مقاله با موضوع نرخ رشد، بازنشستگان، دانش آموزان

این رودخانه مشکل عمده ای ندارد.
جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ویژگی اساسی رودخانه لنگرود
نام رودخانه
طول ( کیلومتر)
مساحت حوضه آبریز(کیلومتر مربع)
متوسط دبی سالانه متر مکعب در ثانیه
وضعیت کیفی رودخانه میلیون متر مکعب در سال
لنگرود
54
260
04/7
222
بطور کلی نوسان سطح آب خفیف بوده و در مجموع سفره در یک حالت تعادلی قرار دارد، کلا نوسان سالیانه عمق سطح آب زیرزمینی حداکثر2 متر تا حداقل 5/1 متر اندازه گیری شده که معرف تعادل سطح آب زیرزمینی در فصول مختلف است(منصوری،1388 ، 37ـ 36 ).
رودخانه لنگرود یا کهنه سفید رود از جنوب دهستان چاف می گذرد. در دهستان گل سفید رودخانه لنگرود از شمال آن و شلمانرود از جنوب این دهستان به صورت عرضی عبور کرده و به دریای خزر می ریزد. سرشاخه های مهم زیر حوضه رودخانه شلمانرود از ارتفاعات دهستان اطاقور سرچشمه گرفته و نهایتاً شلمانرود را تشکیل می دهند. رودخانه ای که از دهستان لات ولیل عبور می کند سرشاخه های زیر حوضه فرعی شلمانرود از ارتفاعات این دهستان به صورت جنوب غربی، شمال شرقی عبور می کنند، و رودخانه شلمانرود با جهت شرقی و غربی از جنوب و شرق دهستان دریاسر عبور می کند. فقدان رودخانه مهم در دهستان دیوشل از نظر آبهای سطحی در طول دوره گرم سال( بهار و تابستان ) اهالی این دهستان با مشکلاتی مواجه می شوند( معاونت برنامه ریزی، 1390، 1834 ).
3 ـ 2 ـ ویژگی های انسانی
3 ـ 2 ـ 1 ـ جمعیت و سکونتگاه
شهرستان لنگرود از لحاظ همجواری با دریا، که زمینه ساز توانهای طبیعی فوق العاده ای در منطقه است که در جهت بهره برداری های کشاورز ـ دامپروری ـ صید می باشد که در نهایت می تواند منجر به استقرار صنایع تبدیلی متناسب با فعالیتهای انسانی در منطقه باشد. صنایع مرتبط شیلات ـ نوغانداری ـ برنجکاری ـ چای ـ تولید علوفه و . . . بخش مرکزی عمدتاً شامل تیپ ساحلی بوده که دارای قابلیتهای مختلفی همچون صیادی ـ بندرگاهی ـ توریستی ـ اسکان شهری ـ حمل ونقل ـ بازرگانی و خدماتی است. موقعیت مطلوب خاک مرغوب، بارش فراوان و اقلیم معتدل از عمده عوامل اسکان و استقرار و بویژه تراکم زیاد جمعیت بشمار می روند. در کلیت هر چه از قسمت دریا به کوهستان پیش رویم شیب زمین افزایش یافته و نواحی کوهستانی عملاً با مشکلات زیادی در راه دخل و تصرف انسانی و دسترسیها بوجود می آورد. بخش مرکزی شهرستان لنگرود بدلیل داشتن کمترین شیب دارای حداقل مشکلات مرتبط با دسترسی ها بوده و شامل متراکم ترین قسمت شهرستان از لحاظ اسکان جمعیت است.(شکر گزار، 1385، 3).
براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 90، شهرستان لنگرود دارای 44263 خانوار و 137272 نفر جمعیت بوده است. از مجموع جمعیت شهرستان لنگرود 20519 خانوار ( 92037 نفر ) در شهر و 14842 خانوار( 45235 نفر ) در روستا زندگی می کنند.
جدول (11 ـ 3 )جمعیت شهرستان لنگرود بر اساس سرشماری سال 90
نام شهرستان
کل جمعیت
کل خانوار
جمعیت شهری
جمعیت روستایی
خانوار شهری
خانوار روستایی
درصد شهرنشینی
درصد روستا نشینی
لنگرود
137272
44263
92037
45235
20519
14842
0/67
0/33
منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 90
بررسی نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی شهرستان لنگرود طی دوره های سرشماری 65 تا 90 نشان می دهد که نرخ رشد70/0 و مثبت می باشد، نرخ رشد در سال های 75 تا 85 ، 85 تا 90، به ترتیب 25/0- و 03/0- می باشد که نشان دهنده نرخ رشد منفی جمعیت در این سال ها می باشد.نرخ رشد جمعیت شهرنشین در تمام این سالها مثبت بوده و نرخ رشد جمعیت روستایی در تمام سال ها منفی بوده و سیر نزولی داشته است.
