهاند، در صورت داشتن دو شرط زیر بیکار محسوب میشوند:
در 30 روز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی نظیر ثبت نام یا پیگیری در مؤسَسات کاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعهی آگهیهای استخدامی و … انجام داده باشند.
آمادهی به کار باشند، یعنی طیَ یک دورهی 15 روزه شامل 7 روز گذشته و 7 روز آینده آمادگی شروع به کار را داشته باشند. همچنین افراد دارای شرایط زیر بیکار محسوب شدهاند:

– افرادی که در انتظار شروع کار جدید هستند، یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار مشغول شوند و نیز آمادهی به کار (طبق تعریف) هستند (همان).
– افرادی که در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آمادهی به کار (طبق تعریف) هستند. منظور از «در انتظار بازگشت به شغل قبلی» این است که فرد قبلاً دارای کار بوده و به دلایلی کار خود را از دست داده و پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود بسر میبرد.

  پایان نامه روانشناسی در مورد :نیازهای اجتماعی

ب) متغیّرهای مستقل
عوامل جمعیّتی
عوامل جمعیّتی مؤثّر بر اشتغال فارغالتّحصیلان آموزش عالی را میتوان به جنس، سن، وضعیّت زناشویی و فرزندآوری دستهبندی کرد. البتّه متغیّر فرزندآوری (داشتن فرزند و تعداد فرزندان در حال حاضر زنده) تنها برای زنان در نظر گرفته میشود.
جنس: جنسیّت فرد به معنی زن یا مرد بودن وی میباشد.
سن: منظور از سن، تعداد سالهای کاملی است که از زمان تولد فرد تا سال سرشماری گذشته است.
به منظور تحلیل بهتر، متغیّر سن به دو گروه سنّی 29-24 ساله، 34-30 ساله تبدیل شد تا اثر هرکدام از گروه های سنی روی متغیّر وابسته روشن گردد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وضع زناشویی: وضعیّت زناشویی شامل چهار حالت؛ دارای همسر، بیهمسر بر اثر طلاق، بیهمسر بر اثر فوت و هرگز ازدواج نکرده میباشد.
دارای همسر: زنان یا مردانی که عقد ازدواج بستهاند. اعم از این‌که در هنگام سرشماری با همسر خود زندگی مشترک داشته و یا نداشته باشند. دارای همسر محسوب میشوند (مرکز آمار ایران 1385).
بیهمسر بر اثر طلاق: زنان یا مردانی که از همسر خود براثر طلاق جدا شده و تا زمان سرشماری مجدداً ازدواج نکردهاند. بیهمسر بر اثر طلاق تلقی میشوند (همان).
بیهمسر بر اثر فوت: زنان یا مردانی که همسرشان فوت کرده است و تا زمان سرشماری مجدداً ازدواج نکردهاند بیهمسر بر اثر فوت همسر شناخته میشوند (همان).
هرگز ازدواج‌نکرده: زنان یا مردانی که تا زمان سرشماری همسر اختیار نکردهاند، هرگز ازدواج‌نکرده شناخته میشوند. زنان یا مردانی که نامزد شده ولی هنوز عقد نکردهاند در این گروه قرار میگیرند (همان).
داشتن فرزند و تعداد فرزندان: در سرشماری سؤالات مربوط به بدنیا آوردن و داشتن فرزند تنها از زنان پرسیده شده است. بنابراین، در این تحقیق متغیّرهای مربوط به فرزندان تنها برای زنان محاسبه شده است. بر حسب این متغیّر، فارغ‌التّحصیلان زن به دو گروه زنانی که فرزند دارند و زنانی که فرزند ندارند تقسیم شده‌اند.
تعداد فرزندان: منظور مجموع فرزندان دختر و پسر در حال حاضر زندهی هر زن میباشد.
عوامل اجتماعی
عوامل اجتماعی مؤثّر بر اشتغال فارغالتّحصیلان آموزش عالی را میتوان به سطح تحصیلات (پایه و مدرک تحصیلی) و رشته تحصیلی دستهبندی کرد. پایه، دوره یا مدرک تحصیلی برای افراد در حال تحصیل و افراد غیر محصّل بر اساس سطوح، چارچوبها و توصیههای طبقهبندی بینالمللی سطوح آموزشی و رشته های تحصیلی( (ISCED-97 ) و انطباق آن با نظام آموزشی کشور در گذشته و حال تنظیم شده

این نوشته در پایان نامه های روانشناسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید