منابع و ماخذ پایان نامه bar، تحت‌فشار، کانتور، انژکتور

دوم تحت‌فشار bar 16. فاصله سر لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد………………………………………………….۴۴
شکل ۵-۱- کانتور محفظه چرخش۱ تحت‌فشار bar 12. فاصله سر لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………………۴۷
شکل ۵-۳- کانتور محفظه چرخش۲ تحت‌فشار bar 12. فاصله سر

  منبع پایان نامه درباره ۲-۲-، ۲-۱-، ۲-۳-، ۲-۳-۱-

دیدگاهتان را بنویسید