جدول شماره(12 ـ 3) تعداد جمعیت و نرخ رشد به تفکیک روستاها طی 90 ـ 65
شهرستان
لنگرود
جمعیت سال
نرخ رشد
65
75
85
90
65 ـ 75
75 ـ 85
85 ـ 90
65 ـ 90
جمعیت کل
127259
136575
133133
132727
70/0
25/0-
03/0-
42/0
شهری
58473
69596
78127
92037
75/1
55/1
65/1
64/4
روستایی
68786
66979
55006
45235
26/0-
95/1-
93/1-
10/4-
منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 90
طبق آمار بدست آمده درصد جمعیت شهرنشینی شهرستان لنگرود نشان می دهد که در طی 4 دوره سرشماری 65, 75, 85, 90 رشد آن افزایشی بوده است، و برعکس جمعیت روستانشینی این شهرستان طی این دوره ها کاهش چشم گیری داشته است.
جدول(13 ـ 3 ) درصد شهرنشینی و روستانشینی شهرستان لنگرود
شرح
1365
1375
1385
1390
درصد شهرنشینی
95/45
96/50
68/58
34/69
درصد روستا نشینی
12/54
04/49
32/41
33
منبع: مرکز آمار ایران 90
جدول شماره ( 14 ـ 3 ) جمعیت مرد و زن، نسبت جنسی، خانوار، بعد خانوار، به تفکیک دهستان
نام دهستان
جمعیت کل
مرد
زن
نسبت جنسی
تعداد خانوار
بعد خانوار
تعداد
درصد
تعداد
درصد
چاف
6961
3521
58/50
3440
42/49
1/1850
2389
91/2
دیوشل
10313
5006
54/48
5307
46/51
2/1919
3344
08/3
گل سفید
2776
1315
37/47
1461
63/52
5/369
1028
70/2
اطاقور
7066
3470
11/49
3596
89/50
8/7952
2240
15/3
لات و لیل
4348
2149
43/49
2199
57/50
2/3918
1356
20/3
دریاسر
8264
4108
71/49
4156
29/50
4/886
2705
05/3
مریدان
5395
2697
99/49
2698
01/50
0/978
1747
08/3
منبع: مرکزآمار ایران : سرشماری عمومی نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال 90
جمعیت 6 ساله بالاتر دهستان های مورد مطالعه نشان می دهد که در تمام دهستان ها جمعیت 6 ساله بیشتر زنان بوده نسبت به مردان بیشتر بوده است. به جز دهستان چاف، که جمعیت 6 ساله مردان آن بیشتر بوده است.
جدول شماره ( 15 ـ 3 )جمعیت 6 ساله و بیشتر زنان و مردان به تفکیک دهستان سال 90
جمعیت 6 ساله و بیشتر
چاف
دیوشل
گل سفید
اطاقور
لات و لیل
دریاسر
مریدان
کل
6622
9650
2639
6742
4118
7825
5098
مرد
3339
4684
1257
3303
2029
3873
2548
زن
3283
4966
1382
3439
2989
3952
2550
منبع: مرکزآمار ایران : سرشماری عمومی نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال 90
از میان ضوابط کیفی گوناگون جمعیت، سواد به دلیل هماهنگی با پیشرفت اجتماعی، اقتصادی یک سرزمین جایگاه مهمی دارد. روندهای سواد مشخص کننده مرحله ای است که حیات و اقتصاد یک جامعه خاص به آن نایل آمده است . یکی از ویژگی های جمعیت بیکار، وضع سواد آنان است، زیرا وضع سواد در جوامع روستایی عامل مهم در ایجاد فرصت اشتغال محسوب می گردد. بنابراین مسأله بیکاری با وضع سواد در رابطه مستقیم و تنگاتنگ می باشد. میان دهستان های شهرستان لنگرود، دهستان دیوشل، 10313 نفر جمعیت با 7252 نفر جمعیت باسواد در جایگاه اول قرار می گیرد، نرخ با سوادان در این روستا 15/75 می باشد که از تعداد باسوادان این دهستان 3799 نفر مرد 3453 نفر آنان زن می باشند.کمترین میزان جمعیت باسواد در دهستان گل سفید، 2776 نفر جمعیت با 1744 نفر جمعیت با سواد می باشند که نرخ با سوادان این دهستان 09/66 می باشد. نرخ با سوادان مردان در تمام دهستان ها بیشتر از زنان می باشد.
