منبع مقاله با موضوع پیشگیری از جرم

ب- پیشنهادها 133
فهرست منابع وماخذ 135

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل انکار بوده است و ضرورت این سازمان امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همان‌طور که وقوع جرم از قدیم‌الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته در کنار آن پیشگیری از جرم نیز برای کاهش جرائم احتمالی پدیدار گشته است.
پلیس به عنوان یکی از نهادهای امنیتی و انتظامی در جامعه از زمان تأسیس آن تا کنون با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه به این امر اهتمام ورزیده است. فلسفه وجودی نهاد پلیس، با درنظر گرفتن قانون و حقوق مردم، برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد.
کلیه سیاست‌های اجرایی این نهاد بر پایه اصل معقول و قدیمی پیشگیری بهتر از درمان است استوار می‌باشد. زیرا هزینه‌هایی که امر پیشگیری به دنبال دارد، خیلی کمتر از هزینه‌های گزاف مواجه با جرم است. حساس بودن وظیفه خطیر پلیس از آنجا ناشی می‌شود که می‌تواند از تهدیدات جدی که بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، امنیت جامعه و… تأثیر می‌گذارد، جلوگیری نماید.
فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شئون زندگی بشر بر جرائم، تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است و همین امر وظایف پلیس را تحت‌الشعاع قرار داده است، خواستار ضرورت شناخت بیشتر فضای مجازی توسط پلیس می‌باشد. با توجه به اینکه فضای مجازی در مقایسه با فضای واقعی از موقعیت جغرافیایی و فیزیکی مشخصی برخوردار نیست، سازمان پلیس باید با به دست آوردن آگاهی لازم از این فضا بتواند به‌طور صحیح و منطقی با آن مقابله نماید. در این خصوص باید بیان نمود که پلیس تازه تأسیس فتا برای تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و حفظ هویت ملی و دینی و ارزش‌های انسانی و حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع تمام راهکارهای لازم را به کار بندد. این تحقیق به دنبال بیان سیاست‌های پیشگیرانه وضعی پلیس در امر پیشگری از وقوع جرم است. که در واقع نفی مجازات به عنوان یکی از راه‌های پیشگیری از جرم مدنظر نیست، بلکه استفاده از شیوه‌های غیرقهرآمیز را ذاتاً و قبل از وقوع جرم توسط پلیس توصیه می‌کند. پیش از ورود به بحث ابتدا کلیات تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف: بیان مساله
از مهم‌ترین تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی که امروزه منجر به ناامنی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه از جمله کشور ایران شده است وقوع جرائم در فضای سایبر می‌باشد. وقوع جرائم سایبری منجر به تخریب هویت ملی و دینی و افزایش آسیب‌های فرهنگی و سیاسی می‌باشند. در واقع، وقوع این جرائم را می‌توان ناشی از تأثیرات مدرنیته بر جوامع صنعتی دانست. در این میان نقش محوری پلیس به عنوان یکی از متولیان امنیت بخشی در جامعه غیرقابل انکار می‌باشد. وقوع این جرائم وظیفه خطیر این نهاد امنیتی را تحت‌الشعاع قرار داده و به چالش کشانده است.با علم به اینکه اولین و مهم‌ترین وظیفه پلیس پیش از مقابله با جرائم پیشگیری از وقوع آن می‌باشد. همچنین با افزایش قارچ گونه جرائم در فضای سایبر این سازمان امنیتی را بر آن داشت در راستای پیشگیری از وقوع جرائم اقدام به تأسیس پلیسی تخصصی برای پیشگیری از وقوع این جرائم کند. فلسفه وجودی نهادپلیس بادرنظرگرفتن قانون وحقوق مردم، برقراری نظم وامنیت وپیشگیری ازوقوع جرم می‌باشد. وکلیه سیاست‌های اجرایی این نهاد بر پایه اصل پیشگیری بهتر از درمان است زیرا هزینه‌هایی که امر پیشگیری به دنبال دارد خیلی کمترازهزینه‌های گزاف مواجه با جرم می‌باشد. با توجه به اینکه فضای مجازی در مقایسه با فضای واقعی از موقعیت جغرافیایی و فیزیکی مشخصی برخوردار نیست سازمان پلیس باید با بدست آوردن آگاهی لازم از این فضا بتواند به‌طور صحیح و منطقی با آن مقابله نماید. در این خصوص باید بیان نمود که پلیس تازه تأسیس فتا برای تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و حفظ هویت ملی و دینی و ارزش‌های انسانی و حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع تمام راهکارهای لازم را به کار بندد.

