منابع و ماخذ پایان نامه کانتور، انژکتور، ۴-۲۱-، می‌باشد…………………………………………………..۴۳

استفاده‌شده……………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
شکل ۴-۲۰- کانتور محفظه چرخش اول تحت‌فشار bar 13. فاصله سر لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………..۴۳
شکل ۴-۲۱- کانتور محفظه چرخش

  منابع پایان نامه ارشد درمورد شایعتر، مادرزادی، نوزادانی، ۲۰۰۱

دیدگاهتان را بنویسید