دانلود پایان نامه درباره کسینوسی، (۴-۸۴)، ۴-۸۳، جایگذاری

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

کرد. با استفاده از تبدیل فوریه کسینوسی و شرط اولیه (۵S) معادله ( ۲-۱۹ ) به شکل زیر درمی آید:
(۴-۸۳)

که در آن S متغیر تبدیل فوریه و همان تبدیل فوریه می باشد.
همانند بخش ( ۴-۲ ) با اعمال جداسازی متغیرها و جایگذاری در معادله ( ۴-۸۳ ) و حل آن داریم:
(۴-۸۴)

با اعمال تبدیل فوریه کسینوسی در