جدول (16 ـ 3 )نرخ باسوادان زن و مرد به تفکیک دهستان سال 90
دهستان
جمعیت با سواد
نرخ با سوادان
کل
مرد
زن
نرخ باسوادان
نرخ با سواد مرد
نرخ باسواد زن
چاف
4568
2490
2078
98/68
57/74
30/63
دیوشل
7252
3799
3453
15/75
11/81
53/69
گل سفید
1744
924
820
09/66
51/73
33/59
اطاقور
4500
2449
2051
75/66
14/74
64/59
لات و لیل
2796
1504
1292
90/67
13/74
23/43
دریاسر
5762
3018
2744
64/73
92/77
43/69
مریدان
3902
2102
1800
54/76
50/82
59/70
منبع: مرکزآمار ایران : سرشماری عمومی نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال 90
مجموع افراد شاغل، بیکار و در جستجوی کار را را در زمان معین، جمعیت فعال می گویند. بنابراین کودکان، دانشجویان، دانش آموزان، زنان خانه دار( که منحصراً به کار خانه داری می پردازند )، بازنشستگان و کسانی که تأمین معیشتشان یکسره به عهده دیگری است از شمار جمعیت فعال بیرو نند. در کل بر اساس تعریف قانون کار در بسیاری از کشورها افراد اعم از زن و مرد از 15 سالگی جزء نیروی کار جامعه محسوب و تا پایان 64 سالگی در سن کار باقی می مانند.
میزان فعالیت یکی از نسبتهای مهم دموگرافی و اقتصادی است که میزان نیروی کار جامعه را در زمان و مکان مشخص و تحولات آن در مقاطع مختلف زمانی معلوم می دارد( جوان، 1380 ،206 ). تعداد جمعیت فعال اقتصادی دهستانهای مورد مطالعه به نسبت جمعیت آنها نشان میدهد که اکثر دهستانها نصف جمعیتشان فعال اقتصادی می باشند. میزان فعالیت اقتصادی در بین زنان روستایی به علت شرایط حاکم بر عملکرد و فعالیت زنان، به مراتب پایین تر از مردان است. در صورتی که زنان اغلب به کارهای تولیدی ( زراعی، دامداری و صنایع دستی ) اشتغال دارند.
از نظر توزیع فضایی بیکاران و ترکیب جنسی ناهماهنگیهایی در سطح دهستان ها دیده می شود، درصد بیکاری در بین زنان و مردان یکسان نبوده است، تقریباً از شرایط حاکم اقتصادی و اجتماعی در روستاها به علت ماهیت کار و فعالیت در این نواحی در بین بخشهای مختلف اقتصادی و گروه های عمده شغلی تبعیت می کند. بیشترین بیکاران در دهستان دریاسر با 265 نفر و دهستان دیوشل با 198 نفر می باشند.
جدول شماره(17 ـ 3 ) جمعیت فعال، مشارکت اقتصادی،نرخ مشارکت اقتصادی، شاغلان مرد و زن به تفکیک دهستان 90
دهستان
کل جمعیت فعال اقتصادی
جمعیت مردان فعال اقتصادی
جمعیت زنان فعال اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی مردان
نرخ مشارکت اقتصادی زنان
کل شاغلان
جمعیت مردان شاغل
جمعیت زنان شاغل
چاف
3123
2569
554
26/82
74/17
2982
2465
517
دیوشل
3895
3264
631
80/83
20/16
3697
3109
588
گل سفید
1121
954
167
10/85
90/14
1094
931
163
اطاقور
2948
2262
686
73/76
66/22
2792
2144
648
لات ولیل
1852
1460
392
83/78
17/21
1752
1389
363
دریاسر
2971
2463
508
90/82
10/17
2706
2292
414
مریدان
1974
1703
271
27/86
73/13
1855
1615
240
منبع: مرکزآمار ایران : سرشماری نفوس و مسکن ، فرهنگ آبادی شهرستان لنگرودسال 90
جدول (18 ـ 3) نرخ شاغلان مردان و زنان، جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری مردان و زنان به تفکیک دهستان 90
دهستان
نرخ شاغلان
نرخ مردان شاغل
نرخ زنان شاغل
کل بیکاران
بیکاران مرد
بیکاران زن
نرخ کل بیکاران
نرخ بیکاران مرد
نرخ بیکاران زن
چاف
69/95
95/95
32/93
141
104
37
51/4
05/4
68/6
دیوشل
92/94
25/95
19/93
198
155
43
08/5
75/4
81/6
گل سفید
59/97
59/97
60/97
27
23
4
41/2
41/2
40/2
اطاقور
71/94
78/94
46/94
156
118
38
29/5
22/5
54/5
لات و لیل
60/94
14/95
60/92
100
71
29
40/5
86/4
40/7
دریاسر
08/91
06/93
50/81
265
171
94
92/8
94/6
50/18
مریدان
97/93
83/94
56/88
119
88
31
03/6
17/5
44/11
منبع: مرکزآمار ایران : سرشماری نفوس و مسکن ، فرهنگ آبادی شهرستان لنگرودسال 90
3 ـ 2 ـ 2 ـ وضعیت برخورداری دهستانهای منطقه از امکانات و خدمات
72 درصد روستاهای دهستان چاف، 45/45 درصد روستاهای دهستان دیوشل، 75 درصد روستاهای گل سفید، 12/28 درصد روستاهای اطاقور، 42/35 درصد روستاهای لات ولیل، 77/77

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *