منابع و ماخذ پایان نامه کانتور، انژکتور، ۴-۲۱-، می‌باشد…………………………………………………..۴۳

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

استفاده‌شده……………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
شکل ۴-۲۰- کانتور محفظه چرخش اول تحت‌فشار bar 13. فاصله سر لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………..۴۳
شکل ۴-۲۱- کانتور محفظه چرخش