منابع و ماخذ پایان نامه [pa]، ، Pt، لزج

چرخش [m] l_(p )
ضریب اصطکاک λ
اختلاف فشار دو سمت انژکتور [pa] ∆P
لزجت سینماتیکی [m2/s] ν
فشار کل مایع [pa] Pt
نسبت ضریب تخلیه برای سیال لزج به سیال ایده‌آل Φ
دبی حجمی [m3/s]

  منابع پایان نامه ارشد درمورد ۳-۱داروها، Thalidomide، Kanamycin، ACE

دیدگاهتان را بنویسید