ب: اهداف تحقیق
امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و فعالیت‌های اجتماعی انسان است. دولت‌ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می‌نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب‌ اسلامی ایران و دستاوردهای آن را بر عهده‌ی سازمان پلیس نهاده است. مقصود از تحقیق علمی مذکور در واقع به منصه ظهور گذاشتن پلیسی تحت عنوان پلیس فتا بر دیدگان عامه مردم و آشنایی بیشتر افراد جامعه با آن می‌باشد. با توجه به رشد قارچ گونه جرائم سایبری و شیوع استفاده از رایانه در زندگی شخصی و اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از رایانه نیز واقعه‎ای اجتناب ناپذیر است. بنابراین در این پژوهش اولاً به هدف از تأسیس پلیس فتا در نظام حقوقی ایران و ثانیآ تأثیر آن بر نهادهای اجتماعی(نهاد خانواده، دانشگاه) ثالثآ با ارایه هشدارها و توصیه‌های لازم توسط این نهاد امنیتی به افراد جامعه برای کنترل و کاهش این جرائم خواهیم پرداخت. درواقع در پی شناختن نقش پلیس فتا در حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع و صیانت از منافع افراد در مقابل حملات الکترونیک می‌باشیم.
به‌طور خلاصه می‌توان هدف از تحقیق مذکور را به شرح ذیل بیان نمود:
1– شناخت بیشتر افراد جامعه با ماهیت پلیس فتا
2– تأثیر پلیس فتا بر نهادهای اجتماعی
3– تأثیر پلیس فتا در کاهش و کنترل جرائم سایبری
4– ارائه راه کارهای مناسب توسط پلیس فتا برای کاهش بیشتر جرائم سایبری

پ: نوع روش تحقیق
این پایان‌نامه مبتنی بر روش توصیفی، تحلیلی می‌باشد. بنابراین محقق با در نظر گرفتن اهداف، سوال‌ها، فرضیه‌های موردنظر، منابع حقوق داخلی و خارجی را مورد مطالعه قرار داده و اطلاعات موردنظر را از آن استخراج می‌کند.

ت: پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق)
1-پرسش اصلی
پلیس به عنوان یک نهاد امنیتی تا چه حد می‌تواند در پیش‌گیری و کنترل جرائم در فضای سایبر تأثیرگذار باشد؟
2- پرسش فرعی
1– آیا پلیس می‌تواند در ارتقاء سطح آگاهی مردم در مواجه با جرائم سایبری نقشی مؤثر ایفا کند؟
2– با توجه به اهمیت غیر قابل انکار جرائم سایبری، آیا پلیس می‌تواند با ارائه راه کار مناسب در کاهش این جرائم مؤثر باشد؟ چگونه؟

ث: فرضیه‌های تحقیق
1-فرضیه اصلی
با توجه به نقش کلیدی پلیس به عنوان یک نهاد امنیتی، به نظر می‌رسد بتواند در پیشگیری و کنترل جرائم در فضای سایبر تأثیرگذار باشد.
2-فرضیه فرعی
از جرائمی که به تازگی تمام نگاه‌ها را به خود جلب کرده و آمار بالایی را به خود اختصاص داده است جرائم سایبری می‌باشد. به نظر می‌رسد پلیس بتواند در ارتقاء سطح آگاهی مردم در مواجه با این جرائم نقش مؤثری ایفا نماید.
با اهمیتی که امروزه جرائم سایبری نسبت به جرائم کلاسیک به خود اختصاص داده‌اند، به نظر می‌رسد پلیس به عنوان یک اهرم کنترل کننده جرائم، با ارائه راه‌کارهای مناسب بتواند در کاهش این جرائم مؤثر واقع شود.

ج: سوابق تحقیق
1– عضدی، سپیده، 1380، بررسی جرائم رایانه‌ای وراههای مقابله آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
در این تحقیق به معرفی انواع جرائم سایبری و راه‌های مقابله با آن و تحلیل کاستی‌های آن در ابعاد عام و کلی در جهان و ایران می‌پردازد.

2- جلالی فراهانی، امیر حسین، 1385، پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، مقاله.

