منابع و ماخذ پایان نامه ، لزج، [m]، d’p

آزمایش………………………………………………………………………………………………………..۵۴

فهرست علائم و اختصارات
علائم یونانی

زاویه پاشش α
قطر سوراخ ورودی سیال لزج [m] d’p
زاویه مخروط میانی

  مقاله با موضوعبهره بردار

دیدگاهتان را بنویسید