منابع و ماخذ پایان نامه کانتور، انژکتور، ۴-۲۱-، می‌باشد…………………………………………………..۴۳

استفاده‌شده……………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
شکل ۴-۲۰- کانتور محفظه چرخش اول تحت‌فشار bar 13. فاصله سر لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………..۴۳
شکل ۴-۲۱- کانتور محفظه چرخش

  پایان نامه رایگان با موضوع cantwell، jeannot، میکرولیتری، n-

دیدگاهتان را بنویسید