در این مقاله محقق پیشگیری وضعی جرائم سایبری را بهترین و مناسب‌ترین راه می‌داند. که البته این پیشگیری با محدودیت هایی مواجه می‌باشد که از جمله آن، نقض حقوق بشر می‌باشد. محقق در این مقاله مفهوم پیشگیری وضعی و همچنین ماهیت جرائم سایبری و انواع تدابیر پیشگیری وضعی بیان کرده است و در پایان به نتیجه‌گیری آن پرداخته است.
3– زررخ، احسان، 1389، جرم شناسی فضای مجازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی
4– رفیعی کته تلخ، عیسی، 1389، تحلیل تأثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی(موردی) پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
5– بای، حسین علی، 1389، نگاه فقه و قانون به جرائم سایبری(کتاب برگزیده سال حوزه) عضو هیئت علمی پژوهشگاه و فرهنگ و اندیشه اسلامی.
در این کتاب اشاره کوتاهی به تاریخچه و مفهوم جرائم سایبری نموده و در ادامه به تقسیم‌بندی جرائم رایانه‌ای، نقاط ضعف و قوت جرائم سایبری در ایران پرداخته است. و همچنین به قوانین و قدرت بازدارندگی آنها و همچنین امکان سالم‌سازی فضای مجازی اشاره نموده است و در پایان نظر علما و مراجع را در این خصوص جمع‌آوری کرده است.
6 – فخری، علی رضا، 1390، جرائم سایبری، مقاله.
در این مقاله به تشریح محیط مجازی و جرائم سایبری می‌پردازد. و همچنین تفاوت جرائم سایبری و کلاسیک(از جمله زمان ارتکاب، مکان ارتکاب، بزه‌دیده …) و تقسیم‌بندی جرائم سایبری پرداخته است.
7- کریم آبادی، پیام، 1390، امنیت در فضای سایبر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
در این پژوهش محقق به تشریح ریشه‌ای فضای سایبر و واژه سایبر می‌پردازد و در آن از اولین شروع مطالعات انجام یافته در فضای سایبر و اهمیتی که امنیت در فضای سایبر به خود اختصاص داده به خود می‌پردازد.

چ: ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به اینکه شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای می‌باشد ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده در آن عبارت‌اند از: مقالات، پایان‌نامه‌ها، شبکه‌های اینترنتی و کتب حقوقی است، که به‌صورت فیش‌برداری تهیه می‌شود.

ح: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
از آنجایی که تحقیق مذکور به‌صورت تحلیل محتواست بر این اساس نگارنده با استدلال، مقایسه و تطبیق جنبه‌های مختلف موضوع به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و نتیجه‌گیری می‌کند.

خ: تعریف عملیاتی کلید واژه ها
نهاد پلیس
سازمان پلیس را می‌توان یک نهاد دولتی دانست که وظیفه‌اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب و کشف جرم و به‌طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است.
پیشگیری از جرم
هرگونه فعالیت سیاست جنایی است که هدف انحصاری یا جزیی آن، محدود ساختن امکان وقوع اعمال جنایی است که منجر به ناممکن ساختن یا دشوار نمودن یا کاهش وقوع جرم خواهد بود.
فضای سایبر:
به مجموعه‌ای از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی، گفته می‌شود.
جرائم سایبری:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نسل سوم از جرائم رایانه‌ای می‌باشند که همزمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه 1990میلادی به وجودآمدند.

فصل دوم
مبانی نظری و چارچوب‌های تحقیق

مقدمه
از دوران باستان همواره تلاش برای تحلیل و تشریح عمل جنایی وجود داشته است. لیکن این تحلیل‌ها بیشتر بر تأملات فلسفی و انتزاعی مبتنی بوده است. بررسی تاریخی مفهوم پیشگیری ابتدا در حوزه پزشکی ظاهر شد. بنابراین مفهوم پیشگیری براساس یک دیدگاه از مدل سلامت عمومی سازمان بهداشت جهانی یعنی پیشگیری نخستین(ممانعت از ظهور و بروز بیماری) دومین(شناخت و شناسایی اولین نشانه‌ها و مبارزه با آن) سومین(مراقبت بر عواقب) الهام گرفته است.
آثار این تقسیم‌بندی را در قوانین می‌توان یافت. البته اغلب زمان‌ها پیشگیری یک مبنای ائدلوژیک داشته و قبل از هر چیز ابعاد اقتصادی و نظامی آن مدنظر بوده است. مفهوم پیشگیری پس از آن در قرن نوزدهم جهت رسیدن به یک طرح انسانی و مبتنی بر رفاه اجتماعی، بعد و جنبه اجتماعی با رنگ و بوی اخلاقی به خود گرفت. با توجه به این که یکی از اهداف پلیس پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، می‌توان تأثیر مستقیم پلیس بر پیشگیری را در سیاست های اجرایی این سازمان مشاهده نمود.
در زمینه پیشگیری از جرم در ده سال اخیر مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های بسیاری به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *